Thông báo sách mới tháng 12 năm 2011

14/12/2011

Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 12 năm 2011.
 
1. Văn hóa Việt nam nhìn từ mỹ thuật. T.1 / Chu Quang Trứ . - H. : Thời đại, 2010 . - 850tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa Việt nam, Mỹ thuật, Nghệ thuật đình làng, Kiến trúc truyền thống
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách nói về các vấn đề chính như: văn hóa trong tâm thức người Việt, bản sắc văn hóa Việt nam, mỹ thuật hiện đại, nghệ thuật đình làng, kiến trúc truyền thống...
        Ký hiệu kho : Vv 2515
 
2. Tín ngưỡng lúa nước vùng đất tổ/ Nguyễn Khắc Xương . - H. : Thời đại, 2011 . - 200tr., 20 cm
        Từ khoá : Tín ngưỡng lúa nước, Vùng đất tổ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm các vấn đề như: chính sách trọng nông của nhà nước phong kiến Việt nam trong lịch sử, nguồn gốc tín ngưỡng lúa: bái vật giáo, tín ngưỡng phồn thực với nông nghiệp trồng lúa, các nghi lễ cơ bản của tín ngưỡng lúa, một số lễ tục trong tín ngưỡng lúa, trò chơi vui khỏe và tín ngưỡng lúa, một số lễ tục trong tín ngưỡng của cư dân nông nghiệp, diễn xướng trình nghề trong lễ hội làng, văn hóa lễ hội và hạt gạo làng quê, nông nghiệp lúa nước đối với đời sống xã hội Văn Lang
        Ký hiệu kho : Vv 2538
 
3. Văn hóa dân gian Làng Mai/ Nguyễn Thu Minh . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 164tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân gian Làng Mai
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Khái quát về xã Mai đình, huyện Hiệp Hòa. Chương 2: đời sống kinh tế- xã hội và truyền thống lịch sử làng Mai. Chương 3: Mai Thượng- một làng nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống. Chương 4: Văn hóa truyền thống ở làng Mai. Chương 5: Những thiết chế văn hóa truyền thống và sinh hoạt văn hóa dân gian ở làng Mai
        Ký hiệu kho : Vv 2528
 
4. Văn học dân gian êđê- M´nông/ Trương Bi . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 247tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn học dân gian, Văn học dân gian êđê, êđê- M´nông
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Vài nét về văn học dân gian ê đê, M´nông. Chương 2: Văn học dân gian ê đê. Chương 3: Văn học dân gian M´nông
        Ký hiệu kho : Vv 2534
 
5. Văn hóa xã hội cư dân vùng biển tỉnh Bình Thuận/ đình Hy . - H. : Thanh niên, 2011 . - 191tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa xã hội cư dân, Vùng biển tỉnh Bình Thuận
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Khái quát địa lý tự nhiên, tài nguyên biển tình Bình Thuận. Chương 2: Quá trình hình thành cư dân miền biển tỉnh Bình Thuận. Chương 3: Văn hóa xã hội của cư dân miền biển tỉnh Bình Thuận.
        Ký hiệu kho : Vv 2527
 
6. Văn hóa dân tộc Cống/ Phan Kiến Giang . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 123tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân tộc, Văn hóa dân tộc Cống, Tín ngưỡng dân gian, Phong tục tập quán
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách 4 chương. Chương 1: Văn hóa vật thể dân tộc Cống. Chương 2: Tín ngưỡng dân gian dân tộc Cống. Chương 3: Phong tục tập quán- lễ thức vòng đời dân tộc Cống. Chương 4: Văn học nghệ thuật dân gian dân tộc Cống
        Ký hiệu kho : Vv 2536
 
7. Văn nghệ dân gian xứ Huế: hò đối đáp nam nữ, giai thoại hò, truyện trạng Nguyễn Kinh/ Triều Nguyên . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 309tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn nghệ dân gian, Văn nghệ dân gian xứ Huế, Hò, Truyện trạng Nguyễn Kinh
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Hò đối đáp nam nữ. Phần 2: Giai thoại hò. Phần 3: Truyện trạng Nguyễn Kinh
        Ký hiệu kho : Vv 2537
 
8. Tìm hiểu địa danh qua tục ngữ, ca dao Phú Yên/ Nguyễn đình Chúc . - H. : Thanh niên, 2011 . - 297tr., 20 cm
        Từ khoá : địa danh, Tục ngữ, Ca dao
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách 3 chương. Chương 1: Sự hình thành địa danh theo dòng lịch sử. Chương 2: Tìm hiểu địa danh. Chương 3: Tổng hợp và phân loại địa danh qua tục ngữ ca dao
        Ký hiệu kho : Vv 2535
 
9. Hát đúm- phục lễ- thủy nguyên- Hải Phòng: Một loại hình dân ca giao duyên cổ của người Việt nhìn từ nhiều góc độ / Nguyễn Ngọc Hải, Nguyễn đỗ Hiệp . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 151tr., 20 cm
        Từ khoá : Hát đúm, Phục lễ, Dân ca giao duyên cổ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách 4 chương. Chương 1: Khái quát về Hát đúm phục lễ- Thủy Nguyên- Hải Phòng. Chương 2: Hát đúm phục lễ, Thủy Nguyên. Chương 3: đặc điểm âm nhạc. Chương 4: Giá trị tiêu biểu của Hát đúm phục lễ và việc bảo tồn, phát huy Hát đúm
        Ký hiệu kho : Vv 2525
 
