Thông báo sách mới tháng 1 năm 2012

25/04/2012

(Tamly) - Gới độc giả một số sách mới trong tháng đầu năm 2012

1. Đời sống con người và xã hội hôm nay/ Ajahn Chan, Yến Ngọc bd. . - H. : Phương đông, 2010 . - 222tr., 20 cm
Từ khoá : Bạo lực gia đình, Giáo dục về tình dục, Trẻ lang thang, Ma túy
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách nói về một số vấn đề chính như: đời sống con người và những khó khăn, tích lũy của cải, lời khuyên của đức Phật, những vấn đề khó khăn trong hôn nhân, lợi thế nuôi con bằng sữa mẹ, bạo lực gia đình, thanh thiếu niên và giáo dục về tình dục, trẻ lang thang, vấn đề lạm dụng ma túy, sự cách biệt giữa các thế hệ, hãy nghe người già, có thể thay đổi mọi thứ khác mà không cần thay đổi chính mình không?, mê tín, tình hàng xóm, mục đích của tôn giáo..
Ký hiệu kho : Vv 2603

2. Âm dương cuộc sống đời thường/ Nguyễn Tiến đích . - H. : Thông tin truyền thông, 2011 . - 259tr., 20 cm
Từ khoá : âm dương, Tín ngưỡng
Giới thiệu nội dung : Sách này tác giả đề cập đến một số vấn đề trong cuộc sống đời thường nhưng vượt khỏi không gian của cõi giới hiện tại là cõi trần để tiếp cận với cõi giỡi khác trong vũ trụ. điều này cần không chỉ để rộng mở tri thức mà còn phục vụ cuộc sống thường của mỗi người. Mỗi vấn đề trong sách, tác giả đều đề cập cả hai vế của cuộc sống đó là cuộc sống đời thường ở cõi trần và cuộc sống có sự trợ giúp của Trời đất. Trong mỗi vấn đề tác giả đều cố gắng nêu rõ cách giải quyết và giải thích cơ chế khoa học của nó
Ký hiệu kho : Vv 2604

3. Giáo dục thành nhân/ Hoàng Thanh Linh . - H. : Tri thức, 2011 . - 181tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục, Giáo dục thành nhân
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 9 chương. Chương 1: Nhu cầu và định hướng cho triết lý giáo dục Việt nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Chương 2: Nền tảng lý luận và hệ giá trị cốt lõi của giáo dục thành nhân. Chương 3: Mục đích, mục tiêu và kết quả mong đợi của giáo dục thành nhân. Chương 4: Hình thức, môi trường giáo dục thành nhân và sự tác động đến cá nhân, gia đình và xã hội. Chương 5: Xây dựng hệ thống các giá trị và năng lực thành nhân. Chương 6: Mối tương quan và vị trí của hệ giá trị thành nhân trong việc xây dựng con người thành nhân. Chương 7: Phương pháp Giáo dục thành nhân. Chương 8: Lợi ích của giáo dục thành nhân. Chương 9: ứng dụng giáo dục thành nhân vào thực tế Việt nam trong thế kỷ 21 và thời kỳ hội nhập quốc tế
Ký hiệu kho : Vv 2596, Vv 2597

4. Mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhóm: Thực trạng, xu hướng và giải pháp / Hồ Bá Thâm . - H. : Chính trị Quốc gia, 2011 . - 464tr., 20 cm
Từ khoá : Mâu thuẫn, Xung đột lợi ích nhóm, Giải pháp
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này đã phân tích sâu hơn cả mặt lý luận và thực tiễn và nhất là thực trạng, xu hướng và giải pháp một số mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhóm hiện nay. Ngoài Chương dẫn luận và Chương kết luận, cuốn sách gồm ba chương chính. Chương một: Quan niệm về mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhóm. Chương hai: Thực trạng và nguyên nhân mâu thuẫn, xung đột lợi ích trên một số lĩnh vực. Chương ba: Xu hướng và giải pháp nhằm giải quyết mâu thuẫn, xung đột lợi ích nhóm hiện nay
Ký hiệu kho : Vv 2600, Vv 2601

5. Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Ngọc Hà . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 259tr., 20 cm
Từ khoá : Tư duy, Lối sống con người Việt nam
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về tư duy và lối sống. Chương 2: đặc điểm tư duy và lối sống truyền thống của con người Việt nam. Chương 3: Sự biến đổi của tư duy và lối sống của con người Việt nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế. Phần 4: Những phương hướng chung và các giải pháp cơ bản nhằm tiếp tục đổi mới tư duy và xây dựng lối sống mới của con người Việt nam hiện nay
Ký hiệu kho : Vv 2598, Vv 2599

