Thông báo sách mới tháng 2 năm 2012

25/04/2012

(Tamly) - Gửi tới độc giả một số sách mới (Tiếng Việt và tiếng Anh) của số 2 năm 2012

1. Mảnh đất không người/ Doug Tatum, Đặng Thu Hằng d. . - H. : Lao động, 2011 . - 410tr., 20 cm
Từ khoá : Doanh nghiệp, Kinh tế,
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này đã khám phá ra thực tế của sự phát triển bằng cách tập trung vào giai đoạn then chốt trong vòng đời của một doanh nghiệp, giai đoạn sắp trưởng thành, giai đoạn mà một doanh nghiệp đang phát triển lại quá lớn để gọi là nhỏ nhưng lại quá nhỏ để được coi là lớn. Giai đoạn này chính là điểm uốn đã được Thomson và Brich nêu ra trong những phần tương ứng trong nghiên cứu của họ....
Ký hiệu kho : Vb 891

2. Đừng giao Nó cho con bạn/ Alan Crosbie, . - H. : Lao động, 2011 . - 272tr., 20 cm
Từ khoá : Doanh nghiệp gia đình, Quản lý
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này sẽ tìm hiểu những câu chuyện thành công và một số ít thảm kịch đồng thời chỉ ra những hành động mà bạn cần nắm được để đảm bảo cho sự thành công của một doanh nghiệp gia đình, ngay cả khi bạn là người sáng lập là ông chủ thuộc thế hệ thứ 2, một cổ đông ở thế hệ thứ 5 hay một nhà quản lý không thuộc doanh nghiệp gia đình
Ký hiệu kho : Vb 890

3. Psychology (Study Guide) / Stephen F.Davis, Joseph J.Palladino . - USD : Pearson Education, 2004 . - 296tr., 28 p.
Từ khoá : Psychology, Study Guide
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm 16 chương. Chương 1: Psychology, Research and You. Chương 2: Behavioral Neuroscience. Chương 3: Sensation and Perception. Chương 4: States of Consciousness. Chương 5: Learning. Chương 6: Motivation and Emotion. Chương 7: Memory. Chương 8: Thinking, Language and Intelligence. Chương 9: Development across the Lifespan. Chương 10: Sex and Gender. Chương 11: Personality. Chương 12: Psychological Disorders. Chương 13: Therapy. Chương 14: Health Psychology. Chương 15: Social Psychology: The Individual in Society. Chương 16: Industrial, organizational and other Applicatión ò Psychology
Ký hiệu kho : LL 947, LL 948

4. Psychology/ Stephen F.Davis, Joseph J.Palladino . - USD : Pearson Custom Publishing, 2004 . - 766p., 27cm
Từ khoá : Psychology
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm 16 chương. Chương 1: Psychology, Research and You. Chương 2: Behavioral Neuroscience. Chương 3: Sensation and Perception. Chương 4: States of Consciousness. Chương 5: Learning. Chương 6: Motivation and Emotion. Chương 7: Memory. Chương 8: Thinking, Language and Intelligence. Chương 9: Development across the Lifespan. Chương 10: Sex and Gender. Chương 11: Personality. Chương 12: Psychological Disorders. Chương 13: Therapy. Chương 14: Health Psychology. Chương 15: Social Psychology: The Individual in Society. Chương 16: Industrial, organizational and other Applicatión ò Psychology
Ký hiệu kho : LL 949, LL 950

5. Curriculim altemative approachess, Ongoing issues/ Colin J.Marsh, George willis . - USD : Merrill Prentice Hall, 2003 . - 389tr., 24 cm
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 9 phần. 1: The character of curriculum. 2: Curriculum History. 3: approaches to Curriculum. 4: Curriculum Theorizing. 5: Curriculum Development and Change. 6: Curriculum Planning: Levels and Participants. 7: Curriculum Implementation. 8: Curriculum Evaluation and Student Assessment. 9: Politics and Curriculum Decision Making.
Ký hiệu kho : LL 945, LL 946