10. Ghe bầu trong đời sống văn hóa ở Hội An- Quảng Nam/ Trần Văn An . - H. : Dân trí, 2011 . - 170tr., 20 cm
        Từ khoá : Ghe bầu, Văn hóa, Văn hóa ở Hội An
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách 4 chương. Chương 1: Nguồn gốc và tên ghe bầu dưới góc nhìn dân gian. Chương 2: đặc điểm, hình dáng, cấu trúc. Chương 3: Nghề buôn ghe bầu và nghề đóng ghe bầu Hội An. Chương 4: Vai trò của ghe bầu và tục lệ, tín ngưỡng liên qua đến ghe bầu ở địa phương
        Ký hiệu kho : Vv 2526
 
11. Người Chu- ru ở Lâm đồng/ Nguyễn Thanh . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 255tr., 20 cm
        Từ khoá : Người Chu- ru, Văn hóa vật thể, Văn hóa phi vật thể
        Giới thiệu nội dung : Nội dung bài viết gồm 3 phần. Phần 1: Môi trường cư trú, xã hội và kinh tế truyền thống. Phần 2: Văn hóa vật thể. Phần 3: Văn hóa phi vật thể. Phụ lục 1: Một số lời cũng trong lễ hội nông nghiệp. Phụ lục 2: Một số bài hát văn vần. Phụ lục 3: ảnh minh họa
        Ký hiệu kho : Vv 2524
 
12. Tục dựng nhà mới và lễ mừng nhà mới/ đào Quang Tố . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 156tr., 20 cm
        Từ khoá : Tục dựng nhà mới, Lễ mừng nhà mới
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Khái quát về điều kiện tự nhiên và con người xã Chiềng Khơi. Chương 2: Tập quán dựng nhà mới. Chương 3: Các loại nhà sàn và không gian ngủ nghỉ. Chương 4: Lên nhà mới- cũng nhà mới- mừng nhà mới...
        Ký hiệu kho : Vv 2523
 
13. Văn hóa Thái những tri thức dân gian/ đặng Thị OanhH., 2011 . - 199tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa Thái, Tri thức dân gian
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: Tri thức dân gian về hoa ban của người Thái ở Tây Bắc- Việt nam. Phần 2: Tri thức dân gian về cầu thang nhà sàn Thái..
        Ký hiệu kho : Vv 2522
 
14. 100 câu hỏi - đáp về tâm lý học và những tình huống thường gặp trong lãnh đạo, quản lý/ Nguyễn đình Phong . - H. : Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2011 . - 208tr., 20 cm
        Từ khoá : Tâm lý học, Lãnh đạo , Quản lý
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Những vấn đề cơ bản về tâm lý học lãnh đạo, quản lý. Phần 2: Những tình huống tâm lý thường gặp trong lãnh đạo, quản lý
        Ký hiệu kho : Vv 2544
 
15. Học cách sáng tạo/ Nguyễn Cảnh Toàn . - H. : Lao động, 2011 . - 201tr., 20 cm
        Từ khoá : Giáo dục, Học cách sáng tạo, Sáng tạo trong giáo dục
        Giới thiệu nội dung : Sách gồm có ba bài chỉ đạo mở đầu và bốn chương. Chương 1: đại cương về sáng tạo nói chung. Chương 2: Sáng tạo trong lĩnh vực toán học. Chương 3: Sáng tạo trong dạy và học nói chung. Chương 4: Sáng tạo trong quản lý giáo dục..
        Ký hiệu kho : Vv 2542
 
16. đám cưới Người Giáy/ Sần Cháng . - H. : Thanh niên, 2011 . - 577tr., 20 cm
        Từ khoá : đám cưới Người Giáy, Bài hát trong đám cưới
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 3 phần. Phần 1: Khái quát đám cưới người Giáy. Phần 2: Những bài hát sử dụng trước và trong đám cưới. Phần 3: Những bài hát bên mâm rượu.
        Ký hiệu kho : Vv 2521
 
17. Khó khăn tâm lý của học sinh đầu lớp 1/ Vũ Ngọc Hà . - H. : Từ điển Bách Khoa, 2011 . - 270tr., 24 cm
        Từ khoá : Khó khăn tâm lý, Học sinh đầu lớp 1
        Giới thiệu nội dung : Nội dung quyển sách gồm 2 phần. Phần 1: Cơ sở lý luận về khó khăn tâm lý của học sinh đầu lớp 1. Trong phần này gồm 2 chương. Chương 1: Vài nét về nghiên cứu khó khăn tâm lý của học sinh đầu lớp 1. Chương 2: Một số khái niệm cơ bản. Phần 2: Thực trạng khó khăn tâm lý của học sinh đầu lớp 1. Chương 3: Tổ chức và phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Kết quản nghiên cứu thực tiễn
        Ký hiệu kho : VL 739
 
18. Nhu cầu thành đạt nghề nghiệp của trí thức trẻ/ Lã Thị Thu Thủy . - H. : Nhà xuất Khoa học xã hội, 2011 . - 234tr., 20 cm
        Từ khoá : Nhu cầu, Nhu cầu thành đạt nghề nghiệp, Trí thức trẻ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về nhu cầu thành đạt nghề nghiệp của trí thức trẻ. Chương 2: Thực trạng nhu cầu thành đạt nghề nghiệp của trí thức trẻ. Chương 3: Các yếu tố tác động đến nhu cầu thành đạt nghề nghiệp của trí thức trẻ. Chương 4: Xu hướng phát triển và biện pháp nâng cao nhu cầu thành đạt nghề nghiệp cho trí thức trẻ
        Ký hiệu kho : Vv 2546, Vv 2547, Vv 2548, Vv 2549, Vv 2550, Vv 2551, Vv 2552, Vv 2553, Vv 2554, Vv 2555
 
