Thông báo sách mới tháng 11 năm 2011

14/12/2011

Thư viện Viện Tâm lý học trân trọng thông báo sách mới tháng 11 năm 2011.
 
1. Thái độ của thanh thiếu niên Việt Nam về một số vấn đề xã hội/ Tác giả tập thể . - H. : Hà nội, 2010 . - 48tr., 29 cm
        Từ khoá : Thanh thiếu niên Việt Nam, Thái độ thanh thiếu niên
        Giới thiệu nội dung : Nội dung báo cáo gồm 4 phần. Phần 1: Biến đổi thái độ về việc làm và đời sống vật chất. Phần 2: Biến đổi thái độ về tình dục. Phần 3: Biến đổi thái độ về hôn nhân và gia đình. Phần 4: Kết luận và một số vấn đề đặt ra về chính sách
        Ký hiệu kho : VL 725
 
2. Báo cáo chuyên đề: Giáo dục nhà trường/ Tác giả tập thể . - H. : Hà nội, 2010 . - 43tr., 30 cm
        Từ khoá : Giáo dục, Giáo dục nhà trường, Báo cáo chuyên đề
        Giới thiệu nội dung : Báo cáo này đề cập đến mấy vấn đề chính như: trình độ học vấn, tình hình bỏ học và lý do chưa đi học, bỏ học của vị thành niên và thanh niên, tình hình học thêm và ý kiến của vị thành niên và thiếu niên đang đi học đối với nhà trường, sự gắn kết của Vị thành niên và thiếu niên đang đi học với nhà trường, trình độ học vấn và một số hành vi nguy cơ, trình độ học vấn và hiểu biết về skss và HIV của VTN TN, trình độ học vấn và sức khỏe của VTN và TN, nguyện vọng đối với tương lai và kiến nghị đối với nhà nước của VTN và TNư
        Ký hiệu kho : VL 732
 
3. Giáo trình tham vấn tâm lý/ Trần Thị Minh đức . - Tái bản lần thứ 2 . - H. : đại học Quốc gia, 2011 . - 450tr., 24 cm
        Từ khoá : Tham vấn tâm lý, Giáo trình tham vấn tâm lý
        Giới thiệu nội dung : Giáo trình tham vấn tâm lý này nhìn nhận tham vấn như một nghành khoa học ứng dụng trong thực hành chăm sóc tâm lý con người, được trình bày trong 8 chương. Trong đó, 3 chương đầu làm rõ tính chất khoa học của môn tham vấn thực hành. Các khái niệm như: trợ giúp tâm lý, tư vấn, tham vấn và trị liệu tâm lý cũng như mục tiêu, nhiệm vụ được đưa vào ngay trong chương 1. Chương 2 trình bày một cách khái quát quá trình hình thành và phát triển nghành trợ giúp lân cận như Tâm lý học, công tác xã hội, tâm thần học. Phần giới thiệu một số quan điểm tiếp cận thân chủ trong thực hành thăm khám tâm lý con người được thể hiện trong chương 3.
        Ký hiệu kho : VL 734, VL 735, VL 736
 
4. Báo cáo chuyên đề: Thanh thiếu niên Việt nam với việc tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng/ Tác giả tập thể . - H. : Hà nội, 2010 . - 44tr., 30 cm
        Từ khoá : Thanh thiếu niên Việt nam, Phương tiện truyền thông đại chúng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung bài viết về các vấn đề như tiếp cận và sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng của người dân Việt nam, tiếp cận và sử dụng phương tiện truyền thông của thanh thiếu niên, kiến thức và nhận thức và các nguồn thông tin về sức khỏe sinh sản và HIV, sở hữu phương tiện truyền thông của thanh thiếu niên, sử dụng phương tiện truyền thông đại chúng.
        Ký hiệu kho : VL 727
 
5. Báo cáo chuyên đề: sử dụng rượu bia và thuốc lá trong thanh thiếu niên Việt nam/ Tác giả tập thể . - H. : Hà nội, 2010 . - 54tr., 30cm
        Từ khoá : Sử dụng rượu bia, Tỷ lệ hút thuốc lá, Thanh thiếu niên Việt nam
        Giới thiệu nội dung : Báo cáo đề cập đến một số nội dung như: sử dụng và lạm dụng rượu bia, tuổi bắt đầu sử dụng rượu bia, những khác biệt theo vùng kinh tế- xã hội, tình trạng nghiện rượu của các thành viên khác trong gia đình, các yếu tố quyết định việc sử dụng và say rượu bia, hành vi hút thuốc lá, tỷ lệ hút thuốc lá, lý do bắt đầu sử dụng thuốc lá...
        Ký hiệu kho : VL 729
 