6. Cạnh tranh trong tuyển chọn nhân lực/ Vũ Thanh Sơn . - H. : Thông tin và truyền thông, 2011 . - 308tr., 20 cm
Từ khoá : Nguồn nhân lực, Thị trường lao động
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách làm rõ bức tranh cạnh tranh trong tuyển chọn nhân lực thời gian qua, nhận diện các nét "sáng" và "tối" của bức tranh này ở Việt nam. đồng thời cuốn sách chỉ rõ nhiều phát hiện nghiên cứu bao hàm cả những yếu tố tích cực tạo tiền đề cho môi trường cạnh tranh và nhiều hạn chế, bất cập trong phát triển thị trường lao động nói chung và tuyển chọn nhân lực nói riêng của Việt nam. Cuốn sách có những gợi mở tư duy về cách tuyển chọn nhân lực phù hợp trong xu thế vận động của thị trường trong nước và hội nhập thị trường lai động toàn cầu
Ký hiệu kho : Vv 2602

7. Quyền lực trong quan hệ quốc tế: Lịch sử và vấn đề / Hoàng Khắc Nam . - H. : Văn hóa- thông tin, 2011 . - 279tr., 20 cm
Từ khoá : Quản trị, Quan hệ quốc tế
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này gồm ba chương. Chương 1: Khái niệm và phân loại quyền lực trong quản trị. Chương này giới thiệu quá trình nhận thức về quyền lực và phân tích các khái niệm khác nhau trong lĩnh vực QHQT. Chương 2: Thành tố của quyền lực. Chương này trình bày các yếu tố hợp thành nên quyền lực quốc gia trong QHQT. Chương 3: Vai trò của quyền lực trong QHQT. Chương này xem xét vài trò của quyền lực trên hai phương diện quốc gia và QHQT
Ký hiệu kho : Vv 2615, Vv 2616

8. Xã hội học về lãnh đạo, quản lý/ Lê Ngọc Hùng . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 292tr., 20 cm
Từ khoá : Xã hội học, Lãnh đạo, Quản lý
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 7 chương. Chương 1: Một số quan niệm xã hội học về lãnh đạo và quản lý. Chương 2: Sự hình thành xã hội học về lãnh đạo, quản lý. Chương 3: Suy thoái kinh tế tòan cầu và sự trở lạ của xã hội học quản lý từ một góc độ mới. Chương 4: Cơ cấu xã hội và quản lý xã hội. Chương 5: Vốn xã hội: nguồn lực và đối tượng của lãnh đạo quản lý xã hội. Chương 6: Dư luận xã hội trong phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở Việt nam. Chương 7: Truyền thông đại chúng trong quản lý xã hội
Ký hiệu kho : Vv 2617, Vv 2618

9. Ảnh hưởng xã hội của thực hiện luật đất đai 2003 đối với hộ gia đình nông thôn/ Lưu Đức Khải . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 372tr., 20 cm
Từ khoá : ảnh hưởng xã hội, Luật đất đai 2003, Hộ gia đình nông thôn
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 Chương. Chương 1: Những quy định của Luật đất đai 2003 tạo ảnh hưởng xã hội đối với hộ gia đình nông thôn. Chương 2: Đánh giá ảnh hưởng xã hội của việc thực hiện luật đất đai 2003 đối với hộ gia đình nông thôn. Chương 3: Một số kiến nghị hoàn thiện Luật đất đai 2003
Ký hiệu kho : Vv 2611, Vv 2612

10. Niềm tin trong một thế giới trong biến đổi/ Đặng Vũ Cảnh Linh . - H. : Khoa học xã hội, 2008 . - 480tr., 20 cm
Từ khoá : Hành vi của thanh niên, Lối sống thanh niên, Biểu hiện niềm tin
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc nghiên cứu giá trị niềm tin. Chương 2: Niềm tin và biểu hiện niềm tin trong nhận thức, hành vi và lối sống của sinh viên hiện nay. Chương 3: Những nhân tố tác động đến niềm tin của sinh viên và giải pháp định hướng niềm tin cho sinh viên hiện nay
Ký hiệu kho : Vv 2613, Vv 2614