19. Tâm trạng của người mới về hưu/ Trần Hoàng Thị Ngọc Diễm . - H. : đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Trần Hoàng Thị Ngọc Diễm . - 241tr., 20 cm
        Từ khoá : Người nghỉ hưu, Tâm trạng của người mới nghỉ hưu
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách được trình bày thành hai phần chính, trong đó đề cập đến những nghiên cứu về lý luận và kết quả nghiên cứu thực tiễn, mô tả thực trạng tâm trạng của người mới về hưu ở các khía cạnh khác nhau và những nguyên nhân sâu xa dẫn đến tâm trạng đó.
        Ký hiệu kho : Vv 2545, Vv 2557
 
20. Người Việt với biển/ Nguyễn Văn Kim . - H. : Thế giới, 2011 . - 606tr., 24 cm
        Từ khoá : Biển, Người Việt với biển
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 3 phần. Phần 1: Truyền thống và tư duy hướng biển của người Việt. Phần 2: Vị trí thương mại biển và quan hệ giao thương. Phần 3: ý thức về chủ quyền và anh ninh, kinh tế Biển
        Ký hiệu kho : VL 738
 
21. Vài nét bàn về việc thực thi công bằng, dân chủ và bình đẳng nam nữ ở Việt nam hiện nay/ Lê Thi . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 246tr., 20 cm
        Từ khoá : Công bằng, Dân chủ, Bình đẳng nam nữ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Thực thi công bằng, dân chủ và đồng thuận xã hội, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nhà nước. Chương 2: Thực thi công bằng dân chủ và bình đẳng nam nữ ở Việt nam. Chương 3: Bình đẳng nam nữ trong gia đình hiện nay
        Ký hiệu kho : Vv 2543, Vv 2556
 
22. Tư duy định hướng cho quản trị/ Edward De Bono, Trần Hồng Ngọc d. . - H. : Thanh niên, 2010 . - 330tr., 20 cm
        Từ khoá : Tư duy, Tư duy định hướng, Quản trị
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 16 chương. Chương 1: Tư duy định hướng và tư duy theo chiều dọc. Chương 2: Hoạt động của một hệ thống định mẫu. Chương 3: Chúng ta có thể làm gì với quá trình tư duy. Chương 4: Các nguyên tắc cơ bản của tư duy định hướng. Chương 5: Các kỹ thuật tư duy định hướng. Chương 6: Các ký thuật tư duy định hướng. Chương 7: Suy xét đánh giá, phê bình và cách sử dụng từ Không. Chương 8: Thay đổi và gián đoạn. Chương 9: Thay đổi từ bên trong. Chương 10: Thay đổi từ bên ngoài. Chương 12: Các bối cảnh chính thống cho tư duy định hướng. Chương 13: Po. Chương 14: đào tạo tư duy định hướng. Chương 15: Ai cần tư duy định hướng. Chương 16: Những mối nguy hiểm của tính sáng tạo..
        Ký hiệu kho : Vv 2560, Vv 2561
 
23. Văn hóa và văn hóa học đường/ Nguyễn Khắc Phục . - H. : Thanh niên, 2011 . - 494tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa, Văn hóa học đường, Giáo dục
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách là tập hợp những bài viết xuất sắc của các chuyên gia đầu nghành. Những bài viết mang tính lý luận cao, tính thực tiễn sâu sắc, phong phú xuất phát từ công việc thực tế của chính các tác giả cho thấy vấn đề đạo đức, giáo dục các hành vi trong nếp sống, trong quan hệ đối xử trở thành vấn đề trọng tâm của văn hóa học đường. Qua đó cuốn sách đã cung cấp cho người đọc một cách hệ thống về văn hóa học đường về khái niệm, vai trò, ý nghĩa cùng những giải pháp nhằm khắc phục tình trạng văn hóa học đường có biểu hiện "xuống cấp" trong bối cảnh hiện nay.
        Ký hiệu kho : Vv 2574, Vv 2575, Vv 2576
 
24. Khắc phúc thói quen xấu cho trẻ trong học tập/ Ngọc Phương . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 251tr., 20 cm
        Từ khoá : Giáo dục, Học tập, Thói quen xấu của trẻ
        Giới thiệu nội dung : "Khắc phúc thói quen xấu cho trẻ trong học tập" giúp các bậc phụ huynh phân tích những thói quen xấu ảnh hưởng đến thành tích học tập của trẻ từ đó có những điều chỉnh thích hợp để việc học tập của trẻ đạt hiệu quả hơn.
        Ký hiệu kho : Vv 2571, Vv 2572, Vv 2573
 
25. Tọa thiền giải phóng căng thẳng và khai thác tư duy/ Paul Roland, Kiến Văn d. . - H. : Thời đại, 2011 . - 214tr., 21 cm
        Từ khoá : Tọa thiền, Giải phóng stress, Tư duy
        Giới thiệu nội dung : Quyển sách này là một cẩm nang hướng dẫn thực hành cho người mới bắt đầu để có nhận thức đúng đắn về việc tọa thiền, đồng thời cung cấp cho bạn: Phương pháp hiệu quả để thoát khỏi căng thẳng và đạt được sự thư giãn sâu, cách kích hoạt toàn bộ nguồn năng lượng để chữa lành cả thế giới lẫn tinh thần, cách tạo nên một góc thiền trong chính ngôi nhà của mình, cách nhìn tích cực về bản thân và người khác
        Ký hiệu kho : Vv 2558, Vv 2559
 
