Tâm lý học xã hội: Một số vấn đề lý luận & thực tiễn

04/08/2011

(Tamly) - Cuốn sách Tâm lý học xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của GS.TS Vũ Dũng ra đời nhằm cung cấp cho đọc giả một hệ thống lý luận và những vấn đề nghiên cứu thực tiễn được cập nhật, đúc kết từ những nghiên cứu thực tiễn góp phần làm giàu thêm bức tranh về tâm lý xã hội hiện nay.
Trong quá trình phát triển đất nước và hội nhập quốc tế đã tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. Từ những thay đổi kinh tế - xã hội đã dẫn tới những thay đổi quan trọng về tâm lý con người và các cộng đồng người. Những yếu tố tâm lý được hình thành trong quá trình phát triển xã hội lại có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động thực tiễn của mỗi con người và cả xã hội nói chung theo cả hướng tích cực và tiêu cực. Việc nghiên cứu những biến đổi tâm lý xã hội trở nên hết sức cần thiết.

Trong những năm qua, ở nước ta cũng đã có một số nghiên cứu về hiện tượng tâm lý xã hội, song vẫn chưa có một nghiên cứu nào mang tính hệ thống về các hiện tượng tâm lý xã hội từ góc độ lý luận và thực tiễn, đặc biệt từ góc độ lý luận. Trong bối cảnh ấy, cuốn sách Tâm lý học xã hội: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của GS.TS Vũ Dũng ra đời nhằm cung cấp cho đọc giả một hệ thống lý luận và những vấn đề nghiên cứu thực tiễn được cập nhật, đúc kết từ những nghiên cứu thực tiễn góp phần làm giàu thêm bức tranh về tâm lý xã hội hiện nay.

Bằng lối trình bày súc tích, văn phong cô đọng và nguồn tư liệu phong phú tác giả Vũ Dũng trình bày trong ấn phẩm của mình sẽ mang đến cho bạn đọc những hiểu biết sâu sắc và bức tranh toàn cảnh về các vấn đề tâm lý xã hội.

Về vấn đề lý luận: Cuốn sách này làm cơ sở cho việc nghiên cứu thực những vấn đề tâm lý xã hội của một số nhóm xã hội quan trọng ở nước ta như nông dân, công nhân, trí thức và doanh nhân.

Về thực tiễn: kết quả nghiên cứu thực tiễn trong cuốn sách góp phần lý giải một số vấn đề liên quan đến chuyển đổi kinh tế, văn hoá và xã hội ở nước ta, trong đó có vấn đề như tâm trạng xã hội, thái độ xã hội, hành vi xã hội.

Nội dung cuốn sách được kết cấu như sau:

Lời nói đầu
Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề
1. Những nghiên cứu ở nước ngoài
2. Những nghiên cứu ở trong nước
Chương I: Một số vấn đề lý luận về tâm lý xã hội
I. Khái niệm tâm lý, tâm lý xã hội
II. Một số đặc điểm cơ bản của Tâm lý xã hội
III. Sự hình thành tâm lý xã hội trong đời sống xã hội
Chương II: Nhận thức xã hội của các tầng lớp dân cư nước ta
I. Khái niệm nhận thức xã hội
II. Một số đặc điểm nhận thức xã hội của các tầng lớp cư dân nước ta qua các thời kỳ lịch sử.
III. Tính phổ quát và tính đặc thù của nhận thức xã hội
Chương III. Tâm trạng, thái độ và niềm tin xã hội của các tầng lớp cư dân ở nước ta.
I. Tâm trạng xã hội của các tầng lớp cư dân ở nước ta.
II. Thái độ xã hội của các tầng lớp dân cư ở nước ta
III. Niềm tin xã hội của các tầng lớp dân cư ở nước ta.
Chương IV. Sự thích ứng xã hội của các tầng lớp cư dân ở nước ta
I. Khái niệm thích ứng xã hội
II. Những đặc điểm cơ bản của thích ứng xã hội ở nước ta.
III. Tính phổ quát và tính đặc thù của sự thích ứng xã hội.
Chương V. Xu hướng biến đổi tâm lý xã hội ở nước ta giai đoạn 2011 – 2020 và đề xuất giải pháp phát huy các yếu tố tâm lý xã hội hiện nay.
I. Xu hướng biến đổi tâm lý xã hội ở nước ta trong giai đoạn 2011 – 2020.
II. Đề xuất các giải pháp phát huy các yếu tố tâm lý xã hội tích cực và hạn chế các yếu tố tâm lý xã hội tiêu cực
Kết luận
Tài liệu tham khảo

Cuốn sách là công trình nghiên cứu công phu, dành nhiều tâm huyết của tác giả, nguồn tư liệu tham khảo phong phú, đa dạng. Những vấn đề nghiên cứu tâm lý xã hội của con người Việt Nam trong ấn phẩm có tính tổng kết, nêu nên những vấn đề còn khá mới mẻ giúp các độc giả có cơ hội tiếp cận và gợi mở những hướng nghiên cứu tiếp theo.
Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!Minh Thiện