Sách mới: Việc làm, thu nhập của thanh niên hiện nay - Nhìn từ góc độ tâm lý học. Do GS.TS Vũ Dũng (chủ biên).

19/11/2012

 Thanh niên là nhóm xã hội quan trọng của đất nước, là chủ nhân tương lai của xã hội, là những người có vai trò quyết định đối với sự phát triển tương lai của đất nước, của cả một dân tộc.
Đất nước ta tiến hành công cuộc đổi mới, kinh tế phát triển và hội nhập quốc tế đã tạo ra biến đổi mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Sự biến đổi này dẫn đến những biến đổi lớn về tâm lý của các tầng lớp xã hội, trong đó có thanh niên. Thanh niên cũng là lớp người năng động, tiếp thu cái mới một cách nhanh nhẹn và linh hoạt. Do đó sự biến đổi về đời sống kinh tế xã hội kéo theo những biến đổi về mặt tâm lý, biến đổi đến việc làm, động cơ làm việc và thái độ làm việc.

Trong những năm gần đây, lao động, việc làm đang trở thanh một vấn đề thời sự và quan trọng nhất đối với thanh niên. Họ là lực lượng quyết định trong các lĩnh vực phát triển xã hội, trước hết là lĩnh vực phát triển kinh tế. Họ cũng là nhóm xã hội có tỷ lệ thất nghiệp cao trong các nhóm xã hội nước ta hiện nay. Bên cạnh đó thu nhập của thanh niên hiện nay còn thấp do trình chuyên môn, tay nghề, vị trí làm chưa cao. Việc nghiên cứu lao động, việc làm và thu nhập, động cơ làm việc của thanh niên nước ta hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu sẽ phần nào cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về thanh niên, giúp các cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở để xây dựng các giải pháp giáo dục nhằm phát huy những vấn đề tâm lý tích cực ở thanh niên và hạn chế những vấn đề tiêu cực của họ đối với vấn đề việc làm và lao động.
 

Việc làm, thu nhập của thanh niên hiện nay - Nhìn từ góc độ tâm lý học. NXB Từ điển Bách khoa năm 2012. Chỉ số: ISBN 9786049007200. Do GS.TS Vũ Dũng (chủ biên). Là kết quả nghiên cứu thực tiễn của đề tài cấp Bộ “Việc làm, thu nhập và động cơ làm việc của thanh niên nước ta hiện nay”. Đây là công trình nghiên cứu sâu sắc và có hệ thống từ góc độ của khoa học tâm lý về lao động, việc làm và thu nhập của thanh niên nước ta trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Cuốn sách gồm 3 chương với độ dày 235 trang đã cho chúng ta một cái nhìn sâu rộng về thanh niên.

Chương I: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm và thu nhập của thanh niên. Tác giả đã tổng hợp và gọt rũa tình hình nghiên cứu về thanh niên, về việc làm và thu nhập của thanh niên, những vấn đề việc làm, học tập, nghề nghiệp, quan điểm của Đảng và Nhà nước và Hồ Chí Minh về thanh niên, việc làm và lao động cũng như khái niệm cơ bản về thanh niên. Tác giả cũng nêu nên bức tranh về bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của nước ta tác động đến việc làm và thu nhập của thanh niên.

Chương II: Những khía cạnh tâm lý của việc làm, thu nhập của thanh niên nước ta hiện nay.
Trong chương này, tác giả đã nêu ra những phương pháp nghiên cứu cá trong các khía cạnh tâm lý về việc làm và thu nhập của thanh niên. Thực trạng việc làm và thu nhập của thanh niên nước ta trong 10 năm qua (2001 - 2010). Những khía cạnh tâm lý của việc làm và thu nhập của thanh niên hiện nay, trong đó tác giả đã phân tích dưới nhiều khía cạnh như: Động cơ làm việc, nhu cầu làm việc, phong cách làm việc, khả năng thích ứng với công việc và sự hài lòng của thanh niên với việc làm và thu nhập.

Chương III. Đề xuất quan điểm và giải pháp giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập của thanh niên thập kỷ 2011 – 2020.
Trong chương này tác giả đưa ra những dự báo biến đổi tâm lý của thanh niên liên quan đến đến việc làm và thu nhập của thanh niên trong những năm tới từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Đồng thời cũng đưa ra các quan điểm, giải pháp giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập của thanh niên nước ta hiện nay trong đó đề cập đến những đánh giá việc thực hiện các chính sách về việc làm và thu nhập, những khó khăn trong vấn đề giải quyết việc làm và thu nhập của thanh niên; quan điểm và giải pháp đối với vấn đề này dưới góc nhìn từ nhà nghiên cứu.

Từ những kết quả nghiên cứu thực tiễn, được tác giả phân tích từ nhiều chiều cạnh, đặc biệt dưới góc độ tâm lý học, cùng với nguồn tư liệu phong phú. Cuốn sách thực sự đã đưa ra được một bức tranh về vấn đề việc làm, thu nhập của thanh niên, cũng như động cơ, nhu cầu lao động của thanh niên, cùng với nó là những dự báo về xu hướng việc làm, và giải pháp đối với vấn đề lao động, việc làm của thanh niên. Cuốn sách thực sự là tài liệu tham khảo quý đối với các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách cũng như các nhà quản lý và sử dụng nguồn lực lao động là thanh niên hiện nay./.
Thiện Minh