26. Giải mã những rắc rối tâm lý ở trẻ/ Thu Huyền . - 274tr. : , 20 cm . - H., 2011
        Từ khoá : Tâm lý ở trẻ, Khó khăn tâm lý ở trẻ
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách "Giải mã những rắc rối tâm lý ở trẻ" từ 3-17 tuổi giúp các bậc cha mẹ phân tích, tìm hiểu nguyên nhân và cách giải quyết các vấn đề tâm lý phức tạp ở trẻ trong quá trình trưởng thành, giúp trẻ vượt quá những trợ ngại tâm lý, tạo tập sự tự tin để sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống, vững bước tiến tới tương lai...
        Ký hiệu kho : Vv 2562, Vv 2563, 2564
 
27. Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống/ Trần đình Hoành . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 281tr., 24 cm
        Từ khoá : Tư duy tích cực, Nghệ thuật sống
        Giới thiệu nội dung : Các bài trong sách này được chia thành 10 bậc gọi là mười đai- trắng, vàng, hồng, cam, đỏ, xanh lá cây, tím, nâu, đen để giúp các bạn luyện tập từng bậc một. Hành trình tư duy tích cực là hành trình luyện tập trong cuộc sống, ta thuần thục tư duy tích cực là hành trình tập luyện từng bậc một. Hành trình tư duy tích cực là hành trình luyện tập trong cuộc sống, ta thuần thục tư duy tích cực, tiến từ đai trắng nhập môn đến đai đen làm thầy, qua thời gian và luyện tập nhằm thay đổi cuộc sống. Ta có thể đọc hết quyển sách trong một lúc, nhưng công lực tư duy tích cực thì đòi hỏi thời gian và luyện tập trường kỳ...
        Ký hiệu kho : VL 744, VL 745, VL 746
 
28. Sống bản lĩnh để thành công/ Lý Diễn Tập . - H. : Thời đại, 2011 . - 150tr., 20 cm
        Từ khoá : Nghệ thuật sống, Sống bản lĩnh
        Giới thiệu nội dung : "Sống bản lĩnh để thành công" đem đến cho chúng ta một nhận thức mới về bản thân: yêu cuộc sống, trân trọng bản thân, khích lệ mình mỗi ngày, dũng cảm đi đến chiến thắng. Hãy tin rằng vận mệnh của bạn nằm trong tay bạn
        Ký hiệu kho : Vb 872, Vb 873
 
 29. Giải đáp hành vi của trẻ/ Hà Sơn . - H. : Thời đại, 2010 . - 302tr., 20 cm
        Từ khoá : Giải đáp hành vi, Giáo dục hành vi, Trẻ em
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách sẽ có tác dụng giúp những bậc làm cha mẹ biết cách nên giáo dục con cái như thế nào. đây là cuốn sách cẩm nang về mặt lý thuyết và thực tiễn hành vi, lời nói, kim chỉ nam để giáo dục nhân cách cho trẻ. Nó có thể giúp bạn hiểu hơn về những hành vi của trẻ nhỏ trong quá trình phát triển rèn luyện nhân cách, giúp chúng tự tin, lạc quan, khắc phục tâm lý rụt rè nhút nhát, biết yêu thương bạn bè, học cách khoan dung và nhận sự yêu thương của người khác, giúp trẻ tập trung chú ý để học tập tốt hơn, phát huy hết khả năng của bản thân
        Ký hiệu kho : Vv 2565, Vv 2566
 
30. Bản đồ tư duy quản trị/ Edward De Bone, Trần Ngọc Diệp d. . - H. : Xuất bản Thanh niên, 2010 . - 214tr., 20 cm
        Từ khoá : Giao tiếp, Bản đồ tư duy quản trị,
        Giới thiệu nội dung : Quyển sách đặc có hai mục đích rõ ràng nói về tư duy ở bán cầu não phải và hoạt động giao tiếp. Mục đích đầu tiên của cuốn sách nào viết về đề tài tương tự. Mục đích đầu tiên của cuốn sách cũng nảy sinh từ chức năng thứ nhất của nó với tính chất là hệ thống giao tiếp. Và chính chức năng giao tiếp này của cuốn sách đã gợi ý cho tác giả chọn từ "bản đồ" làm tiêu đề cuốn sách. Bản đồ là một hệ thống tham khảo trực quan và cho dù tư duy là một phạm trù trìu tượng, tôi tin ràng chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra bản đồ nhận thức về công dụng của nó
        Ký hiệu kho : Vv 2569, Vv 2570
 
31. Quan hệ đối tác trong việc làm cha mẹ: Bí quyết để có một gia đình hạnh phúc / Hà My . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 251tr., 20 cm
        Từ khoá : Kỹ năng làm cha mẹ, Gia đình hạnh phúc
        Giới thiệu nội dung : Phần lớn các cuốn sách viết về kỹ năng làm cha mẹ chỉ đưa ra các lời khuyên và kiến thức cho việc làm mẹ trong khi phớt càng ngày càng quan trọng của người cha trong việc nuôi dạy con cái. Riêng cuốn sách này đề cập đến việc cùng nhau chia sẻ vai trò làm cha mẹ để con cái ngoan hơn và có một gia đình hạnh phúc. Qua những thông tin và bí quyết trong cuốn sách này bạn sẽ cùng "người ấy" xây đắp một cuộc hôn nhân thực sự là mái nhà và tổ ấm cho cả cha mẹ và con cái
        Ký hiệu kho : Vv 2567, Vv 2568
 