6. Báo cáo chuyên đề: Việc làm của thanh niên Việt nam/ Tác giả tập thể . - H. : Hà nội, 2010 . - 36tr., 30 cm
        Từ khoá : Việc làm, Thanh niên Việt nam
        Giới thiệu nội dung : Nội dung báo cáo này đề cập đến các vấn đề như: thực trạng việc làm của thanh niên, giai đoạn chuyển tiếp từ đi học sang đi làm, các yếu tố ảnh hưởng đến thực trạng việc làm của thanh niên, vai trò của các yếu tố vốn con người và vốn xã hội ảnh hưởng tới việc làm của thanh niên Việt nam
        Ký hiệu kho : VL 728
 
7. Báo cáo chuyên đề: Chấn thương và bạo lực ở thanh thiếu niên Việt nam/ Tác giả tập thể . - H. : Hà nội, 201 . - 44tr., 30 cm
        Từ khoá : Bạo lực ở thanh thiếu niên, Thanh thiếu niên Việt nam
        Giới thiệu nội dung : Nội dung báo cáo đề cập đến các vấn đề như: giáo dục, việc làm của thanh thiếu niên Việt nam, sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản ở thanh thiếu niên Việt nam, sức khỏe khỏe tâm thần của vị thành niên và thanh niên Việt nam, thanh thiếu niên Việt nam với việc tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, thái độ của thanh thiếu niên Việt nam về một số vấn đề xã hội, chấn thương và bạo lực ở thanh thiếu niên Việt nam, kiến thức và thái độ của thanh thiếu niên Việt nam về HIV/AIDS
        Ký hiệu kho : VL 730
 
8. Báo cáo chuyên đề: sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên Việt nam/ Tác giả tập thể . - H. : Hà nội, 2010 . - 39tr., 30 cm
        Từ khoá : Sức khỏe tâm thần, Thanh thiếu niên Việt nam
        Giới thiệu nội dung : Nội dung báo cáo đề cập đến một số vấn đề như: giáo dục, việc làm thanh thiếu niên Việt nam, sức khỏe sinh sản ở thanh thiếu niên Việt nam, sức khỏe tâm thần của vị thành niên và thanh niên Việt nam, thanh thiếu niên Việt nam với việc tiếp cận và sử dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, thái độ của thanh thiếu niên Việt nam về một số vấn đề xã hội, chấn thương và bạo lực ở thanh thiếu niên Việt nam, sử dụng rượu bia và thuốc lá trong thanh thiếu niên Việt nam, kiến thức và thái độ của thanh thiếu niên Việt nam về HIV/AIDS và những người có HIV/AIDS
        Ký hiệu kho : VL 731
 
9. Báo cáo chuyên đề: Hiểu biết và thái độ của vị thành niên và thanh niên Việt nam về HIV/AIDS và những người có HIV/AIDS/ Tác giả tập thể . - H. : Hà nội, 2010 . - 32tr., 30 cm
        Từ khoá : HIV, Kiến thức về HIV, Biện pháp phòng chống HIV, Xét nghiệm HIV
        Giới thiệu nội dung : Nội dung của báo cáo đó đề cập đến các vấn đề như: hiểu biết về HIV, nguồn thông tin về HIV, hiếu biết về con đường lây nhiễm HIV chính, hiểu biết các biện pháp phòng tránh HIV, thái độ đối với người có HIV, xét nghiệm và tư vấn tự nguyện về HIV
        Ký hiệu kho : VL 733
 
10. Báo cáo chuyên đề: dậy thì sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục/ Tác giả tập thể . - H. : Hà nội, 2010 . - 39tr., 30 cm
        Từ khoá : Dậy thì, Sức khỏe sinh sản, Sức khỏe tình dục
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm3 chương. Chương 1: Dậy thì. Chương 2: Hành vi và thái độ với tình dục. Chương 3: Sức khỏe sinh sản
        Ký hiệu kho : VL 726
 
