Thông báo sách tháng 6 năm 2011

28/07/2011

(Tamly) - Gửi tới độc giả sách mới năm 2011


1. Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI/ Trần Khánh Đức . - H. : Giáo dục Việt nam, 2010 . - 687tr., 24 cm
Từ khoá : Giáo dục, Giáo dục nguồn nhân lực, Phát triển nguồn nhân lực
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 12 chương. Chương 1: Xã hội và nền giáo dục hiện đại. Chương 2: Lý thuyết hệ thống và hệ thống giáo dục hiện đại. Chương 3: Nhà trường trong các nền văn minh và những kịch bản nhà trường tương lai. Chương 4: Sư phạm kỹ thuật và công nghệ dạy học. Chương 5: Phát triển chương trình giáo dục hiện đại. Chương 6: Đo lường và đánh giá kết quả học tập. Chương 7: Quản lý và quản lý giáo dục. Chương 8: Chính sách và chiến lược giáo dục. Chương 9: Chất lượng giáo dục và quản lý chất lượng giáo dục. Chương 10: Nhân lực và quản lý phát triển nguồn nhân lực. Chương 11: Khoa học luận và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Chương 12: Mô hình phát triển giáo dục Nhật bản.
Ký hiệu kho : VL 693, VL 694, VL 695

2. Hành vi người tiêu dùng/ Nguyễn Xuân Lãn . - H. : Xuất bản tài chính, 2011 . - 336tr., 24 cm
Từ khoá : Kinh doanh, Hành vi, Hành vi người tiêu dùng
Giới thiệu nội dung : Quyển sách gồm 5 phần. Phần 1: giới thiệu tổng quan về hành vi người tiêu dùng. Phần 2: ảnh hưởng của các nhân tố bên trong hay các nhân tố tâm lý cốt lõi. Phần 3-4 phản ánh quan điểm vĩ mô về hành vi người tiêu dùng, xem xét ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài hay văn hóa người tiêu dùng và các nhân tố cá nhân. Phần 5: "Kết quả hành vi người tiêu dùng" xem xét tác động của các ảnh hưởng bên ngoài, nhân tố tâm lý cốt lõi và tiến trình ra quyết định hành vi tiêu dùng biểu tượng và chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng
Ký hiệu kho : VL 682, VL 683, VL 684

3. Tâm lý học và chuẩn hành vi/ Vũ Gia Hiền . - H. : Lao động, 2005 . - 333tr., 24 cm
Từ khoá : Tâm lý học, Chuẩn hành vi
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gòm 12 chương. Chương 1: Tâm lý học là một khoa học. Chương 2: Sinh học và tâm lý học. Chương 3: Cơ sở tự nhiên và sơ sở xã hội của tâm lý người. Chương 4: Sự hình thành và phát triển ý thức. Chương 5: Tính chất của ý thức. Chương 6: Nhận thức cảm tính. Chương 7: Nhận thức lý tính. Chương 8: Phản xạ, khả năng học tập và ứng xử. Chương 9: Quá trình phát triển nhận thức. Chương 10: Động cơ và cảm xúc. Chương 11: Nhân cách và sự hình thành nhân cách. Chương 12: Hành vi cá nhân và sự sai lệch chuẩn.
Ký hiệu kho : VL 688, VL 689, VL 690, VL 691

4. Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường: Kỷ yếu hội thảo / Phạm Văn Đức . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 373tr., 24 cm
Từ khoá : Trách nhiệm xã hội, Kinh tế thị trường, Kỷ yếu hội thảo
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường những vấn đề lý luận chung. Phần 2: Trách nhiệm xã hội của nhà nước, doanh nghiệp, doanh nhân và các tổ chức chính trị- xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường. Phần 3: Trách nhiệm xã hội trong một số lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa
Ký hiệu kho : VL 681

5. Kỹ năng tham vấn cho người chưa thành niên vi phạm pháp luật/ Trần Thị Minh Đức . - H. : , 2010 . - 277tr., 24 cm
Từ khoá : Kỹ năng tham vấn, Người chưa thành niên, Người chưa thành niên vi phạm
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này viết nhằm mục đích phát triển khả năng đào tạo về tham vấn trong tương lai cho các cán bộ tham vấn nòng cốt ở 4 trường giáo dưỡng trong cả nước để hoạt động này trở thành một phần công việc thường xuyên của các trường giáo dưỡng. Bên cạnh đó, tác giả hy vọng cuốn sách cũng được sử dụng rộng rãi cho những giáo viên và sinh viên làm việc trong lĩnh vực trợ giúp tâm lý của cả nước
Ký hiệu kho : VL 685

6. Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt nam phục vụ sự nghiệp chấn hưng đất nước/ Nguyễn Văn Khánh . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 475tr., 24 cm
Từ khoá : Nguồn lực trí tuệ, Trí tuệ, Nguồn lực trí tuệ Việt nam
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 4 phần. Phần 1: Trí tuệ và nguồn lực trí tuệ- những vấn đề lý luận chung. Phần 2: Nguồn lực trí tuệ Việt nam trong lịch sử và hiện tại. Phần 3: Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt nam phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Phần 4: Phát triển và sử dụng nguồn trí tuệ- tiếp cận từ kinh nghiệm nước ngoài.
Ký hiệu kho : VL 679

7. Các học thuyết tâm lý nhân cách/ Nguyễn Thơ Sinh . - H. : Lao động, 2008 . - 574tr., 24 cm
Từ khoá : Tâm lý nhân cách, Học thuyết tâm lý nhân cách
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 26 chương. Chương 1: Thuyết phân tích tâm lý. Chương 2: Tâm lý nhân cách cái tôi. Chương 3: Thuyết nhân cách phát triển tư duy. Chương 4: Học thuyết nhân cách biểu tượng. Chương 5: Thuyết nhân cách truyền thuyết. Chương 6: Thuyết nhân cách cá nhân. Chương 7: Thuyết nhân cách tâm thần. Chương 8: Thuyết nhân cách tư duy. Chương 9: Thuyết nhân cách xã hội. Chương 10: Thuyết nhân cách hành vi. Chương 11: Thuyết nhân cách cá tính. Chương 12: Thuyết nhân cách học tập xã hội. Chương 13: Thuyết nhân cách cấu trúc cá tính. Chương 14: Thuyết cấu trúc tâm thức cá nhân. Chương 15: Thuyết nhân cách hiện sinh. Chương 16: Học thuyết nhân cách nhu cầu- giác ngộ. Chương 17: Học thuyết nhân cách nhân văn. Chương 18: Học thuyết nhân cách hiện sinh. Chương 19: Học thuyết nhân cách hiện sinh. Chương 20: Học thuyết nhân cách hiện sinh. Chương 21: Thuyết nhân cách cá tính. Chương 22: Học thuyết nhân cách tu duy. Chương 23: Thuyết nhân cách sinh xã hội. Chương 24: Thuyết nhân cách phật học. Chương 25: Thuyết nhân cách tổng hợp. Chương 26: Linh hồn có tồn tại hay không?
Ký hiệu kho : VL 678

8. Quản trị chiến lược/ Hoàng Văn Hải . - H. : Quốc gia Hà nội, 2010 . - 357tr., 24 cm
Từ khoá : Quản trị chiến lược, Công nghệ quản trị chiến lược, Kinh Doanh,
Giới thiệu nội dung : Giáo trình đã chọn cách tiếp cận trực diện với các khâu, các bước của quy trình quản trị chiến lược và kế thừa các kiến thức, kỹ năng về quản trị chiến lược đã được đào tạo ở bậc cử nhân. Điểm nổi bật ở giáo trình này là nhấn mạnh cách tiếp cận quản trị chiến lược từ góc độ hài hòa tư duy chiến lược Đông- Tây. Trong đó, bên cạnh các công nghệ quản trị chiến lược của Phương Tây tác giả bổ sung thêm các tư duy chiến lược phương Đông, các tư liệu, tình huống của Việt nam
Ký hiệu kho : VL 677

9. Niên giám thống kê/ Tổng cục thống kê . - H. : Thống kê, 2010 . - 831tr.c24 cm
Từ khoá : Niên giám thống kê, Số liệu thống kê 2009
Giới thiệu nội dung : Niên giám Thống kê là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế- xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra trong nội dung cuốn Niên giám này còn có những số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế
Ký hiệu kho : VL 680