32. đánh giá giới tại Việt Nam/ Tác giả tập thể . - H. : Ngân hàng thế giới, 2010 . - 111tr., 30 cm
        Từ khoá : Giới, Báo cáo giới
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Tổng quan và phương thức đánh giá giới tại Việt nam. Chương 2: Giới, nghèo và an sinh: tiến bộ, đảo ngược và rào cản. Chương 3: Vẫn đề giới và việc làm: thoát nghèo, đóng góp vào tăng trưởng. Chương 4: Giới và tham gia hoạt động chính trị. Chương 5: Kết luận và khuyến nghị
        Ký hiệu kho : VL 747
 
33. Khảo về quà tặng/ Marcel Mauss, Ngô Bình Lâm, Phùng Kiên d. . - H. : Thế giới và Tạp chí văn hóa nghệ thuật, 2010 . - 228tr., 20 cm
        Từ khoá : Kinh tế thị trường, Quà tặng
        Giới thiệu nội dung : "Khảo về quà tặng" nghiên cứu một hiện tượng phổ biến trong các xã hội nguyên thuỷ đó là quà tặng, đúng hơn là sự trao đổi quà tặng. Nguyên lý trao đổi này không còn là chế độ cống nạp thuần túy nữa, nhưng lại chưa đạt tới kinh tế thị trường. Chính chỗ gập khuỷu này mới cho phép người khảo sát ngó trước nhìn sau, đặt ra nhiều vấn đề học thuật cần được giải quyết...trong đó đặc biệt là khái niệm hiện tượng xã hội tổng thể....
        Ký hiệu kho : Vv 2594, Vv 2595
 
34. Xã hội học gia đình/ Lê Thị Quý . - H. : Chính trị hành chính, 2011 . - 354tr., 20 cm
        Từ khoá : Xã hội học, Xã hội học gia đình
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gòm 4 phần. Phần 1: Những vấn đề chung. Phần 2: Lịch sử nghiên cứu xã hội học gai đình và các học thuyết. Phần 3: Các vấn đề nội hàm của gia đình. Phần 4: Các vấn đề khác của gia đình
        Ký hiệu kho : Vv 2588, Vv 2589
 
35. Internet- sinh viên- lối sống: Nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới / Nguyễn Quý Thanh . - H. : đại học quốc gia Hà nội, 2011 . - 249tr., 20 cm
        Từ khoá : Internet, Sinh viên, Lối sống, Phương tiện truyền thông
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: internet như một phương tiện truyền thông kiểu mới- những tiếp cận lý thuyết. Chương 2: Sự tiếp cận của sinh viên tới internet. Chương 3: Tác động xã hội của internet tới hoạt động học tập của sinh viên. Chương 4: Tác động của internet tới hoạt động giải trí của sinh viên. Chương 5: Những quan điểm về lối sống của sinh viên: một số định hướng giá trị cơ bản.
        Ký hiệu kho : Vv 2592, Vv 2593
 
36. Xã hội học văn hóa/ Mai Văn Hai . - In lần thứ 2 . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2009 . - 310tr., 20 cm
        Từ khoá : Xã hội học, Xã hội học văn hóa
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 6 chương. Chương 1: Khái niệm văn hóa. Chương 2: Xã hội học văn hóa với tư cách là một chuyên nghành khoa học. Chương 3: Một số hướng tiếp cận trong nghiên cứu xã hội học văn hóa. Chương 4: Các yếu tố cơ bản của văn hóa dưới góc nhìn xã hội học. Chương 5: Các hình thức tồn tại của văn hóa. Chương 6: Sự vận hành của văn hóa trong đời sống xã hội...
        Ký hiệu kho : Vv 2590, Vv 2591
 
37. Nghệ thuật và khoa học dạy học/ Robert J.Marzano, Nguyễn Hữu Châu d. . - H. : Giáo dục Việt nam, 2011 . - 239tr., 24 cm
        Từ khoá : Nghệ thuật dạy học, Khoa học dạy học
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 10 nói về các vấn đề như xây dựng và thông báo các mục tiêu học, theo dõi sự tiến bộ của học sinh và khen ngợi các thành tích học tập, giúp học sinh tương tác một cách hiệu quả với kiến thức mới, giúp học sinh thực hành, xây dựng, kiểm nghiệm về kiến thức mới, phải thiết lặp và duy trì nội quy và các quy tắc ứng xử trên lớp, xây dựng các bài học hiệu quả được tổ chức thành một đơn vị bài học chặt chẽ
        Ký hiệu kho : VL 756, VL 757
 
38. Nghiệp vụ sư phạm/ Hồ Ngọc đại . - H. : Giáo dục Việt nam, 2010 . - 275tr., 20 cm
        Từ khoá : Nghiệp vụ sư phạm, Giáo dục hiện đại
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách nói về các vấn đề như: định hướng lý thuyết, chuyện nghề, môn Tiếng việt lớp 1, tự học, các mối quan hệ cơ bản giáo dục hiện đại, giải pháp nghiệp vụ...
        Ký hiệu kho : Vv 2584, Vv 2585
 
