Giới thiệu sách �Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập�

14/03/2012

(Tamly) – Cuốn sách này hiện có ở thư viện Viện Tâm lí học. Thông tin chung về cuốn sách: Phạm Minh Hạc, Thái Duy Tuyên (cb.). Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập. H.: Chính trị Quốc gia, 2011, 508tr., Vv2610.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật kết hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho ra mắt cuốn sách Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập do Giáo sư, Viện sĩ Phạm Minh Hạc và Giáo sư , Tiến sĩ khoa học Thái Duy Tuyên làm chủ biên, đồng thời là những người biên soạn chính, các tác giả khác là cán bộ nghiên cứu của Viện, nhằm giúp độc giả có thêm tài liệu nghiên cứu và tham khảo về vấn đề rộng lớn và quan trọng này.

Đây là kết quả nghiên cứu nhiều năm của các tác giả về vấn đề “Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập” trong khuôn khổ các chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước KX.07(1991-1995), KHXH.04(1996-2000), KX.05(2001-2005) và kết quả của sự hợp tác quốc tế về “Điều tra định hướng giá trị thế giới” do Viện Nghiên cứu xã hội Đại học Michigan (Mỹ) tiến hành tại Việt Nam (2001).

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:

1) Tổng quan tình hình nghiên cứu giá trị và định hướng giá trị. Các tác giả đi sâu tìm hiểu khoa học về giá trị và Kết quả nghiên cưú giá trị, định hướng giá trị.

2) Điều tra, khảo sát định hướng giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập: Chương 2 tác giả nghiên cứu Cơ sở lý luận xây dựng bộ công cụ điều tra và Cấu trúc bộ công cụ điều tra, tổ chức điều tra khảo sát.

3) Xử lý các số liệu điều tra : Chương này tác giả giới thiệu sơ lược về nội dung, đối tượng điều tra, kỹ thuật xử lý kết quả điều tra và Kết quả nghiên cứu.

Ngoài ra, cuốn sách còn có tám phụ lục là các bản câu hỏi và kết quả điều tra với nhiểu đối tượng khác nhau trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Nguyễn Thị Trâm