11. Tư tưởng về quyền con người: Tuyển tập tư liệu thế giới và Việt nam / Khoa luật đại học Quốc gia Hà nội . - H. : Nhà xuất bản lao động- xã hội, 2011 . - 767tr., 24 cm
        Từ khoá : Quyền con người, Nhân quyền, Tư tưởng về quyền con người, Tuyển tập tư liệu thế giới
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm hai phần. Phần 1: tuyển chọn những văn kiện, đoạn trích và tuyên bố mà chúng tôi cho rằng mang tính chất tiêu biểu, phản ánh nhận thức và tư tưởng của nhân loại về nhân quyền, được sắp xếp theo trình tự lịch sử. Phần 2: bao gồm những đoạn trích và tác phẩn mà theo chúng tôi phản ánh rõ nét tư tưởng về nhân quyền trong lịch sử của dân tộc Việt nam. Cấu trúc hai phần của sách chỉ nhằm mục đích thuận lợi trong công việc nghiên cứu, không có nghĩa lịch sử Việt nam là một phần tách rời của lịch sử nhân loại xét trên phương diện tư tưởng nhân quyền
        Ký hiệu kho : VL 737
 
12. Giáo dục không trừng phạt: Khuyến khích trẻ tự giác kỷ luật / Thomas Gordon, Nguyễn Ngọc Diệp d. . - H. : Tri thức, 2011 . - 276tr., 20 cm
        Từ khoá : Giáo dục không trừng phạt, Trẻ tự giác kỷ luật
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách đề cập đến một số vấn đề như: Xác định thuật ngữ và làm rõ nghĩa. Chương 2: Phương pháp thưởng- phạt truyền thống. Chương 3: Vì sao khen thưởng không hiệu quả. Chương 4: Vì sao trừng phạt cũng không hiệu quả. Chương 5: Trẻ phản ứng thế nào trước sự kiểm soát của người lớn. Chương 6: Thay đổi hành vi của trẻ: không dùng đến quyền kiểm soát. Chương 7: Quản lý gia đình và lớp học theo cách thức mới. Chương 8: Giúp trẻ tự giải quyết vấn đề. Chương 9: Lắng nghe tích cực áp dụng trong mọi mối quan hệ con người. Chương 10: Vì sao người lớn vẫn thích kiểm soát trẻ nhỏ. Chương 11: Một môi trường dân chủ là nguồn gốc của sức khỏe và cuộc sống lành mạnh
        Ký hiệu kho : Vb 871
 
13. Văn hóa dân gian huyện Quảng Ninh/ đỗ Duy Văn . - H. : Văn học dân tộc, 2011 . - 359tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Quảng Ninh
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Vài nét về mảnh đất Quảng Ninh. Phần 2: Văn hóa tinh thần. Phần 3: Văn hóa vật chất. Phần 4: Văn hóa dân gian dân tộc Vân Kiều
        Ký hiệu kho : Vv 2488
 
14. đá trong đời sống văn hóa dân gian ở Phú Yên/ Trần Sĩ Huệ . - H. : Lao động, 2011 . - 219tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, đá
        Giới thiệu nội dung : Quyển sách gồm 3 chương. Chương 1: đá trong khung cảnh thiên nhiên. Chương 2: đá trong đời sống vật chất. Chương 3: đá trong đời sống tinh thần
        Ký hiệu kho : Vv 2489
 
15. The top secret: Biến mọi ước mơ thành sự thật nhờ Luật Hấp dẫn / Som Sujeera, Diệu Hằng d. . - H. : Nhà xuất bản lao động xã hội, 2011 . - 216tr., 20 cm
        Từ khoá : Luật Hấp dẫn,
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này giúp nhìn nhận vai trò của cảm xúc trong việc định hình thực tế. Chỉ suy nghĩ thôi thì không làm được gì cả. đây là một quá trình sáng tạo hòan chỉnh gồm các bước yêu cầu, tin tưởng và đón nhận. Ba bước này tạo ra một nguồn năng lượng thúc đẩy chúng ta hướng tới thành công đồng thời giúp chúng ta có được những thái độ tích cực cùng các kỹ năng suy nghĩ sáng tạo để đạt được thành công. Những giải thích chi tiết về cách thức hoạt động của nó sẽ được đưa ra cặn kẽ trong các phần của cuốn sách này
        Ký hiệu kho : Vb 870
 
16. Văn học dân gian Sông Cầu/ Nguyễn định . - H. : Thanh niên, 2011 . - 245tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn học dân gian, Văn học dân gian Sông Cầu
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này gồm 3 chương. Chương 1: Lời ăn tiếng nói của nhân dân. Chương 2: Tác phẩm tự sự dân gian. Chương 3: Tác phẩm trữ tình dân gian.
        Ký hiệu kho : Vv 2486
 