39. Người Việt phẩm chất và thói hư- tật xấu/ Nhiều tác giả . - H. : Thanh niên, 2010 . - 398tr., 20 cm
        Từ khoá : Thói hư tật xấu, Phẩm chất người Việt
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 8 chương. Chương 1: Thói hư tật xấu trong tính cách. Chương 2: Người Việt qua cái nhìn của người nước ngoài. Chương 3: Tật xấu của người Việt. Chương 4: Tật xấu nơi công sở. Chương 5: Tệ nạn. Chương 6: Những thói hư- tật xấu trong giáo dục. Chương 7: Những thói hư- tật xấu trong giao thông. Chương 8: Những thói hư - tật xấu trong buôn bán..
        Ký hiệu kho : Vv 2578, Vv 2579
 
40. Phương pháp dạy con của các bà mẹ thông minh/ Trần Quân . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 131tr., 20 cm
        Từ khoá : Phương pháp giáo dục, Phương pháp dạy con, Bà mẹ thông minh
        Giới thiệu nội dung : Sách gồm hai phần chính. Phần thứ nhất giúp những người phụ nữ lần đầu tiên làm mẹ vượt qua được tâm trạng nửa mừng nửa lo khi mang thai và các phương pháp giải quyết những vấn đề thường gặp trong thai sản. Phần thứ hai là giới thiệu những nhu cầu và sự phát triển của trẻ trong sinh lý, tâm lý và các mặt giao tiếp xã hội khác đồng thời cung cấp những tư liệu tham khảo, những kinh nghiệm và phương pháp giải quyết những vấn đề mà trẻ thường gặp phải ở lứa tuổi trước khi đi học..
        Ký hiệu kho : Vb 880, Vb 881
 
41. Phát triển trí nhớ vượt trội ở trẻ/ Quỳnh Tân . - H. : Thanh niên, 2011 . - 163tr., 20 cm
        Từ khoá : Phát triển trí nhớ, Trắc nghiệm trí nhớ, Trẻ em
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 7 chương. Chương 1: Phân loại và trắc nghiệm trí nhớ của trẻ. Chương 2: tạo điều kiện ghi nhớ cho tốt. Chương 3: Huy động tòan bộ giác quan của trẻ. Chương 4: Dạy trẻ điều khiển hoạt động ghi nhớ của bản thân. Chương 5: Dạy cho trẻ một số phương pháp nhớ. Chương 6: Rèn luyện trí nhớ một cách có ý thức. Chương 7: Các chất vi lượng bổ não ích trí.
        Ký hiệu kho : Vb 882, Vb 883
 
42. Con người và tư tưởng phương Tây/ Crane Brinton, Nguyễn Kiên Trường d. . - H. : Bách Khoa, 2007 . - 607tr., 24 cm
        Từ khoá : Tư tưởng phương Tây, Vũ trụ học, đạo đức
        Giới thiệu nội dung : đây là quyển sách viết về tư tưởng con người trong truyền thống phương Tây đã từng và vẫn đang hàm chưa các vấn đề lớn như vũ trụ học, vấn đề đạo đức..toàn bộ các giải đáp được ghi chép đối với những vấn đề này và các vấn đề tương tự bao gồm các lĩnh vực triết học, nghệ thuật, văn học Phương Tây và một số phạm vi thuộc khoa học tự nhiên...
        Ký hiệu kho :
 
43. đặc trưng văn hóa- dân tộc của ngôn ngữ và tư duy/ Nguyễn đức Tồn . - Tái bản có chỉnh lý và bổ xung . - H. : Từ điển bách khoa, 2010 . - 635tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa- dân tộc, Ngôn ngữ, Tư duy
        Giới thiệu nội dung : Quyển sách này gồm 5 chương. Chương 1: Khái quát về văn hóa và phương pháp nghiên cứu đặc trưng văn hóa- dân tộc của ngôn ngữ và tư duy. Chương 2: đặc trưng văn hóa- dân tộc của "sư phạm trù hóa hiện thực" và "bức tranh ngôn ngữ về thế giới". Chương 3: đặc trưng văn hóa- dân tộc của định danh ngôn ngữ. Chương 4: đặc trưng văn hóa- dân tộc của ý nghĩa từ. Chương thứ 5: đặc trưng văn hóa- dân tộc của tư duy ngôn ngữ
        Ký hiệu kho : Vv 2580, Vv 2581
 
44. Trị người ích kỷ: Giải pháp cho người cộng sự khó chịu / Les Carter, Lê Hồng Vân d. . - H. : Lao động -xã hội, 2010 . - 298tr., 20 cm
        Từ khoá : Trị người ích kỷ, Giải pháp cho người cộng sự
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách sẽ giúp bạn thoát khỏi ảnh hưởng tiêu cực của những người ích kỷ và học cách hiểu, đối mặt cũng như xử lý nhiều điều phiền phức của tính cách khó chịu này. Trong cuốn sách này bạn sẽ học được cách: nhận diện các kiểu hành vi ích kỷ và đối phó với chúng, hiểu và kiểm soát những cơn giận dữ của chính mình, loại bỏ sợ hãi, nuôi dưỡng cảm giác an toàn, tha thứ thay vì đau khổ...
        Ký hiệu kho : Vb 874, Vb 875
 
45. Các vấn đề nghiên cứu về Hoa Kỳ/ Nguyễn Thái Yên Hương . - H. : Giáo dục Việt nam, 2011 . - 699tr., 24 cm
        Từ khoá : Hoa Kỳ, Lịch sử Hoa Kỳ, Văn hóa Hoa Kỳ,
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Lịch sử, văn hóa và xã hội Hoa Kỳ. Chương 2: Hệ thống chính trị, pháp luật Hoa Kỳ. Chương 3: Kinh tế Hoa Kỳ. Chương 4: Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ
        Ký hiệu kho : VL 760
 