10. Nhân cách văn hóa trí thức Việt nam trong tiến trình mở cửa và hội nhập quốc tế/ Lê Thị Thanh Hương . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 454tr., 20 cm
Từ khoá : Nhân cách văn hóa, Trí thức Việt nam, Hội nhập quốc tế
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này trình bày kết quả của nghiên cứu nêu trên được cấu trúc thành 4 phần chính. Phần 1 trình bày về một số khái niệm được sử dụng trong nghiên cứu này và trên cơ sở các chức năng xã hội của tầng lớp trí thức Việt nam. Phần 2 trình bày một số cơ bản tác động đến sự hình thành nhân cách văn hóa trí thức nước ta. Phần 3 trình bày thực trạng nhân cách văn hóa trí thức nước ta. Phần 4: Dự báo về xu hướng biến đổi nhân cách văn hóa trí thức Việt nam cho đến năm 2020 và đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nhân cách văn hóa trí thức nước ta
Ký hiệu kho : Vv 2345, VL 2346, VL 2347

11. Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh Trung học Phổ Thông: Thực trạng ở Việt nam và kinh nghiệm quốc tế / Lê Thị Thanh Hương . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 191tr., 20 cm
Từ khoá : Tư vấn hướng nghiệp, Học sinh THPT, Giáo dục
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 5 chương. Chương 1: Sơ lược lịch sử nghành tư vấn hướng nghiệp và một số khái niệm cơ bản. Chương 2: Một số lý thuyết và mô hình tư vấn hướng nghiệp. Chương 3: Tư vấn hướng nghiệp ở một số nước trên thế giới. Chương 4: Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp ở Việt nam. Chương 5: Giáo dục hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp tại Việt nam. Chương 6: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện giáo dục hướng nghiệp và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh ở Việt nam
Ký hiệu kho : Vv 2340, Vv 2341, Vv 2342, Vv 2343, Vv 2344

12. Văn hóa Việt nam giàu bản sắc/ Nguyễn Đắc Hưng . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 503tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa Việt nam, Văn hóa dân tộc, Văn hóa cộng đồng
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách cung cấp những tri thức phong phú về nền văn hóa Việt nam, giúp người đọc không chỉ có cái nhìn toàn diện sâu sắc về truyền thống văn hóa dân tộc mà còn nhằm góp phần xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên cơ sở kế thừa và phát huy "những truyền thống văn hóa cộng đồng các dân tộc Việt nam, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại"
Ký hiệu kho : Vv 2349

13. Phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt nam thời kỳ 2011-2020/ Bùi Tất Thắng . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 331tr., 20 cm
Từ khoá : Kinh tế, Kinh tế Việt nam
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế. Chương 2: Khả năng và thực trạng phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt nam. Chương 3: Quan điểm và giải pháp chính sách chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt nam thời kỳ 2011-2020
Ký hiệu kho : Vv 2350

14. Đa dạng văn hóa và quyền văn hóa hiện nay ở Việt nam/ Nguyễn Thanh Tuấn . - H. : Văn hóa thông tin và Viện văn hóa, 2010 . - 389tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Quyền văn hóa, Văn hóa Việt nam
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này gồm 5 chương. Chương 1: Mối quan hệ giữa đa dạng văn hóa và quyền văn hóa. Chương 2: Sự đa dạng của đời sống văn hóa vùng. Chương 3: Sự đa dạng của đời sống văn hóa các dân tộc. Chương 4: Sự đa dạng mà thống nhất của nền văn hóa và quyền văn hóa ở Việt nam. Chương 5: Bảo vệ và thực hiện sự đa dạng mà thống nhất của quyền văn hóa hiện nay ở Việt nam
Ký hiệu kho : Vv 2348

15. Tín ngưỡng phồn thực trong lễ hội dân gian người Việt ở Châu thổ Bắc Bộ/ Vũ Anh Tú . - H. : Chính trị quốc gia, 2010 . - 310tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa dân gian, Lễ hội dân gian người Việt, Văn hóa truyền thống, Văn hóa đương đại
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích nguồn gốc hình thành, những biểu hiện, sự phân bố, đặc điểm....của tín ngưỡng phồn thực trong đời sống văn hóa Việt nam nói chung, văn hóa của người Việt ở đồng bằng châu thổ Bắc Bộ nói riêng. Bên cạnh đó cuốn sách mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm bảo vệ và phát triển loại hình tín ngưỡng truyền thống này trong đời sống văn hóa Việt nam đương đại
Ký hiệu kho : Vv 2352