17. Diễn xướng văn học dân gian Quảng Bình/ đỗ Duy Văn . - H. : Dân gian Quảng Bình, 2011 . - 284tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn học dân gian, Diễn xướng văn học dân gian, Quảng Bình
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách nói về lịch sử hình thành vùng đất Hai Huyện, đôi điều về hò khoan phủ Quảng Ninh, một số mái hò phổ biến ở phủ Quảng Ninh, các thể loại thơ trong hò phủ Quảng Ninh, vài nét về vùng đất và con người Bố Trạch, đôi nét về lịch sử tuồng Việt nam, đặc trưng nghệ thuật tuồng, vấn đề thời điểm xuất hiện và tác giả của tuồng Bố T
        Ký hiệu kho : Vv 2485
 
18. Nói thơ, nói vè, thơ rơi Nam Bộ/ Lư Nhất Vũ, Lê Giang . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 550tr., 20 cm
        Từ khoá : Nói thơ, Nói vè, Thơ rơi Nam Bộ
        Giới thiệu nội dung : Trong phần 1 Tiểu luận: nhóm tác giả cho ràng Nói thơ Vân Tiên cũng như các lối nói thơ khác ở Nam Bộ thường sử dụng những âm điệu mang sắc thái của điêu tjhức Nam hoặc Oán. đặc biệt trong công trình này ở Phần 2 bên cạnh các làn điệu còn có bộ sưu tập dưới dạng thơ ca dân gian gồm 60 bài Vè và 33 bài thơ rơi..
        Ký hiệu kho : Vv 2484
 
19. Văn hóa truyền thống của người Nùng An/ Nguyễn Thị Yên, Hoàng Thị Nhuận . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 267tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa truyền thống, Người Nùng An
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương chính. Chương 1: Giới thiệu khái quát về xã Phúc Sen, điều kiện tự nhiên và những đặc điểm cũng như thành tựu chung về kinh tế văn hóa xã hội. Chương 2: tập trung giới thiệu văn hóa truyền thống của người Nùng An ở bản Phia Chang, Phúc Sen. Chương 3: tập trung phân tích vai trò của văn hóa truyền thống đối với sự phát triển kinh tế văn hóa xã hội Phúc Sen thể hiện trên 4 phương diện chính là bảo vệ môi trường, quản lý cộng đồng, giáo dục và đặc biệt là phát triển nghề rèn truyền thống
        Ký hiệu kho : Vv 2506
 
20. Nhạc khí của tộc người H´rê ở Quảng Ngãi/ Nguyễn Thế Truyền . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 175tr., 20 cm
        Từ khoá : Nhạc khí, Tộc người H´rê, Quảng Ngãi
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Khái quát về địa lý- tự nhiên và văn hóa dân gian của tộc người H´rê ở Quảng Ngãi. Chương 2: Nhạc khí của tộc người H´rê. Chương 3: Giá trị văn hóa, nghệ thuật và phương hướng bảo tồn, phát huy nhạc khí H´rê
        Ký hiệu kho : Vv 2502
 
21. Địa chí xã hồng việt Huyện Hòa An- tỉnh Cao Bằng/ Triều Ân . - H. : Lao động, 2011 . - 337tr., 20 cm
        Từ khoá : địa lý, Lịch sự và chính trị, Kinh tế, Văn hóa xã hội, Giáo dục
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách này đề cập đến một số vấn đề chính như: địa lý, lịch sự và chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế- thể thao- phát thanh truyền hình..
        Ký hiệu kho : Vv 2493
 
22. Tục ngữ- ca dao Nam định/ Trần đăng Ngọc . - H. : đại học Quốc gia Hà nội, Trần đăng Ngọc . - 387tr., 20 cm
        Từ khoá : Tục ngữ, Ca dao Nam định
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Tục ngữ. Phần 2: Ca dao. Ca dao về quê hương, ca dao về tình yêu đôi lứa, ca dao về quan hệ gia đình, ca dao về lao động nghề nghiệp, ca dao về đấu tranh chống áp bức bóc lột
        Ký hiệu kho : Vv 2494
 
23. Tập tục lễ hội đất Quảng/ đồng tác giả . - H. : Lao động, 2011 . - 860tr., 20 cm
        Từ khoá : Tập tục lễ hội, đất Quảng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Tập tục đất Quảng. Chương 2: Lễ hội đất Quảng. Chương 3: ảnh hưởng triết lý và tư tưởng ngoại lai vào tập tục, lễ hội
        Ký hiệu kho : Vv 2503
 