11. Nghiên cứu văn hóa và con người Việt nam hiện nay/ Dương Phú Hiệp . - H. : Chính trị Quốc gia, 2010 . - 223tr., 20 cm
Từ khoá : Nghiên cứu văn hóa, Con người Việt nam, Hội nhập quốc tế
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm một số bài viết của các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa và con người, trình bày những vẫn đề như: nghiên cứu văn hóa và con người Việt nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế, quan hệ giữa phát triển văn hóa và phát triển con người, những mô hình văn hóa trong việc kế thừa và phát triển văn hóa Việt nam hiện nay, cách tiếp cận triết học về văn hóa và con người Việt nam, tiếp cận văn hóa thế giới- nhìn từ kinh nghiệm Việt nam trong thế kỷ XX
Ký hiệu kho : Vv 2607, Vv 2608

12. Định hướng giá trị con người Việt nam thời kỳ đổi mới và hội nhập/ Phạm Minh Hạc . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 506tr., 20 cm
Từ khoá : Định hướng giá trị con người, Thời kỳ đổi mới, Hội nhập
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm ba chương: 10 tổng quan tình hình nghiên cứu giá trị và định hướng giá trị; 2)Điều tra, khảo sát định hướng giá trị con người Việt nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; 3)Xử lý các số liệu điều tra. Ngoài ra, cuốn sách còn có tám phụ lục các bản câu hỏi và kết quả điều tra với nhiều đối tượng khác nhau trong các tầng lớp nhân dân Việt nam...
Ký hiệu kho : Vv 2609, Vv 2610

13. PQ chỉ số đam mê: Sức mạnh quyền năng nhất tạo nên thành công / Virender Kapoor, Mai Hương d. . - H. : Lao động- xã hội, 2011 . - 312tr., 20 cm
Từ khoá : Chỉ số đam mê, PQ,
Giới thiệu nội dung : PQ- Chỉ số đam mê sẽ chỉ ra sức mạnh quan trọng nhất con người- điều khá biệt của người thành công với người thất bại. Niềm đam mê của bạn là gì, bạn nhận biết như thế nào về những thứ mình thích và không thích, bạn đã biết cách sử dụng niềm đam mê của mình như những người thành công với người thất bại. Niềm đam mê của bạn là gì, bạn nhận biết như thế nào về những thứ mình thích và không thích, bạn đã biết cách sử dụng niềm đam mê của mình như những người thành công chưa? Cuốn sách này sẽ loại bỏ ảo tưởng rằng bằng cấp và chỉ số IQ cao mới là những động lực thúc đẩy để đạt được thành công
Ký hiệu kho : Vv 2605, Vv 2606

14. Bản đồ tâm hồn con người của Jung/ Murray Stein, Bùi Lưu Phi Khanh d. . - H. : Tri thức, 2011 . - 328tr., 20 cm
Từ khoá : Bản đồ tâm hồn con người, Nội tâm
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 9 chương. Chương 1: Bản ngã. Chương 2: Nội tâm. Chương 3: Năng lượng tâm thần. Chương 4: Những ranh giới của tâm thần. Chương 5: Cái bộc lộ và cái che giấu trong các quan hệ với người khác. Chương 6: Đường vào nội tâm sâu thẳm. Chương 7: Trọng tâm siêu việt của tâm thần và sự tổng thể. Chương 8: Sự xuất hiện của tự ngã. Chương 9: Về thời gian và sự vĩnh cửu
Ký hiệu kho : Vv 2622, Vv 2623

15. Văn hóa cổ Phương Đông với dự báo học về con người/ Nguyễn Bích Hằng . - H. : Văn hóa thông tin, 2012 . - 239tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa cổ Phương Đông, Dự báo học
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này gồm 3 chương. Chương 1: Dự báo qua ngoại hình. Chương 2: Dự báo qua mười hai con giáp. Chương 3: Dự báo qua giấc mộng
Ký hiệu kho : Vb 885, Vb 886

16. Con người Việt nam truyền thống những giá trị đối với sự phát triển/ Đặng Vũ Cảnh Linh . - H. : Lao động, 2010 . - 261tr., 20 cm
Từ khoá : Giá trị truyền thống, Con người Việt nam
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Cơ sở hình thành những đặc điểm của con người VIệt nam truyền thông. Phần 2: Những đặc trưng và giá trị của con người Việt nam truyền thống. Phần 3: Kế thừa và phát huy giá trị truyền thống của con người Việt nam vì mục tiêu công nghiệp hóa- hiện đại hóa
Ký hiệu kho : Vv 2624, Vv 2625