6. Crime Victims An introduction to Victimology/ Andrew Karmen . - USA : Thomson, 2007 . - 445tr., 24 cm
Từ khoá : Crime Victims
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 13 chương. Chương 1: what is Victimology. Chương 2: The Rediscovey of crime victims. Chương 3: Sources of information about crime victims: the USR and the NCVS. 4: Violent crimes: murders and robberies. 5: The Victims´ contribution to the crime problem. 6: Victims and the criminal justice system: cooperation and conflict, past one: the police. 7: Victims and the criminal justice system: cooperation and conflict. 8: Children as Victims. 9: Victims of violence by loves and family members. 10: Victims of rapes and other sexual assaults. 11: Other groups of victims whose problems are no longer overlooked. 12: Repaying victims. 13: Victims in the twenty-first century: alternative directions
Ký hiệu kho : LL 958, LL 959

7. Social Problems in a Diverse Society/ Diana Kendall . - USD : Pearson, 2004 . - 465tr., 25 cm
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 14 chương. Chapter 1: Taking a New Look at social Problems. Chapter 2: wealth and poverty: U.S. and global economic Inequalities. Chapter 3: Racial and Ethnic Inequality. Chapter 4: Gender Inequality. Chapter 5: Inequality based on age. Chapter 6: Inequality based on sexual orientation. Chapter 7: Prostitution, pornography, and the sex Industry. Chapter 8: Alcohol and other drugs. Chapter 9: Crime and Criminal justice. Chapter 10: Health care: problems of physical and mental Illness. Chapter 11: The changing familly. Chapter 12: Problems in education. Chapter 13: Problems in politics and the global economy. Chapter 14: Problems in the media
Ký hiệu kho : LL 954, LL 955

8. Psychology concepts and connections (Study Guide) / Lisa Valentino . - USA : Thomson, 2003 . - 277tr., 26 cm
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 14 chương. Chương 1: The science of Psychology. Chương 2: Biology and behavior. Chương 3: Voyage through the lifespan. Chương 4: Sensation and perception. Chương 5: Consciousness. Chương 6: Learning. Chương 7: Mermory:remembrance of things past-and future. Chương 8: Thinking, language and Intelligence. Chương 9: Motivation and Emotion. Chương 10: Stress, health and Adjustment. Chương 11: Personality: theory and measurement. Chương 12: Psychological disorders. Chương 13: Methods of therapy. Chương 14: Social Psychology
Ký hiệu kho : LL 951

9. Psychology concepts and connections/ Spencer A.Rathus . - USA : Thomson, 2004 . - 563tr., 27 cm
Giới thiệu nội dung : Chapter 1: The science of psychology. Chapter 2: Biology and behavior. Chapter 3: Voyage through the Lifespan. Chapter 4: Sensation and perceptiom. Chapter 5: Consciousness. Chapter 6: Learning. Chapter 7: Remembrance of things. Chapter 8: Thinking, language and Intelligence. Chapter 9: Motivation and Emotion. Chapter 10: Stress, health, and Adjustment. Chapter 11: Personality: theory and measurement. Chapter 12: Psychological Disorder. Chapter 13: Methods of therapy
Ký hiệu kho : LL 952

10. Social problems/ Joel M.Charon, Lee Garth Vigilant . - USA : Thomson, 2006 . - 516tr., 24 cm
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 11 phần. Part 1: An introduction to social problems. Part 2: Social problems: economic inequality and poverty. Part 3: Social problems: work and unemployment. Part 4: Social problems: racial and ethnic inequality. Part 5: Social problems: Gender inequality and issues in sexual orientation. Part 6: Social problems:Crime and drugs. Part 7: Social problems related to the family. Part 8: Social problems related to education. Part 9: Social problems related to helth care. Part 10: Social problems related to political institutions, violence and terrorism. Part 11: Social problems ralated to population and the environment
Ký hiệu kho : LL 956, LL 957

11. Becoming a helper/ Marianne Schneider Corey, Gerald Corey . - USA : Brooks/Cole, 2003 . - 412tr., 23 cm
Giới thiệu nội dung : Chapter 1: are the helping professions for you?. Chapter 2: Getting the most from your education and training. Chapter 3: Helper, know thyself. Chapter 4: Undersatanding life transitions. Chapter 5: Stages in the helping process. Chapter 6: Common concerns of beginning helpers. Chapeter 7: Values and the helping relationship. Chapeter 8: Cultural diversity in the helping professions. Chapeter 9: Ethical and legal issues facing helpers. Chapter 10: Managing boundary issues. Chapeter 11: working in the community. Chapter 12: Understanding special populations. Chapter 13: working with groups and families. Chapter 14: Stress and burnout. Chapter 15: Take care of yourself
Ký hiệu kho : Lv 1210