46. Dạy trẻ thành tài/ Giang Quân . - H. : Văn hóa- thông tin, 2011 . - 134tr., 20 cm
        Từ khoá : Giáo dục trẻ em, Phương pháp giáo dục
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này có thể coi là một cuốn "Bách khoa nhỏ" cung cấp cho các bậc phụ huynh những phương pháp giáo dục con cái trong thời hiện đại trên các phương diện sau: Thứ nhất, phương pháp giáo dục mang tính tiên tiến bắt đầu thời kỳ "thai giáo", thuận theo các giai đoạn và quy luật phát triển của con trẻ từ trong bụng mẹ. Thứ hai, phương pháp giáo dục mang tính thời đại đề cập đến những vấn đề mới xuất hiện ở con trẻ trong thời đại hiện nay. Thứ ba phương pháp giáo dục mang tính tổng hợp tham khảo toàn diện các quan điểm giáo dục mới nhất của các nước phương Tây để đúc rút ra những phương pháp giáo dục phù hợp với hoàn cảnh thực tế ở phương đông
        Ký hiệu kho : Vb 878, Vb 879
 
47. Giáo trình xã hội học về giới/ Hoàng Bá Thịnh . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2008 . - 406tr., 24 cm
        Từ khoá : Xã hội học, Giới
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 12 chương. Chương 1: Xã hội học là một khoa học. Chương 2: Khái niệm và đối tượng nghiên cứu. Chương 3: Lý thuyết phát triển và vai trò của phụ nữ trong phát triển. Chương 4: Sơ lược phong trào nữ quyền và lý thuyết nữ quyền. Chương 5: Bất bình đẳng, bình đẳng giới và công bằng giới. Chương 6: bản sắc giới- vai trò giới. Chương 7: Giới và giáo dục. Chương 8: Giới và lao động. Chương 9: Giới và quản lý. Chương 10: Giới và sức khỏe. Chương 11: Quan hệ giới trong gia đình. Chương 12: Phương pháp nghiên cứu xã hội học về giới
        Ký hiệu kho : VL 761
 
48. đạo mẫu Việt nam/ Ngô đức Thịnh . - H. : Xuất phát Tôn giáo, 2010 . - 815tr., 24 cm
        Từ khoá : đạo mẫu, đạo mẫu Việt nam
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 phần. Phần 1: đạo mẫu: những vấn đề chung. Phần 2: Mẫu Tam Phủ, Tứ Phủ ở Miền Bắc. Phần 3: Thờ Mẫu ở Miền Trung. Phần 4: Thờ Mẫu ở Miền nam. Phần 5: Thờ mẫu: hệ giá trị văn hóa Việt nam.
        Ký hiệu kho : VL 764
 
49. Lối sống các nhóm dân cư/ Mai Thị Kim Thanh . - H. : Giáo dục Việt nam, 2011 . - 191tr., 24 cm
        Từ khoá : Lối sống, Xã hội học lối sống, Nhóm dân cư
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: tập trung đi vào một số vấn đề chung của văn hóa trong đó đi sâu tìm hiểu khái niệm lối sống và xã hội học lối sống. Chương 2: đưa ra một số quan điểm, lý thuyết và phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu lối sống của nhóm dân cư. Chương 3: tìm hiểu quá trình hội nhập văn hóa và một số vấn đề cấp bách trong lối sống của nhóm dân cư hiện nay
        Ký hiệu kho : VL 758, VL 759
 
50. Các phương pháp dạy học hiệu quả/ Robert J.Marzano, Nguyễn Hồng Vân d. . - H. : Giáo dục Việt nam, 2011 . - 224tr., 24 cm
        Từ khoá : Giáo dục, Phương pháp dạy học,
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 12 chương. Chương 1: áp dụng các nghiên cứu khoa học vào quá trình giảng dạy: một nhu cầu thực tiễn. Chương 2: Nhận ra sự giống nhau và khác nhau. Chương 3: Tóm tắt và ghi ý chính. Chương 4: Phương pháp khích lệ học tập và công nhận những cố gắng. Chương 5: bài tập về nhà và thực hành. Chương 6: Các cách thể hiện phi ngôn ngữ. Chương 7: Học theo nhóm. Chương 8: Lập mục tiêu và đưa ra thông tin phản hồi. Chương 9: Tạo và kiểm định các giả thuyết. Chương 10: Gợi ý, câu hỏi và khung thông tin cho trước. Chương 11: Phương pháp dạy cụ thể đối với các môn học. Chương 12: áp dụng 9 phương pháp dạy học vào việc lên kế hoạch giảng dạy...
        Ký hiệu kho : VL 767, VL 768
 
51. Quản lý nhà nước về gia đình lý luận và thực tiễn/ Lê Thị Quý . - H. : Dân Trí, 2010 . - 371tr., 20 cm
        Từ khoá : Quản lý nhà nước về gia đình, Lý luận, Thực tiễn
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này nhằm giới thiệu một số bài viết của các nhà khoa học, các nhà quản lý về Gia đình và quản lý gia đình được chọn lọc từ các chuyên đề của đề tài. Các bài viết đã đề cập đến các khía cạnh đa dạng của gia đình và công tác quản lý gia đình về cả lý luận và thực tiễn.
        Ký hiệu kho : VL 769
 