17. Văn hóa lối sống của người theo Hồi giáo/ Nguyễn Mạnh Cường . - H. : Văn hóa- thông tin và Viện văn hóa, 2010 . - 325tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa lối sống, Hồi giáo, Đạo Hồi
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Đạo Hồi- lịch sử hình thành. Chương 2: Lối sống đạo của người theo Hồi giáo. Chương 3: Người Chăm Việt nam với đạo Hồi. Chương 4: Sắc màu văn hóa hồi giáo. Chương 5: Hồi giáo trong xã hội hiện đại
Ký hiệu kho : Vb 887

18. Triết lý con người triết lý phát triển/ Đặng Cảnh Khanh . - H. : Dân trí, 2010 . - 488tr., 20 cm
Từ khoá : Triết lý con người, Triết lý phát triển
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Đi tìm một triết lý con người trong triết lý phát triển. Phần 2: Con người Việt nam và những thách thức của sự phát triển. Phần 3: Vấn đề xây dựng con người trong triết lý phát triển
Ký hiệu kho : Vb 889

19. Văn hóa và con người/ Nguyễn Trần Bạt . - Tái bản lần thứ 3 . - H. : Hội nhà văn, 2011 . - 270tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Văn hóa chính trị, Văn hóa và con người
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này đề cập đến bản chất của văn hóa, cấu trúc văn hóa, mối liên hệ biện chứng văn hóa và lịch sử, quan hệ biện chứng văn hóa và kinh tế, văn hóa và tòan cầu hóa, chính trị và cấu trúc đời sống chính trị, những nguyên tắc của sự lãnh đạo, những xu thế của thế giới hiện đại, văn hóa chính trị và dân chủ, những tiêu chuẩn văn hóa chính trị tòan cầu
Ký hiệu kho : Vb 888

20. Quản lý nhà nước về gia đình lý luận thực tiễn/ Lê Thị Quý . - H. : Dân trí, 2010 . - 371tr., 20 cm
Từ khoá : Quản lý nhà nước, Gia đình
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này nhằm giới thiệu một số bài viết của các nhà khoa học, các nhà quản lý về gia đình và quản lý gia đình. Các bài viết đã đề cập đến các khía cạnh đa dạng của gia đình và công tác quản lý gia đình về cả lý luận và thực tiễn
Ký hiệu kho : Vv 2620

21. Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự/ Khoa luật đại học quốc gia Hà nội . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2011 . - 950tr., 20 cm
Từ khoá : Nhóm dễ bị tổn thương, Tố tụng hình sự
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn trong việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự trên thế giới và ở Việt nam. Phần phụ lục: Một số văn kiện pháp luật quốc tế liên quan đến bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự
Ký hiệu kho : Vv 2621

22. Nghệ thuật sống độc thân/ Lauren Mackler, Chương Ngọc d. . - H. : Lao động, 2011 . - 351tr., 21 cm
Từ khoá : Nghệ thuật sống độc thân, Hạnh phúc
Giới thiệu nội dung : Thông qua sự hướng dẫn cần thiết đầy thiết đầy thuyết phục, bằng quá trình huấn luyện gồm "3 bước" mang tính đột phá, sách còn giúp bạn làm chủ cuộc sống, đồng thời, có thể đạt được cảm giác an toàn và hạnh phúc dù là bạn sống một mình hoặc đang có đôi. Nội dung gồm 2 phần. Phần 1: Khám phá con người đích thực của bạn. Phần 2: Giải phóng con người đích thực của bạn
Ký hiệu kho : Vb 884

23. Niên giám thông tin khoa học xã hội nước ngoài/ Viện thông tin khoa học xã hội . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 1002tr., 24 cm
Từ khoá : Niên giám thông tin khoa học xã hội, Niên giám thông tin khoa học xã hội nước ngoài
Giới thiệu nội dung : Trong số này tác giả cung cấp tới bạn đọc 53 tác phẩm với các chủ đề quan trong về sự phát triển của xã hội trong điều kiện hiện nay như vấn đề về Trung Quốc, Mỹ, khủng hoảng kinh tế 2008-2010...
Ký hiệu kho : VL 771

24. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt nam năm 2009: Mức sinh và mức chết ở Việt nam: thực trạng, xu hướng và những khắc biệt/ Tổng cục thống kê . - H. : Hà nội, 2011 . - 265tr., 28 cm
Từ khoá : Tổng điều tra dân số, Tổng điều tra dân số và nhà ở, Mức sinh, Mức chết
Giới thiệu nội dung : Chuyên khảo này 4 chương chính. Chương 1: giới thiệu và phương luận. Chương 2 phân tích mức sinh và xu hướng sinh hiện đại của Việt nam qua số liệu của các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở. Chương 3 trình bày các kết quả phân tích về mức tử vong. Một số kỹ thuật đánh giá đã được áp dụng nhằm bổ sung những căn cứ khoa học cho các phân tích thực tiễn như phương pháp hệ số sống nghịch đảo, phương pháp Trussell và phương pháp Zlotnick-Hill. Cuối cùng, chương 4 đưa ra một số kết luận và khuyến nghị nhằm đưa số một số định hướng chính sách, đóng góp cho công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình dân số sức khỏe sinh sản của Việt nam...
Ký hiệu kho : VL 770Thư Viện
Viện Tâm lý học25. Mảnh đất không người/ Doug Tatum, Đặng Thu Hằng d. . - H. : Lao động, 2011 . - 410tr., 20 cm
Từ khoá : Doanh nghiệp, Kinh tế,
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này đã khám phá ra thực tế của sự phát triển bằng cách tập trung vào giai đoạn then chốt trong vòng đời của một doanh nghiệp, giai đoạn sắp trưởng thành, giai đoạn mà một doanh nghiệp đang phát triển lại quá lớn để gọi là nhỏ nhưng lại quá nhỏ để được coi là lớn. Giai đoạn này chính là điểm uốn đã được Thomson và Brich nêu ra trong những phần tương ứng trong nghiên cứu của họ....
Ký hiệu kho : Vb 891

26. Đừng giao Nó cho con bạn/ Alan Crosbie, . - H. : Lao động, 2011 . - 272tr., 20 cm
Từ khoá : Doanh nghiệp gia đình, Quản lý
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này sẽ tìm hiểu những câu chuyện thành công và một số ít thảm kịch đồng thời chỉ ra những hành động mà bạn cần nắm được để đảm bảo cho sự thành công của một doanh nghiệp gia đình, ngay cả khi bạn là người sáng lập là ông chủ thuộc thế hệ thứ 2, một cổ đông ở thế hệ thứ 5 hay một nhà quản lý không thuộc doanh nghiệp gia đình
Ký hiệu kho : Vb 890

27. Psychology (Study Guide) / Stephen F.Davis, Joseph J.Palladino . - USD : Pearson Education, 2004 . - 296tr., 28 p.
Từ khoá : Psychology, Study Guide
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm 16 chương. Chương 1: Psychology, Research and You. Chương 2: Behavioral Neuroscience. Chương 3: Sensation and Perception. Chương 4: States of Consciousness. Chương 5: Learning. Chương 6: Motivation and Emotion. Chương 7: Memory. Chương 8: Thinking, Language and Intelligence. Chương 9: Development across the Lifespan. Chương 10: Sex and Gender. Chương 11: Personality. Chương 12: Psychological Disorders. Chương 13: Therapy. Chương 14: Health Psychology. Chương 15: Social Psychology: The Individual in Society. Chương 16: Industrial, organizational and other Applicatión ò Psychology
Ký hiệu kho : LL 947, LL 948

28. Psychology/ Stephen F.Davis, Joseph J.Palladino . - USD : Pearson Custom Publishing, 2004 . - 766p., 27cm
Từ khoá : Psychology
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm 16 chương. Chương 1: Psychology, Research and You. Chương 2: Behavioral Neuroscience. Chương 3: Sensation and Perception. Chương 4: States of Consciousness. Chương 5: Learning. Chương 6: Motivation and Emotion. Chương 7: Memory. Chương 8: Thinking, Language and Intelligence. Chương 9: Development across the Lifespan. Chương 10: Sex and Gender. Chương 11: Personality. Chương 12: Psychological Disorders. Chương 13: Therapy. Chương 14: Health Psychology. Chương 15: Social Psychology: The Individual in Society. Chương 16: Industrial, organizational and other Applicatión ò Psychology
Ký hiệu kho : LL 949, LL 950

29. Curriculim altemative approachess, Ongoing issues/ Colin J.Marsh, George willis . - USD : Merrill Prentice Hall, 2003 . - 389tr., 24 cm
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 9 phần. 1: The character of curriculum. 2: Curriculum History. 3: approaches to Curriculum. 4: Curriculum Theorizing. 5: Curriculum Development and Change. 6: Curriculum Planning: Levels and Participants. 7: Curriculum Implementation. 8: Curriculum Evaluation and Student Assessment. 9: Politics and Curriculum Decision Making.
Ký hiệu kho : LL 945, LL 946