16. Xây dựng và phát triển đời sống văn hóa của giai cấp công nhân Việt nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Văn Nhật . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 343tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa, Giai cấp công nhân Việt nam
Giới thiệu nội dung : Quyển sách gồm 6 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận, phương pháp luận nghiên cứu về văn hóa và đời sống văn hóa của giai cấp công nhân. Chương 2: Một số nhân tố cơ bản tác động đến đời sống văn hóa của giai cấp công nhân trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế. Chương 3: Thực trạng đời sống văn hóa của giai cấp công nhân Việt nam hiện nay. Chương 4: Về đời sống văn hóa công nhân tại một số nước trên thế giới. Chương 5: Triển vọng của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường hội nhập quốc tế và một số yêu cầu đặt ra đối với việc nâng cao đời sống văn hóa của giai cấp công nhân trong thập niên 2011-2020. Chương 6: Quan điểm và các giải pháp xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của giai cấp công nhân Việt nam
Ký hiệu kho : Vv 2353

17. Xây dựng và hòan thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội Việt nam/ Mai Ngọc Cường . - H. : Chính trị quốc gia, 2009 . - 443tr., 20 cm
Từ khoá : Hệ thống chính sách, An sinh xã hội, Việt nam
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quan nhất về hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt nam trong thời gian qua, với những cấu thành chủ yếu nhất là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ giúp xã hội và ưu đãi xã hội. Với rất nhiều số liệu được cập nhật, phân tích cặn kẹ, đặc biệt là việc phân tích chỉ rõ những yếu kém của hệ thống chính sách an sinh xã hội cũng như đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở nước ta hiện nay, cuốn sách là tài liệu tham khảo an sinh xã hội ở nước ta hiện nay, cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực an sinh xã hội
Ký hiệu kho : Vv 2354

18. Tâm lý học phát triển giai đoạn thanh thiếu niên đến tuổi già/ Nguyễn Văn Đồng . - H. : Chính trị quốc gia, 2007 . - 191tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý học phát triển, Thanh thiếu niên, Tuổi già
Giới thiệu nội dung : Ngoài chương Tuổi thanh niên đã xuất bản lần trước, tác giả bổ sung phần về người trưởng thành, người có tuổi và người cao tuổi, để cuốn sách được hoàn thiện một cách hệ thống sự phát triển tâm lý và thể chất từ thanh niên đến tuổi già
Ký hiệu kho : Vv 2351

19. Phớt lờ tất cả bơ đi mà sống: Cùng 39 chìa khóa khác mở cánh cửa sáng tạo / Hugh Macleod, Lê Khánh Toàn d. . - H. : Lao động- xã hội, 2010 . - 218tr., 20 cm
Từ khoá : Tư duy sáng tạo, 39 bí quyết thành công
Giới thiệu nội dung : Như tựa đề của cuốn sách này bạn đọc sẽ được trao cho 40 chìa khóa để mở cánh cửa sáng tạo. đặc biệt là những bạn đọc trẻ đang chịu sức ép của các đô thị lớn giống như tình cảnh của chính tác giả trong giai đoạn đầu đặt nền móng cho cuốn sách này, các bạn có thể tìm được những điều hữu ích cho bản thân để mở cửa cánh cửa sáng tạo của riêng mình. Bài học cuối cùng trong cuốn sách này, tác giả muốn đưa ra cho bạn đọc lới khuyên giống như Hugh đó là "Làm việc chăm chỉ. Kiên trì. Sống giản dị và kín tiếng. Giữ thái độ khiêm tốn. Luôn lạc quan. Tạo vận may của chính mình. Hãy tử tế. Hãy lịch sự"
Ký hiệu kho : Vb 843