52. Tuyển tập nghiên cứu về tâm lý- giáo dục/ Nguyễn Quang Uẩn . - H. : đại học sư phạm, 2010 . - 518tr., 24 cm
        Từ khoá : Công trình khoa học, Tuyển tập tâm lý- giáo dục
        Giới thiệu nội dung : Tuyển tập này gồm 63 công trình khoa học được tuyển chọn từ hàng trăm công trình khoa học của giáo sư Nguyễn Quang Uẩn. Tuyển tập này gồm 63 công trình khoa học được tuyển chọn từ hàng trăm công trình, mỗi bài viết của giáo sư là một kết quả nghiên cứu khoa học đặc sắc được trình bày một cách chặt chẽ, tường minh của tư duy toán học, song mang đậm tính xã hội- nhân văn và tình người của "người kỹ sư tâm hồn"..
        Ký hiệu kho : VL 763
 
53. Công nghệ giáo dục: định hướng lý luận. T.1 / Hồ Ngọc đại . - H. : Giáo dục Việt nam, 2010 . - 151tr., 24 cm
        Từ khoá : Giáo dục, Công nghệ giáo dục
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 9 Chương. Chương 1: Galperin. Chương 2: Davưđov. Chương 3: Tôi nhập cuộc. Chương 4: Mở trường thực nghiệm ở Hà nội. Chương 5: Thuật ngữ. Chương 6: Thao tác là gì?.Chương 7: Lý thuyết thao tác của Piaget. Chương 8: Luận chứng về CGD. Chương 9: Thiết kế CGD.
        Ký hiệu kho : VL 750, VL 751
 
54. Think and grow rich: 13 nguyên tắc nghĩ giàu, làm giàu / Thomas armstrong, Phương Thảo d. . - Tái bản lần thứ 3 . - H. : Lao động xã hội, 2011 . - 314tr., 24 cm
        Từ khoá : KInh doanh, Nghệ thuật làm giàu, 13 nguyên tắc làm giàu
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này chỉ ra những nguồn lực bạn Phải có để thành công. Cuốn sách sẽ giúp bạn trở nên giàu có, làm giàu thêm cho cuộc sống của bạn trẻ
        Ký hiệu kho : VL 762
 
55. Người Việt từ nhà ra đường/ Băng Sơn . - H. : Thanh niên, 2009 . - 249tr., 19 cm
        Từ khoá : Giao tiếp ứng xử, ứng xử người việt
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách là những lời khuyên tâm huyết của tác giả gửi đến bạn đọc xa gần về cách sống, cách ứng xử hàng ngày để mỗi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Sách là tài liệu tham khảo hữu ích của nhiều thế hệ bạn đọc...
        Ký hiệu kho : Vb 876, Vb 877
 
56. Giáo dục tiểu học đầu thế kỷ XXI/ Hồ Ngọc đại . - H. : Giáo dục Việt nam, 2010 . - 175tr., 20 cm
        Từ khoá : Giáo dục tiểu học, Nghiệp vụ sư phạm, Công nghệ học , đầu thế kỷ XXI
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chính như: định hướng lý thuyết, nghiệp vụ sư phạm, việc học, công nghệ học cho môn Tiếng Việt lớp một, tổ chức thực tiễn việc học
        Ký hiệu kho : Vv 2582, Vv 2583
 
57. Giải pháp giáo dục/ Hồ Ngọc đại . - H. : Giáo dục Việt nam, 2010 . - 231tr., 24 cm
        Từ khoá : Giáo dục, Giải pháp giáo dục, giải pháp nghiệp vụ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách nói về các vấn đề như: giải pháp nghiệp vụ, hướng tìm giải pháp, hình thái lý luận của nền giáo dục mới, kỹ thuật là thước đo chất lượng giáo dục, công nghệ giáo dục, giải pháp tổng thể..
        Ký hiệu kho : VL 754, VL 755
 
58. Công nghệ giáo dục: Kỹ thuật cơ bản. T.2 / Hồ Ngọc đại . - H. : Giáo dục Việt nam, Hồ Ngọc đại . - 303tr., 24 cm
        Từ khoá : Giáo dục, Công nghệ giáo dục
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Giải pháp kỹ thuật. Phần 2: Công nghệ giáo dục trên vật liệu "Môn Tiếng Việt lớp Một"
        Ký hiệu kho : VL 752, VL 753
 
59. đa trí tuệ trong lớp học/ Thomas armstrong, Lê Quang Long d. . - H. : Giáo dục Việt nam, 2011 . - 244tr., 24 cm
        Từ khoá : Giáo dục, Thuyết đa trí tuệ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 16 chương. Chương 1: Các nền tảng của thuyết đa trí tuệ. Chương 2: Thuyết đa trí tuệ và sự phát triển của bản thân. Chương 3: Mô tả các dạng trí tuệ ở học sinh. Chương 4: Dạy học sinh về thuyết đa trí tuệ. Chương 5: Thuyết đa trí tuệ và việc triển khai chương trình học. Chương 6: Thuyết đa trí tuệ và các chiến lược dạy học. Chương 7: Thuyết đa trí tuệ và môi trường lớp học. Chương 8: Thuyết đa trí tuệ và việc quản lý lớp học. Chương 9: Trường học đa trí tuệ. Chương 10: Thuyết đa trí tuệ và các đánh giá. Chương 11: Thuyết đa trí tuệ và giáo dục đặc biệt. Chương 12: đa trí tuệ và các kỹ năng nhận thức. Chương 13: Những ứng dụng khác của Thuyết đa trí tuệ. Chương 14: Thuyết đa trí tuệ và trí tuệ sinh tồn. Chương 15: Thuyết đa trí tuệ và phần phê phán. Chương 16: Thuyết đa trí tuệ vòng quanh thế giới
        Ký hiệu kho : VL 765, VL 766
 
Thư Viện Viện Tâm lý học