30. Crime Victims An introduction to Victimology/ Andrew Karmen . - USA : Thomson, 2007 . - 445tr., 24 cm
Từ khoá : Crime Victims
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 13 chương. Chương 1: what is Victimology. Chương 2: The Rediscovey of crime victims. Chương 3: Sources of information about crime victims: the USR and the NCVS. 4: Violent crimes: murders and robberies. 5: The Victims´ contribution to the crime problem. 6: Victims and the criminal justice system: cooperation and conflict, past one: the police. 7: Victims and the criminal justice system: cooperation and conflict. 8: Children as Victims. 9: Victims of violence by loves and family members. 10: Victims of rapes and other sexual assaults. 11: Other groups of victims whose problems are no longer overlooked. 12: Repaying victims. 13: Victims in the twenty-first century: alternative directions
Ký hiệu kho : LL 958, LL 959

31. Social Problems in a Diverse Society/ Diana Kendall . - USD : Pearson, 2004 . - 465tr., 25 cm
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 14 chương. Chapter 1: Taking a New Look at social Problems. Chapter 2: wealth and poverty: U.S. and global economic Inequalities. Chapter 3: Racial and Ethnic Inequality. Chapter 4: Gender Inequality. Chapter 5: Inequality based on age. Chapter 6: Inequality based on sexual orientation. Chapter 7: Prostitution, pornography, and the sex Industry. Chapter 8: Alcohol and other drugs. Chapter 9: Crime and Criminal justice. Chapter 10: Health care: problems of physical and mental Illness. Chapter 11: The changing familly. Chapter 12: Problems in education. Chapter 13: Problems in politics and the global economy. Chapter 14: Problems in the media
Ký hiệu kho : LL 954, LL 955

32. Psychology concepts and connections (Study Guide) / Lisa Valentino . - USA : Thomson, 2003 . - 277tr., 26 cm
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 14 chương. Chương 1: The science of Psychology. Chương 2: Biology and behavior. Chương 3: Voyage through the lifespan. Chương 4: Sensation and perception. Chương 5: Consciousness. Chương 6: Learning. Chương 7: Mermory:remembrance of things past-and future. Chương 8: Thinking, language and Intelligence. Chương 9: Motivation and Emotion. Chương 10: Stress, health and Adjustment. Chương 11: Personality: theory and measurement. Chương 12: Psychological disorders. Chương 13: Methods of therapy. Chương 14: Social Psychology
Ký hiệu kho : LL 951

33. Psychology concepts and connections/ Spencer A.Rathus . - USA : Thomson, 2004 . - 563tr., 27 cm
Giới thiệu nội dung : Chapter 1: The science of psychology. Chapter 2: Biology and behavior. Chapter 3: Voyage through the Lifespan. Chapter 4: Sensation and perceptiom. Chapter 5: Consciousness. Chapter 6: Learning. Chapter 7: Remembrance of things. Chapter 8: Thinking, language and Intelligence. Chapter 9: Motivation and Emotion. Chapter 10: Stress, health, and Adjustment. Chapter 11: Personality: theory and measurement. Chapter 12: Psychological Disorder. Chapter 13: Methods of therapy
Ký hiệu kho : LL 952

34. Social problems/ Joel M.Charon, Lee Garth Vigilant . - USA : Thomson, 2006 . - 516tr., 24 cm
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 11 phần. Part 1: An introduction to social problems. Part 2: Social problems: economic inequality and poverty. Part 3: Social problems: work and unemployment. Part 4: Social problems: racial and ethnic inequality. Part 5: Social problems: Gender inequality and issues in sexual orientation. Part 6: Social problems:Crime and drugs. Part 7: Social problems related to the family. Part 8: Social problems related to education. Part 9: Social problems related to helth care. Part 10: Social problems related to political institutions, violence and terrorism. Part 11: Social problems ralated to population and the environment
Ký hiệu kho : LL 956, LL 957