20. 36+14 chước thuyết phục bất kỳ ai/ Robert B. Cialdini, Hoàng Thị Minh Hiếu d. . - H. : Lao động- xã hội, 2010 . - 287tr., 20 cm
Từ khoá : Kỹ năng thuyết phục, Giao tiếp ứng xử, 36 biện pháp thuyết phục
Giới thiệu nội dung : Trong quyển sách này tác giả đã giải nghĩa 6 vũ khí gây ảnh hưởng và chi phối đến những lựa chọn, quyết định của con người và cách chúng thể hiện trong nhiều hoàn cảnh cụ thể, tập trung không chỉ tại công sở mà còn ở cả những giao thiệp cá nhân của bạn- ví dụ, với tư cách là bậc cha mẹ, người hàng xóm hay bạn bè. Những lời khuyên được đưa ra cũng rất thực tế, giúp định hướng hành động, mang tính đạo đức cao và dễ thực hiện, lại không hề tốn công sức hay tiền bạc
Ký hiệu kho : Vb 845

21. Phương pháp nghiên cứu xã hội học/ Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh . - H. : Quốc gia Hà nội, 2011 . - 446tr., 24 cm
Từ khoá : Xã hội học, Phương pháp nghiên cứu xã hội học
Giới thiệu nội dung : Qua cuốn sách tác giả muốn giới thiệu những nét cơ bản về phương pháp luận nhận thức xã hội học, về cách thiết kế một nghiên cứu xã hội học, cũng như những quy tắc, những phương pháp, những cách thức, thủ tục cần thiết cho việc thực hiện một cuộc nghiên cứu xã hội học.
Ký hiệu kho : VL 692

22. Chỉ tiêu trẻ em Việt nam 2008-2009/ Cục bảo vệ, chăm sóc trẻ em . - H. : Lao động xã hội, 2009 . - 169tr., 29 cm
Từ khoá : Chỉ tiêu trẻ em Việt nam, Trẻ em Việt nam
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách đã tập hợp các số liệu theo chuỗi từ năm 2001 đến 2009, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản được dự báo đến 2010. Các chỉ tiêu được sắp xếp hệ thống theo các nhóm quyền trẻ em để đảm bảo tính thống nhất.
Ký hiệu kho : VL 700

23. Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tại Việt nam 2010/ Unicef . - H. : , 2010 . - 312tr., 29 cm
Từ khoá : Báo cáo quyền trẻ em, Trẻ em Việt nam, Quyền con người
Giới thiệu nội dung : Phân tích này lấy cách tiếp cận dựa trên quyền con người, xem xét tình hình trẻ em dựa trên quan điểm các nguyên tắc chính về quyền con người như bình đẳng, không phân biệt đối xử và trách nhiệm giải trình. Giá trị của cách tiếp cận này là nó phân tích các vấn đề ở cấp độ sâu hơn, nguyên nhân việc các quyền không được đáp ứng được tìm hiểu cặn kẹ và được hiểu rõ hơn
Ký hiệu kho : VL 699

24. Phân tích xã hội quốc gia dân tộc và phát triển ở Việt nam/ Ban phát triển xã hội vụ phát triển bền vững- Khu vực đông á Thái Bình Dương . - H. : Ngân hàng thế giới, 2010 . - 65tr., 29 cm
Từ khoá : Phân tích xã hội, Dân tộc
Giới thiệu nội dung : Báo cáo này tập trung vào vấn đề dân tộc và phát triển ở Việt nam là một phân tích táo bạo về vấn đề bên lề của sự phát triển chung trong bối cảnh đông nam á hiện đại. Nó nhằm giúp hiểu được các quá trình phát triển xã hội và chính trị vĩ mô và đưa ra phân tích trong các nhân tố xã hội, chính trị và văn hóa ảnh hưởng như thế nào tới cơ hội và kìm hãm sự phát triển hội nhập và bình đẳng hơn nữa.
Ký hiệu kho : VL 696

25. Bạo lực trên cơ sở giới: Báo cáo chuyên đề / United Nations . - H. : Hà nội, 2010 . - 66tr., 29 cm
Từ khoá : Giới, Bạo lực giới, Báo cáo chuyên đề về giới
Giới thiệu nội dung : Báo cáo này thực hiện nhằm đánh giá tóm tắt các vấn đề liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới hay bạo lực giới hiện nay ở Việt nam. Mục đích của báo cáo nhằm cung cấp thông tin về lập kế hoạch chiến lược, xây dựng tầm nhìn và xác định các ưu tiên liên quan đến bạo lực giới trong các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chương trình, lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá.
Ký hiệu kho : VL 698