24. Kho tàng đồng dao Việt nam/ Trần Gia Linh . - H. : Thanh niên, 2011 . - 149tr., 20 cm
        Từ khoá : Kho tàng đồng dao, Kho tàng đồng dao Việt nam
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: đồng dao về thiên nhiên, đất nước. Chương 2: đồng dao gắn với những trò chơi ở lứa tuổi nhỏ. Chương 3: đồng dao mô phỏng các hoạt động sản xuất tập cho trẻ em thành người lao động. Chương 4: đồng dao chứa đựng những tư duy nghộ nghĩnh và trí thông minh của trẻ em
        Ký hiệu kho : Vv 2492
 
25. Ngọt ngào lời quê xứ nẫu/ Ngô Sao Kim . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 421tr., 20 cm
        Từ khoá : Lời quê xứ nẫu, Ca dao Tây Hòa, Hò khoan Tuy Hòa
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Lời quê xứ nẫu. Phần 2: Ca dao Tây Hòa. Phần 3: Hò khoan Tuy Hòa
        Ký hiệu kho : Vv 2496
 
26. Hát sắc bùa/ Trần Hồng . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 250tr., 20 cm
        Từ khoá : Hát sắc bùa, Làn điệu dân gian
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Sắc bùa một loại hình văn nghệ dân gian độc đáo. Chương 2: Lời ca, bài bản, làn điệu hát sắc bùa. Chương 3: âm nhạc trong hát sắc bùa. Chương 4: Tìm hiểu về thơ ca giai điệu và tiết tấu trong hát sắc bùa
        Ký hiệu kho : Vv 2497
 
27. Văn hóa ẩm thực Thái Bình/ Phạm Minh đức . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 257tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa ẩm thực, Văn hóa ẩm thực Thái Bình
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: đất và người Thái Bình. Chương 2: Những thức ăn thường ngày của Người Thái Bình. Chương : 3: Một số cỗ đặc biệt nổi tiếng ở Thái Bình
        Ký hiệu kho : Vv 2495
 
28. Những bài ca đám cưới người Mường Thanh Hóa/ Cao Sơn Hải . - H. : Lao động, 2011 . - 317tr., 20 cm
        Từ khoá : Tục lệ cưới xin, Người Mường Thanh Hóa, Bài ca đám cưới
        Giới thiệu nội dung : Bài viết gồm 4 phần. Phần 1: Người Mường Thanh Hóa và tục lệ cưới xin. Chương 2: đôi nét về những bài ca đám cưới của người Mường Thanh Hóa. Chương 3: Những bài ca đám cưới người Mường Thanh Hóa (Phần Tiếng Việt). Chương 4: Những bài ca đám cưới Mường Thanh Hóa (Phần Tiếng Mường)
        Ký hiệu kho : Vv 2504
 
29. Kể chuyện tên làng Việt/ Nguyễn Tọa . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 189tr., 20 cm
        Từ khoá : Làng Việt nam, Kể chuyện tên Làng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách giới thiệu về Làng Việt nam, tên Làng, sự thay đổi tên Làng, kể chuyện tên Làng
        Ký hiệu kho : Vv 2501
 
30. Trang trí trong mỹ thuật truyền thống của người Việt/ Trần Lâm Biền . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 311tr., 20 cm
        Từ khoá : Mỹ thuật truyền thống, Trang trí đồ gốm
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách nói về nghề gốm như: Hoa văn gốm tiền sử, hoa văn thời đông Sơn, biểu tượng về lực lượng tự nhiên và triết học, linh vật trang trí trên di tích, hoa văn cây cỏ, hình tượng con người...
        Ký hiệu kho : Vv 2498
 
31. Nghi lễ và lễ hội của các tộc người thuộc nhóm Mailayo- Polynesian ở Việt nam/ Tô đông Hải . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 439tr., 20 cm
        Từ khoá : Nghi lễ, lễ hội các tộc người, Mailayo- Polynesian
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Phác thảo tình hình nghiên cứu nhóm tộc người, địa bàn cư trú, văn hóa truyền thống. Phần 2: Những hiện tượng nghi lễ và lễ hội độc đáo của nhóm tộc người Malayo- Polynesian
        Ký hiệu kho : Vv 2499
 
32. Hành trình đi tìm vía của Pựt Ngạn/ Triệu Thị Mai . - H. : Thời đại, 2011 . - 383tr., 20 cm
        Từ khoá : Tìm vía, Người Ngạn, Giá trị nghệ thuật
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Người ngạn ở Cao Bằng. Chương 2: đời sống tinh thần truyền thống của người Người Ngạn. Chương 3: Tiến trình tìm vía về nhập vào thân xác. Chương 4: Các giá trị nghệ thuật của lễ tìm vía...
        Ký hiệu kho : Vv 2507
 