35. Becoming a helper/ Marianne Schneider Corey, Gerald Corey . - USA : Brooks/Cole, 2003 . - 412tr., 23 cm
Giới thiệu nội dung : Chapter 1: are the helping professions for you?. Chapter 2: Getting the most from your education and training. Chapter 3: Helper, know thyself. Chapter 4: Undersatanding life transitions. Chapter 5: Stages in the helping process. Chapter 6: Common concerns of beginning helpers. Chapeter 7: Values and the helping relationship. Chapeter 8: Cultural diversity in the helping professions. Chapeter 9: Ethical and legal issues facing helpers. Chapter 10: Managing boundary issues. Chapeter 11: working in the community. Chapter 12: Understanding special populations. Chapter 13: working with groups and families. Chapter 14: Stress and burnout. Chapter 15: Take care of yourself
Ký hiệu kho : Lv 1210

36. Adult development and aging/ John C.Cavanaugh . - USA : wadsworth, 2002 . - 477tr., 20 cm
Giới thiệu nội dung : Chapter 1: Studying adult development and aging. Chapter 2: Physical changes. Chapter 3: Longevity, health and functioning. Chapter 4: Clinical assessment, mental health and mental disorders. Chapter 5: Person- environment interactions and optimal aging. Chapter 6: Attention and perceptual processing. Chapter 7: Memory. Chapter 8: Intelligence. Chapter 9: Social cognition. Chapter 10: Personality. Chapter 11: Relationships. Chapter 12: work, leisure and retirement. Chapter 13: Dying and bereavement
Ký hiệu kho : Lv 1207

37. Conducting research in Psychology/ Brett w.Pelham, Hart Blanton . - USA : Thomson, 2003 . - 411p., 20 cm
Giới thiệu nội dung : Chapter 1: How do we know? Chapter 2: How do we find out? Chapter 3: Moving from fact truth: validity, reliability and measurement. Chapter 4: How do we misinterpret? common threats to validity. Chapter 5: Nonnexperimental ressearch designs. Chapter 6: Experience carefully planned: Experimental research designs. Chapter 7: Experience carefully exploited: quasi-Experimental research designs. Chapter 8: Research design. Chapter 9: Being a successful researcher. Chapter 10: A brief course in statistics. Chapter 11: Telling the world about it. Chapter 12: How to describe the results of statistical analyses. Chapter 13: Putting your knowledge to work: 20 methodology problems
Ký hiệu kho : Lv 1209

38. Group dynamics/ Donelson R.Forsyth . - USD : Brooks/Cole, 1999 . - 622p., 23 cm
Giới thiệu nội dung : Part 1: The science of group dynamics. Part 2: Studying groups. Part 3: The individual and the group. Part 4: Joining and leaving groups. Part 5: Structure. Part 6: Cohesion and development. Part 7: influence. Part 8: Power. Part 9: Conflict. Part 10: Performance. Part 11: Decision Making. Part 12: Leadership. Part 13: Intergroup relations. Part 14: The group environment. Part 15: Crowds and collective behavior. Part 16: Groups and change
Ký hiệu kho : Lv 1208

39. International interviewing and counseling/ Allen E.Ivey . - USA : Thomson, 2003 . - 446p., 20 cm
Giới thiệu nội dung : Section 1: introduction. Section 2: Hearing client stories: how to organize an interview. Section 3: Helping clients generate new stories that lead to action: influencing skills and strategies. Section 4: Skill integration
Ký hiệu kho : Lv 1205

40. Exercises in helping skills/ Gerard Egan . - USA : Brooks, 2002 . - 178tr., 25 cm
Giới thiệu nội dung : Part 1: Laying the groundwork. Part 2: The basic skills of therapeutic. Part 3: Stage I of the helping model and advanced communication skills. Part 4: Stage II of the helping model. Part 5: Stage III of the helping model. Part 6: The action arrow- making it all happen
Ký hiệu kho : LL 953

41. Groups process and practice/ Marianne Schneider Corey . - USA : Brooks/Cole, 2002 . - 437p., 20 cm
Giới thiệu nội dung : Part 1: introduction: basic issues in group work. Part 2: Group process: stages of development. Part 3: Application of group process to specific groups
Ký hiệu kho : Lv 1206

42. Consultation practice and perspectives in school and community settings/ A. Michael Dougherty . - USA : Brooks/Cole Publishing Company, 1995 . - 391p., 20 cm
Giới thiệu nội dung : Part 1: Consultation and consultants. Part 2: A Generic model of Consulatation. Part 3: Model of Consultation
Ký hiệu kho : Lv 1211