12. Adult development and aging/ John C.Cavanaugh . - USA : wadsworth, 2002 . - 477tr., 20 cm
Giới thiệu nội dung : Chapter 1: Studying adult development and aging. Chapter 2: Physical changes. Chapter 3: Longevity, health and functioning. Chapter 4: Clinical assessment, mental health and mental disorders. Chapter 5: Person- environment interactions and optimal aging. Chapter 6: Attention and perceptual processing. Chapter 7: Memory. Chapter 8: Intelligence. Chapter 9: Social cognition. Chapter 10: Personality. Chapter 11: Relationships. Chapter 12: work, leisure and retirement. Chapter 13: Dying and bereavement
Ký hiệu kho : Lv 1207

13. Conducting research in Psychology/ Brett w.Pelham, Hart Blanton . - USA : Thomson, 2003 . - 411p., 20 cm
Giới thiệu nội dung : Chapter 1: How do we know? Chapter 2: How do we find out? Chapter 3: Moving from fact truth: validity, reliability and measurement. Chapter 4: How do we misinterpret? common threats to validity. Chapter 5: Nonnexperimental ressearch designs. Chapter 6: Experience carefully planned: Experimental research designs. Chapter 7: Experience carefully exploited: quasi-Experimental research designs. Chapter 8: Research design. Chapter 9: Being a successful researcher. Chapter 10: A brief course in statistics. Chapter 11: Telling the world about it. Chapter 12: How to describe the results of statistical analyses. Chapter 13: Putting your knowledge to work: 20 methodology problems
Ký hiệu kho : Lv 1209

14. Group dynamics/ Donelson R.Forsyth . - USD : Brooks/Cole, 1999 . - 622p., 23 cm
Giới thiệu nội dung : Part 1: The science of group dynamics. Part 2: Studying groups. Part 3: The individual and the group. Part 4: Joining and leaving groups. Part 5: Structure. Part 6: Cohesion and development. Part 7: influence. Part 8: Power. Part 9: Conflict. Part 10: Performance. Part 11: Decision Making. Part 12: Leadership. Part 13: Intergroup relations. Part 14: The group environment. Part 15: Crowds and collective behavior. Part 16: Groups and change
Ký hiệu kho : Lv 1208

15. International interviewing and counseling/ Allen E.Ivey . - USA : Thomson, 2003 . - 446p., 20 cm
Giới thiệu nội dung : Section 1: introduction. Section 2: Hearing client stories: how to organize an interview. Section 3: Helping clients generate new stories that lead to action: influencing skills and strategies. Section 4: Skill integration
Ký hiệu kho : Lv 1205

16. Exercises in helping skills/ Gerard Egan . - USA : Brooks, 2002 . - 178tr., 25 cm
Giới thiệu nội dung : Part 1: Laying the groundwork. Part 2: The basic skills of therapeutic. Part 3: Stage I of the helping model and advanced communication skills. Part 4: Stage II of the helping model. Part 5: Stage III of the helping model. Part 6: The action arrow- making it all happen
Ký hiệu kho : LL 953

17. Groups process and practice/ Marianne Schneider Corey . - USA : Brooks/Cole, 2002 . - 437p., 20 cm
Giới thiệu nội dung : Part 1: introduction: basic issues in group work. Part 2: Group process: stages of development. Part 3: Application of group process to specific groups
Ký hiệu kho : Lv 1206

18. Consultation practice and perspectives in school and community settings/ A. Michael Dougherty . - USA : Brooks/Cole Publishing Company, 1995 . - 391p., 20 cm
Giới thiệu nội dung : Part 1: Consultation and consultants. Part 2: A Generic model of Consulatation. Part 3: Model of Consultation
Ký hiệu kho : Lv 1211