33. Trò diễn dân gian vùng đông Sơn/ Trần Thị Liên . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 231tr., 20 cm
        Từ khoá : Trò diễn dân gian, Trò diễn dân gian vùng đông Sơn
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: đất đông Sơn và tình hình nghiên cứu trò diễn dân gian đông Sơn. Chương 2: Trò diễn dân gian vùng đông Sơn. Chương 3: Tìm hiểu đặc trưng của trò diễn dân gian vùng đông Sơn. Chương 4: Vấn đề bảo tồn và phát huy tác dụng trò diễn dân gian vùng đông Sơn
        Ký hiệu kho : Vv 2505
 
34. Tục ngữ ca dao trong một số sách Hán Nôm/ Trần đức Các . - H. : Văn hóa dân tộc, Trần đức Các . - 277tr., 20 cm
        Từ khoá : Tục ngữ ca dao, Sách Hán Nôm
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách giới thiệu về tục ngữ ca dao trong một số sách Hán Nôm tiêu biểu được xếp theo vần chữ cái
        Ký hiệu kho : Vv 2487
 
35. Lễ hội về nữ thần của người Việt/ Nguyễn Minh San . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 253tr., 20 cm
        Từ khoá : Lễ hội, Lễ hội về nữ thần
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Nguồn gốc của lễ hội về nữ thần. Chương 2: Miêu thuật một số lễ hội về nữ thần. Chương 3: Những đặc điểm của lễ hội về nữ thần
        Ký hiệu kho : Vv 2491
 
36. Tìm hiểu văn hóa dân gian ở Làng Ngọc Trì/ Nguyễn Quang Hải . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 207tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Phong tục tập quán, Di sản văn hóa,
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương mở đầu: Sơ lược về làng Ngọc Trì. Chương 2: Những phong tục tập quán và di sản văn hóa tinh thần của dân làng Ngọc Trì trước đây. Chương 3: đời sống tâm linh của người dân làng Ngọc Trì trước đây
        Ký hiệu kho : Vv 2490
 
37. Gốm sành nâu/ Trương Minh Hằng . - H. : Lao động, 2011 . - 310tr., 20 cm
        Từ khoá : Gốm sành nâu, Gốm sành nâu Phù Lãng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Giới thiệu về gốm sành nâu. Chương 2: Nghề gốm sành nâu ở Phù Lãng. Chương 3: Gốm sành nâu Phù Lãng: nghệ thuật, tiềm năng và thực trạng
        Ký hiệu kho : Vv 2500
 
38. địa chí văn hóa xã Vĩnh Hảo/ Bùi Văn Tam . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 206tr., 20 cm
        Từ khoá : địa chí văn hóa, Tín ngưỡng tôn giáo, xã Vĩnh Hảo, địa lý- xã hội,
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Quá trình hình thành xã Vĩnh Hào và những đặc điểm địa lý- xã hội. Chương 2: Các nghành nghề ở xã Vĩnh Hào. Chương 3: Vĩnh Hào- một miền đất học. Chương 4:Tín ngưỡng tôn giáo và các công trình kiến trúc thờ cúng ở Vĩnh Hào. Chương 5: Phong tục tập quán.
        Ký hiệu kho : Vv 2512
 
39. Sự phản ánh quan hệ gia đình, xã hội trong tục ngữ ca dao/ đỗ Thị Bảy . - H. : Lao động, 2011 . - 421tr., 20 cm
        Từ khoá : Quan hệ gia đình, Xã hội, Tục ngữ ca dao
        Giới thiệu nội dung : Quyển sách này là công trình nghiên cứu những quan niệm dân gian về gia đình, xã hội, góp phần làm sáng tỏ những phẩm chất cao đẹp, cách cảm, cách nghĩ, cách sống của dân tộc, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức mới đậm đà bản sắc Việt nam
        Ký hiệu kho : Vv 2513
 
40. Truyện kể dân gian Thừa Thiên Huế (Dân tộc Kinh) / Tôn Thất Bình . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 415tr., 20 cm
        Từ khoá : Truyện kể dân gian, Thừa Thiên Huế, Thần thoại và truyền thuyết, Truyện cổ tích, Truyện cười,
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách nói về các vấn đề như: giới thiệu kho tàng truyện kể dân gian Thừa Thiên Huế, thần thoại và truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, tóm tắt nội dung công trình bằng Tiếng Anh...
        Ký hiệu kho : Vv 2511
 