26. Phân tích xã hội quốc gia dân tộc và phát triển ở Việt nam/ Ban phát triển xã hội . - H. : Ngân hàng thế giới, 2010 . - 65tr., 29 cm
Từ khoá : Phân tích xã hội, Dân tộc
Giới thiệu nội dung : Phân tích xã hội Quốc gia tập trung vào vấn đề dân tộc và phát triển ở Việt nam- là một phân tích táo bạo về vấn đề bên lề của sự phát triển chung trong bối cảnh đông nam á hiện đại. Nó nhằm giúp hiểu được các qúa trình phát triển xã hội và chính trị vĩ mô và đưa ra những phân tích trong việc các nhân tố xã hội, chính trị và văn hóa ảnh hưởng như thế nào tới cơ hội và kìm hãm sự phát triển xã hội và chính trị vĩ mô và đưa ra những phân tích trong việc các nhân tố xã hội, chính trị và văn hóa ảnh hưởng như thế nào tới cơ hội và kìm hãm sự phát triển hội nhập và bình đẳng nữa. Nghiên cứu này cung cấp những phát hiện nhằm hỗ trợ các mục tiêu của Ngân hàng thế giới và chính phủ Việt nam về hội nhập xã hội cho các dân tộc thiểu số và giảm nghèo.
Ký hiệu kho : VL 696

27. Từ điển Bách khoa đất nước con người Việt nam. T.1 / Nguyễn Văn Chiển . - H. : Từ điển Bách Khoa, 2010 . - 969tr., 27 cm
Từ khoá : Từ điển Bách khoa, Từ điển Bách khoa đất nước, Con người VIệt nam
Giới thiệu nội dung : Bộ Từ điển bách khoa đất nước, con người Việt nam mà các bạn đang có trên tay có dung lượng gần 2 vạn mục từ. Nội dung bộ từ điển phản ánh rộng lớn bao gồm gần như hầu hết lĩnh vực liên quan đến đất nước và con người của Tổ quốc Việt nam: lịch sử, địa lý, dân tộc, tổ chức, hành chính, kinh tế, giáo dục, quân sự, nhân vật...các phong tục, tập quán, lễ hội, đình, chùa, miếu, am...danh lam thắng cảnh, động vật, thực vật...ở nội dung mỗi mục từ tác giả cố gắng chuyển tải những tri thức cơ bản mang tính phổ cập
Ký hiệu kho : TĐ 138

28. Từ điển chữ viết tắt Quốc tế và Việt nam: Anh - Pháp -Việt / Lê Nhân đàm, Hà đăng Tín . - H. : Giáo dục Việt nam, 2010 . - 847tr., 24 cm
Từ khoá : Từ điển chữ viết tắt Quốc tế, Từ điển chữ viết tắt Việt nam
Giới thiệu nội dung : Để giúp bạn đọc xử lý được những khó khăn khi hiện tượng nói tắt, viết tắt phổ biến, tác giả đã sưu tầm, chọn lọc các chữ viết tắt quốc tế và Việt nam được dùng thường xuyên trên sách báo tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp từ trước đến nay, phân tích, đối chiếu cấu trúc và ý nghĩa rồi biên soạn thành cuốn Từ điển chữ viết tắt quốc tế và Việt nam
Ký hiệu kho : TĐ 137

29. Từ điển Bách khoa đất nước con người Việt nam. T.2 / Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Tất Đạt . - H. : Từ điển Bách khoa, 2010 . - 2014tr., 27 cm
Từ khoá : Từ điển Bách khoa, Từ điển Bách khoa đất nước, Con người Việt nam
Giới thiệu nội dung : Bộ Từ điển bách khoa đất nước, con người VIệt nam mà các bạn đang có trên tay có dung lượng gần 2 vạn mục từ. Nội dung bộ từ điển phản ánh rộng lớn bao gồm gần như hầu hết lĩnh vực liên quan đến đất nước và con người của Tổ quốc Việt nam: lịch sử, địa lý, dân tộc, tổ chức, hành chính, kinh tế, giáo dục, quân sự, nhân vật...các phong tục, tập quán, lễ hội, đình, chùa, miếu, am...danh lam thắng cảnh, động vật, thực vật...ở nội dung mỗi mục từ tác giả cố gắng chuyển tải những tri thức cơ bản mang tính phổ cập
Ký hiệu kho : TĐ 139