19. Khám phá năng lực tinh thần: 7 cấp độ năng lực chữa trị / Caroline Myss, Thế Hùng d. . - H. : Lao động, 2011 . - 327tr., 21 cm
Từ khoá : Năng lực tinh thần, Năng lực chữa trị
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này là câu chuyện tự thuật của Caroline Myss, một nhà trực giác y học người Mỹ, có thể được gọi là một nhà ngoại cảm theo năng lực tinh thần. Câu chuyện của tác giả hết sức sinh động và đầy dẫn chứng từ người thực việc thức, có thể khiến những hoài nghi nhất cũng phải băn khoăn. Những điều thú vị không dừng lại ở tính chất thần bí của các hành vi chữa trị ngoại cảm mà còn là thông điệp của tác giả về đời sống, về bản chất con người
Ký hiệu kho : Vb 892, Vb 893

20. Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở/ Ngọ Văn Nhân . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 379tr., 20 cm
Từ khoá : Dư luận xã hội, ý thức pháp luật, Cán bộ cấp cơ sở
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này phân tích, luận giải sự tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở nước ta hiện nay, chỉ ra thực trạng nguyên nhân của sự tác động này. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp phát huy tác động tích cực của dư luận xã hội trong việc nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở
Ký hiệu kho : Vv 2634, Vv 2635

21. Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn/ Lã Thị Thuy Thủy . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 228tr., 21 cm
Từ khoá : Tâm lý thanh niên công nhân, Nông thôn
Giới thiệu nội dung : Quyển sách gồm 6 chương chính. Chương 1: Vài nét về sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp và một số khái niệm cơ bản. Chương 2: Những thay đổi về nhu cầu nhà ở và nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn. Chương 3: Những thay đổi về mặt nhận thức của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn. Chương 4: Những thay đổi trong giao tiếp của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn. Chương 5: Sự thích nghi với lối sống đô thị và tác phong công nghiệp của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn. Chương 6: Một số vấn đề liên quan đến hoạt động nghề của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn
Ký hiệu kho : Vv 2631, Vv 2632, Vv 2633

22. Tranh chấp lao động và đình công trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta/ Vũ Dũng . - H. : Lao động, 2011 . - 375tr., 20 cm
Từ khoá : Tranh chấp lao động, đình công, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Giới thiệu nội dung : Mục tiêu của bài viết này gồm 2 phần. Phần 1: Hệ thống hóa và xác định những vấn đề lý luận cơ bản về tranh chấp lao động và đình công trong điều kiện kinh tế thị trường. Phần 2: điều tra thực tiễn để làm rõ thực trạng tranh chấp lao động và đình công trong các công ty liên doanh và công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay. Phần 3: đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế và giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở nước ta hiện nay, đặc biệt trong các công ty liên doanh và công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Ký hiệu kho : Vv 2628

23. Văn hóa thời đại toàn cầu/ Phạm Ngọc Trung . - Tái bản lần thứ 1 . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 295tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa thời đại, Văn hóa thời đại toàn cầu
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này gồm một số bài viết của tác giả về các khía cạnh khác nhau của văn hóa và văn minh nhân loại trong đó tập trung chủ yếu vào văn hóa truyền thống Việt nam cùng với những biến đổi của nó trong quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế. Nội dung văn hóa ở đây được tiếp cận trên các bình diện: giáo dục- đào tạo và thông tin khoa học, danh nhân, văn hóa- lịch sử
Ký hiệu kho : Vv 2629

24. Đại cương can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ/ Trần Thị Lệ Thu . - H. : đại cương Quốc gia Hà nội, 2010 . - 271tr., 24 cm
Từ khoá : Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ, Trẻ khuyết tật trí tuệ, Phương pháp can thiệp sớm
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách đề cập đến hoạt động can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ khuyết tật trí tuệ từ những năm tháng đầu tiên trong cuộc sống của trẻ. Sách gồm hai phần, 3 chương đầu của phần 1 trình bày những vấn đề chung về khuyết tật trí tuệ và can thiệp sớm, 9 chương tiếp theo trình bày từng nội dung cụ thể của can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ từ 0 đến 6 tuổi. Phần 2 bao gồm 14 mục tài liệu hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ
Ký hiệu kho : VL 777, VL 778, VL 779

Thư viện
Viện Tâm lý học