41. Văn hóa dân gian quý huyện Tống Sơn/ Hoàng Tuấn Phổ . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 329tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa vật thể, Phong tục tập quán, Nghệ thuật dân gian,
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Khái quát làng xã. Chương 2: Văn hóa vật thể. Chương 3: Phong tục tập quán. Chương 4: Văn học dân gian. Chương 5: Nghệ thuật dân gian
        Ký hiệu kho : Vv 2510
 
42. Hoàn vương ca tích/ Bùi Văn Cường . - H. : Lao động, 2011 . - 606tr., 20 cm
        Từ khoá : Hoàn vương ca tích, Trường ca lịch sử
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: đi tìm tác phẩm Hòan Vương Ca Tích. Phần 2: Hòan Vương ca tích- trường ca lịch sử với lịch sử. Phần 3: Hoàn Vương ca tích và nhân vật
        Ký hiệu kho : Vv 2514
 
43. ứng xử cổ truyền với tự nhiên và xã hội của người Việt Châu Thổ Bắc Bộ qua câu ca dao, tục ngữ/ Trần Thúy Anh . - H. : Lao động, 2011 . - 276tr., 20 cm
        Từ khoá : ứng xử cổ truyền, Tự nhiên, Xã hội, người Việt Châu Thổ Bắc Bộ, Ca dao, tục ngữ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Những khái niệm cơ bản dùng trong đề tài và tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề. Chương 2: ứng xử cổ truyền với tự nhiên của người Việt Châu thổ Bắc Bộ qua câu ca dao, tục ngữ. Chương 3: ứng xử cổ truyền với xã hội người Việt châu thổ Bắc Bộ qua ca dao, tục ngữ. Chương 4: Mô hình cổ truyền và mô hình mới về ứng xử với tự nhiên và xã hội của người việt châu thổ Bắc Bộ
        Ký hiệu kho : Vv 2509
 
44. Văn hóa dân gian Phú Nhiêu/ Lương đức Nghi . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 395tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: đất và người Phú Nhiêu. Chương 2: Tín ngưỡng. lễ hội, phong tục tập quán. Chương 3: Văn học dân gian. Chương 4: Nghệ thuật và ẩm thực dân gian
        Ký hiệu kho : Vv 2508
 
45. Lời ca tang lễ dòng họ Sa/ Lò Vũ Vân . - H. : Lao động, 2011 . - 202tr., 20 cm
        Từ khoá : Lời ca tang lễ, đám tang dòng họ Sa
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách đề cập đến một số vấn đề chính như: một vài đặc điểm của người Thái vùng Mộc Châu, Sơn La, nguồn gốc và dòng họ, nguồn gốc của nghành Thái vùng Mộc Châu, nguồn gốc dòng họ Sa, đám tang dòng họ Sa, các thủ tục nghỉ lễ trong đám tang, đưa tang..
        Ký hiệu kho : Vv 2540
 
46. Ngụ ngôn và cuộc sống/ Dương Minh Thoa, Phạm Minh Hạnh . - H. : Văn hóa dân tộc, 2011 . - 239tr., 20 cm
        Từ khoá : Truyện ngụ ngôn
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách là tập hợp các câu truyện ngụ ngôn về cuộc sống
        Ký hiệu kho : Vv 2541
 
47. Văn hóa dân gian Làng Liên Trì/ Phan Bá Hàm . - H. : Lao động, 2011 . - 300tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Làng Liên Trì, Văn hóa dân gian Làng Liên Trì
        Giới thiệu nội dung : Nội dung gồm hai phần. Phần 1: Liên Trì- đất và người. Phần 2: Văn hóa dân gian Làng Liên Trì. Phần Phụ Lục: Văn bia và một số bài viết về Liên Trì trước và sau năm 1945
        Ký hiệu kho : Vv 2539
 
48. Văn hóa dân gian xứ Nghệ: Về gia đình / Ninh Viết Giao . - H. : Văn hóa thông tin, 2011 . - 646trr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân gian xứ Nghệ, Gia đình
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Những bài Vè nói về quan hệ cha con. Phần 2: Những bài Vè nói về quan hệ vợ chồng. Phần 3: Những bài Vè nói về vợ cả vợ mọn. Phần 5: Những bài Vè nói về cảnh mẹ dòng, cha dòng
        Ký hiệu kho : Vv 2532
 