30. Niên giám thông tin khoa học xã hội. T.5 / Nguyễn Văn Dân . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 388tr., 24 cm
Từ khoá : Khoa học xã hội, Niên giám thông tin, Niên giám thông tin Khoa học xã hội
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách là tập hợp các bài viết về Thông tin khoa học xã hội như: Khoa học xã hội với sự nghiệp phát triển đất nước, kết hợp tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong tiến trình đổi mới, những nhân tố tác động đến đời sống tư tưởng của người Việt nam, khát vọng phát triển và bẫy thu nhập trung bình, khoa học xã hội, tổng quan kinh tế Việt nam, khủng hoảng kinh tế với người lao động, tình hình nghiên cứu ngôn ngữ, một số vấn đề ngôn ngữ học..
Ký hiệu kho : VL 686, VL 687

31. ứng xử văn phòng- phong cách làm việc chuyên nghiệp của Sếp và nhân viên/ Nguyễn Hoàng Lê . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 151tr., 20 cm
Từ khoá : Văn hóa công sở, ứng xử văn phòng, Làm việc theo ê kíp
Giới thiệu nội dung : Xu thế hiện nay rất chú trọng đến cách làm việc theo êkíp, theo nhóm, các đồng sự thường xuyên cùng làm việc để cùng chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. "Phong cách làm việc chuyên nghiệp" chính là hãy cũng làm hợp tác . Nếu không, bạn sẽ không có chỗ đứng trong văn phòng và càng có khó cơ hội phát triển. Nguyên tắc để bạn giao tiếp với đồng nghiệp mới là tôn trọng, chia sẻ và cùng hợp tác với nhau...
Ký hiệu kho : Vv 2368, Vv 2369

32. Lên đồng hành trình của thần linh và thân phận/ Ngô đức Thịnh . - Tái bản lần thứ 1 . - H. : Thế giới, 2010 . - 352tr., 20 cm
Từ khoá : Lên đồng, Hầu đồng, Thần linh, Thế giới tâm linh
Giới thiệu nội dung : Trong cuốn sách này tác giả có tham vọng nhìn nhận hiện tượng Lên đồng một cách hệ thống và bản chất hơn. Ngoài việc một lần nữa phác họa những tình tiết của hiện tượng Lên đồng mà thực chất là sự nhập hồn nhiều lần của thần linh Tứ phủ vào thân xác của các Bà đồng, ông đồng, để trị bệnh, cầu sức khỏe, tài lộc, may mắn. Cuốn sách không dừng lại ở việc nhận diện bản chất của hiện tượng lên đồng mà bước đầu cố gắng tìm hiểu các khía cạnh tâm sinh lý và trị liệu của lên đồng, vấn đề cơ đày mang tính đầy tính bí ẩn, vấn đề ái nam ái nữ và quan hệ đồng giới, các khía cạnh kinh tế, xã hội của lên đồng đặt ra tiếp cận giới và cuối cùng là sự giải phóng các khát vọng của phụ nữ trong xã hội cổ truyền và xã hội hiện đại
Ký hiệu kho : Vb 844

33. Hãy sống với mục tiêu đời mình: 40 lời thì thầm dành cho phụ nữ / Thanh Thúy, Duy Thảo . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 161tr., 20 cm
Từ khoá : định hướng công việc, Mục tiêu cuộc đời, Xây dựng cuộc sống hiện đại,
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm bảy phần chính, mỗi phần là một bước quan trọng trên hành trình xây dựng một cuộc sống hiện tại của bạn. Sẽ có những câu chuyện gợi ý cho bạn suy ngẫm hay gợi ý cho bạn những xúc cảm từ chính cuộc đời và kinh nghiệm của bạn. Sẽ có những bài học thiết thực. Sẽ có các công cụ được hân hạnh trao tận tay bạn gồm những gợi ý giúp bạn áp dụng những bài học trên vào thực tế, những câu nói khai sáng khiến chúng ta vỡ lẽ ra nhiều chân lý những câu hỏi đưa bạn đi thật xa trên con đường đi tìm chính mình
Ký hiệu kho : Vv 2370, Vv 2371