43. Khám phá năng lực tinh thần: 7 cấp độ năng lực chữa trị / Caroline Myss, Thế Hùng d. . - H. : Lao động, 2011 . - 327tr., 21 cm
Từ khoá : Năng lực tinh thần, Năng lực chữa trị
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này là câu chuyện tự thuật của Caroline Myss, một nhà trực giác y học người Mỹ, có thể được gọi là một nhà ngoại cảm theo năng lực tinh thần. Câu chuyện của tác giả hết sức sinh động và đầy dẫn chứng từ người thực việc thức, có thể khiến những hoài nghi nhất cũng phải băn khoăn. Những điều thú vị không dừng lại ở tính chất thần bí của các hành vi chữa trị ngoại cảm mà còn là thông điệp của tác giả về đời sống, về bản chất con người
Ký hiệu kho : Vb 892, Vb 893

44. Tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở/ Ngọ Văn Nhân . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 379tr., 20 cm
Từ khoá : Dư luận xã hội, ý thức pháp luật, Cán bộ cấp cơ sở
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này phân tích, luận giải sự tác động của dư luận xã hội đối với ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở nước ta hiện nay, chỉ ra thực trạng nguyên nhân của sự tác động này. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp phát huy tác động tích cực của dư luận xã hội trong việc nâng cao ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở
Ký hiệu kho : Vv 2634, Vv 2635

45. Thay đổi tâm lý của thanh niên công nhân xuất thân từ nông thôn/ Lã Thị Thuy Thủy . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 228tr., 21 cm
Từ khoá : Tâm lý thanh niên công nhân, Nông thôn
Giới thiệu nội dung : Quyển sách gồm 6 chương chính. Chương 1: Vài nét về sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp và một số khái niệm cơ bản. Chương 2: Những thay đổi về nhu cầu nhà ở và nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn. Chương 3: Những thay đổi về mặt nhận thức của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn. Chương 4: Những thay đổi trong giao tiếp của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn. Chương 5: Sự thích nghi với lối sống đô thị và tác phong công nghiệp của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn. Chương 6: Một số vấn đề liên quan đến hoạt động nghề của thanh niên công nhân có xuất thân từ nông thôn
Ký hiệu kho : Vv 2631, Vv 2632, Vv 2633

46. Tranh chấp lao động và đình công trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta/ Vũ Dũng . - H. : Lao động, 2011 . - 375tr., 20 cm
Từ khoá : Tranh chấp lao động, đình công, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Giới thiệu nội dung : Mục tiêu của bài viết này gồm 2 phần. Phần 1: Hệ thống hóa và xác định những vấn đề lý luận cơ bản về tranh chấp lao động và đình công trong điều kiện kinh tế thị trường. Phần 2: điều tra thực tiễn để làm rõ thực trạng tranh chấp lao động và đình công trong các công ty liên doanh và công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta hiện nay. Phần 3: đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế và giải quyết tranh chấp lao động và đình công ở nước ta hiện nay, đặc biệt trong các công ty liên doanh và công ty có vốn đầu tư nước ngoài
Ký hiệu kho : Vv 2628

47. Văn hóa thời đại toàn cầu/ Phạm Ngọc Trung . - Tái bản lần thứ 1 . - H. : Chính trị quốc gia, 2011 . - 295tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa thời đại, Văn hóa thời đại toàn cầu
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này gồm một số bài viết của tác giả về các khía cạnh khác nhau của văn hóa và văn minh nhân loại trong đó tập trung chủ yếu vào văn hóa truyền thống Việt nam cùng với những biến đổi của nó trong quá trình hội nhập và giao lưu quốc tế. Nội dung văn hóa ở đây được tiếp cận trên các bình diện: giáo dục- đào tạo và thông tin khoa học, danh nhân, văn hóa- lịch sử
Ký hiệu kho : Vv 2629

48. đại cương can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ/ Trần Thị Lệ Thu . - H. : đại cương Quốc gia Hà nội, 2010 . - 271tr., 24 cm
Từ khoá : Giáo dục trẻ khuyết tật trí tuệ, Trẻ khuyết tật trí tuệ, Phương pháp can thiệp sớm
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách đề cập đến hoạt động can thiệp sớm và giáo dục cho trẻ khuyết tật trí tuệ từ những năm tháng đầu tiên trong cuộc sống của trẻ. Sách gồm hai phần, 3 chương đầu của phần 1 trình bày những vấn đề chung về khuyết tật trí tuệ và can thiệp sớm, 9 chương tiếp theo trình bày từng nội dung cụ thể của can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ từ 0 đến 6 tuổi. Phần 2 bao gồm 14 mục tài liệu hỗ trợ can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ
Ký hiệu kho : VL 777, VL 778, VL 779
Thư viện
Viện Tõm lý học