49. Tục ngữ thường đàm Tường giải/ Triều Nguyên . - H. : Lao động, 2011 . - 479tr., 20 cm
        Từ khoá : Tục ngữ thường đàm, Tục ngữ thường đàm Tường giải
        Giới thiệu nội dung : Tập sách này chọn lọc trong tục ngữ những đơn vị thường dùng hay có khả năng sẽ dùng trong giao tiếp hiện nay và giải nghĩa chúng, những đơn vị tục ngữ được chọn phần lớn thuộc chủ đề đời sống xã hội, đời sống tinh thần của con người. Số tục ngữ mang tính địa phương cũng như những câu tục ngữ dùng lối nói quá
        Ký hiệu kho : Vv 2533
 
50. Văn hóa dân gian người Thổ Làng Sẹt/ Hoàng Minh Tường . - H. : Thanh niên, 2011 . - 190tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân gian người Thổ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan về làng Sẹt- thôn Trung Thành. Chương 2: Văn hóa dân gian làng Sẹt. Chương 3: Dân ca của người Thổ làng Sẹt - Trung Thành.
        Ký hiệu kho : Vv 2530
 
51. Làng xã tỉnh Bắc Ninh. T.1 / Nguyễn Quang Khải . - H. : Thanh niên, 2011 . - 659tr., 20 cm
        Từ khoá : Làng xã, Làng xã tỉnh Bắc Ninh
        Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản của tất cả các làng xã, khu phố của tỉnh Bắc Ninh xưa và nay. ở mỗi làng tác giả
        Ký hiệu kho : Vv 2531
 
52. Nét đặc sắc trong đời sống văn hóa Làng Phước Thuận/ Võ Văn Hòe . - H. : Thanh niên, 2011 . - 191tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa, Làng Phước Thuận, địa lý
        Giới thiệu nội dung : Nội dung quyển sách gồm hai phần. Phần 1: Khái quát lịch, địa lý Làng Phước Thuận. Phần 2: Văn hóa
        Ký hiệu kho : Vv 2517
 
53. Văn hóa dân gian Cố đô Hoa Lư và các vùng phụ cận/ đỗ Danh Gia . - H. : Thời đại, 2010 . - 374tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Cố đô Hoa Lư, Thơ ca dân gian
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan. Chương 2: Một số lễ hội Cố đô Hoa lư và vùng phụ cận. Chương 3: Thơ ca dân gian Cố đô và vùng phụ cận. Chương 4: Văn hóa ẩm thực
        Ký hiệu kho : Vv 2529
 
54. Văn hóa dân gian: Vè thiên nhiên. T.7 / Ninh Viết Giao . - H. : Văn hóa- thông tin, 2011 . - 791tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Vè thiên nhiên, Văn hóa dân gian Xứ Huế
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 chương. Phần 1: Những bài Vè nói về thiên nhiên và đặc sản ở Xứ Huế. Phần 2: Những bài Vè nói về phong thổ, phong cảnh. Phần 3: Những bài ca Nhật Trình. Phần 4: Những bài Vè nói về lụt lội, hạn hán, bão tố, sâu keo làm mất mùa đói khổ
        Ký hiệu kho : Vv 2520
 
55. Tết Xứ Quảng/ Võ Văn Hòe . - H. : Dân trí, 2011 . - 281tr., 20 cm
        Từ khoá : Tết, Tết Xứ Quảng
        Giới thiệu nội dung : Nội dung bài viết gồm 7 phần. Phần 1: Chuẩn bị Tết. Phần 2: Chợ Tết. Phần 3: Bánh trái ngày tết. Phần thứ 4: Trang trí trong nhà ngày Tết. Phần thứ 5: Các lễ và tục trong những ngày Tết. Phần 6: Các trò chơi trong phong tục Tết. Phần 7: Tết của các dân tộc miền núi
        Ký hiệu kho : Vv 2516
 
56. Văn hóa dân gian Làng Tri Chỉ/ Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng . - H. : Lao động, 2011 . - 350tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn hóa dân gian, Văn hóa dân gian Làng Tri Chỉ
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 2 phần. Phần 1: Làng Tri Chỉ- đất và người. Phần 2: Văn hóa dân gian Làng Tri Chỉ
        Ký hiệu kho : Vv 2519
 
57. Văn nghệ dân gian Làng Trung Lập/ Vũ Quang Liễn, Vũ Quang Dũng . - H. : Dân trí, 2011 . - 488tr., 20 cm
        Từ khoá : Văn nghệ dân gian, Văn nghệ dân gian Làng Trung Lập
        Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Tổng quan về làng Trung Lập. Phần 2: Biểu diễn chèo của làng Trung Lập. Phần 3: Kịch bản Chèo
        Ký hiệu kho : Vv 2518
 
 
Thư Viện Viện Tâm lý