34. Kỹ năng quản lý doanh nghiệp bí quyết quản lý hiệu quả/ Nguyễn Thơ Sinh . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 206tr., 21 cm
Từ khoá : Kỹ năng quản lý, Kinh doanh, Nghệ thuật quản lý, Kỹ năng quản lý doanh nghiệp
Giới thiệu nội dung : Kỹ năng quản lý doanh nghiệp là một cuốn sách được biên soạn với mục đích đi thẳng vào vấn đề phục vụ yếu cầu đa dạng của những nhà quản lý doanh nghiệp. Trong cuốn sách này chúng ta sẽ trực tiếp mổ xẻ những kỹ năng quản lý thực hành. Tuy nhiên một số điểm thảo luận mang tính hệ thống sẽ được ôn nhắc lại để tầm nhìn chiến lược được hoạch định
Ký hiệu kho : Vv 2380, Vv 2381

35. Nói không với game online/ Lê Khanh . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 126tr., 20 cm
Từ khoá : Game online, Internet, Game bạo lực
Giới thiệu nội dung : Với những thông tin thu nhập được thông qua những phương tiện truyền thông và trên chính Internet, tác giả muốn gửi đến bạn đọc một số nhận định xoay quanh một số vấn nạn lớn trong giai đoạn hiện nay của giới trẻ. Qua đó có thể giúp các em nói không với game online, đặc biệt là với những game bạo lực và gợi dục. Tập sách này sẽ là một gợi ý để các bậc phụ huynh tìm ra được những giải pháp hữu hiệu để giúp cho con em mình vượt qua được sự cám dỗ của game online
Ký hiệu kho : Vv 2366, Vv 2367

36. Khởi đầu thành công khi con vào lớp một/ Lê Khanh . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 246tr., 20 cm
Từ khoá : Học tập, Giáo dục, Trẻ vào lớp 1
Giới thiệu nội dung : Các bậc cha mẹ sẽ tìm thấy mọi câu trả lời cho những băn khuăn thường gặp cũng như những việc cần chuẩn bị cho con có sự khởi đầu thành công khi vào lớp 1 như: giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, nhận thức và kỹ năng như thế nào để chuẩn bị đi học?, có nên cho trẻ học viết, học đọc trước không, chọn trường cho con như thế nào? làm gì để trẻ hứng thú đi học? khắc phục những khó khăn thường gặp của trẻ trong lớp học đầu tiên như thế nào?
Ký hiệu kho : Vv 2364, Vv 2365

37. Xã hội học gia đình/ Mai Huy Bích . - H. : Khoa học xã hội, 2011 . - 221tr., 21 cm
Từ khoá : Xã hội học, Xã hội học gia đình
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách cố gắng kết hợp chặt chẽ tư duy lý thuyết với nghiên cứu thực nghiệm trong xã hội học gia đình. Cuốn sách đưa ra nhiều cách xem xét, lý giải và cắt nghĩa khác nhau, thậm chí đối lập nhau cùng một chủ đề. Mỗi lý thuyết trong xã hội học gia đình thường được nêu rõ tên và tác giả, nội dung chính của lý thuyết được tóm tắt, đồng thời cuốn sách cũng phân tích những điểm mạnh và những điểm yếu, những đánh giá ca ngợi cả những phê phán nó từ góc độ khác nhau
Ký hiệu kho : Vv 2358,Vv 2359

38. Nuôi dạy con trai/ Quốc Dũng . - H. : Phụ nữ, 2011 . - 179tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục con cái, Nuôi dạy con trai, Vai trò cha mẹ
Giới thiệu nội dung : "Nuôi dạy con trai" có gì khác biệt so với con gái? Hiểu quá trình phát triển mang đặc trưng của riêng con trai về tâm sinh lý, các giai đoạn phát triển, những khác biệt giữa não của con trai và con gái, vai trò của người cha, mẹ và con trai, trẻ trai và tình dục, con trai với thể thao...
Ký hiệu kho : Vv 2360, Vv 2361

Thư viện
Viện tâm lý học