Thông báo sách tháng 3 năm 2011

31/03/2011

1. Thế giới bên trong con người sáng tạo/ Phan Dũng . - HCM : Nhà xuất Trẻ, 2010 . - 459tr., 24 cm
Từ khoá : Tư duy , Tư duy sáng tạo
Giới thiệu nội dung :Quyển hai này giúp chúng ta biết, hiểu mình hơn, cao hơn nữa, tiến tới lật ngược tình thế. "Thế giới bên trong con người sáng tạo" gồm 3 chương. Chương 5: Từ nhu cầu đến hành động và ngược lại trình bày các hiện tượng thuộc thế giới bên trong con người như các nhu cầu, xúc cảm, thói quen tự nguyện. Chương 6: Tư suy sáng tạo: nhìn từ góc độ thông tin- tâm lý tập trung xem xét tư duy trong ngữ cảnh mô hình nhu cầu- hành động. Chương 7: Điều khiển học: Điều khiển hành động và thế giới bên trong con người sáng tạo dành bàn về sự cần thiết, các điều kiện, khả năng, biện pháp điều khiển, tạo môi trường điều khiển và tự điều khiển các hiện tượng thuộc thế giới bên trong mỗi người
Ký hiệu kho : VL 604, VL 605

2. Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới T.1 / Phan Dũng . - HCM : Nhà xuất bản Trẻ, 2010 . - 312tr., 24 cm
Từ khoá : Phương pháp luận, Sáng tạo, Phương pháp luận
Giới thiệu nội dung : Quyển sách được viết nhằm mục đích giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về phương pháp luận sáng tạo và đổi mới nói riêng và sáng tạo học nói chung. Nội dung gồm 4 chương. Chương 1: Trình bày một số khái niệm cơ bản như phương pháp, phương pháp luận, sáng tạo, phạm vi áp dụng, vấn đề, tư duy sáng tạo. Chương 2: Sáng tạo một cách tự nhiên điểm qua một số nghịch lý tồn tại đã lâu trong tư duy và hành động. Chương 3: Trả lời các câu hỏi Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới là gì? Tại sao? Các nghịch lý trong lĩnh vực tư duy đã đến lúc chín muồi cần giải quyết. Chương 4: Tổng quan các cách tiếp cận và kết quả đạt được dtrong lĩnh vực Phương pháp luận sáng tạo và đổi mới
Ký hiệu kho : VL 602, VL 603

3. Tư duy logích, biện chứng và hệ thống T.3 / Phan Dũng . - HCM : Nhà xuất bản Trẻ, 2010 . - 452tr., 24 cm
Từ khoá : Tư duy logích, Phép biện chứng duy vật, Khoa học hệ thống
Giới thiệu nội dung : Quyển ba này trình bày các kiến thức lấy từ logích học hình thức, phép biện chứng duy vật và khoa học hệ thống. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương chính. Chương 8: Tư duy logích dành những phần đầu tóm tắt các quy luật của logích hình thức, ba hình thức tư duy như khái niệm, phán đoán và suy luận cùng các quy tắc của chúng. Chương 9: Tư duy biện chứng dành những phần đầu để trình bày tóm tắt các kiến thức của phép biện chứng duy vật. Chương 10: Tư duy hệ thống trình bày những khái niệm cơ bản của khoa học hệ thống như hệ thống, yếu tố, mối liên kết, tính hệ thống, thang bậc hệ thống, các điểm quan trọng rút ra từ khoa học hệ thống để xây dựng tư duy hệ thống..
Ký hiệu kho : VL 606, VL 607

4. Các thủ thuật (nguyên tắc)sáng tạo cơ bản T.4 / Phan Dũng . - H. : Nhà xuất bản Trẻ, 2010 . - 368tr., 24 cm
Từ khoá : Phương pháp luận và sáng tạo, Nguyên tắc sáng tạo,
Giới thiệu nội dung : Trong tay bạn đọc là quyển bốn "Các thủ thuật sáng tạo cơ bản: Phần 1". Quyển bốn được thiết kế thành một chương lớn gồm bốn mục, có nhiệm vụ giới thiệu với bạn đọc nội dung, ý nghĩa và các lợi ích của các thủ thuật sáng tạo cơ bản. Trong mục Mở đầu bạn đọc sẽ tìm thấy những chi tiết về lịch sử ra đời và cách phát hiện các thủ thuật sáng tạo cơ bản. Mục hai là "Lời phát biểu, các thí dụ minh họa và một số nhận xét về các thủ thuật sáng tạo cơ bản bạn đọc làm quen với nội dung chi tiết các lời phát biểu của 40 thủ thuật sáng tạo cơ bản. Mục ba "Các ích lợi của các thủ thuật sáng tạo cơ bản nhìn dưới góc độ các kiến thức cơ sở của Phương pháp luận và sáng tạo và đổi mới" giúp bạn đọc thấy tổng quan các ích lợi và hiểu nội dung các thủ thuật sáng tạo cơ bản sâu, rộng, khái quát hơn so với ngữ nghĩa thông dụng của các từ ngữ được giải thích trong từ điển. Mục bốn "Tổng kết chương" có nhiệm vụ tóm tắt chương rút ra những ý chính dưới dạng các kết luận được mở rộng và nêu những ý liên quan đến việc luyện tập sử dụng các thủ thuật sáng tạo cơ bản.
Ký hiệu kho : VL 608, VL 609

5. Các phương pháp sáng tạo T.6 / Phan Dũng . - HCM : Nhà xuất bản Trẻ, 2010 . - 348tr., 24 cm
Từ khoá : Phương pháp sáng tạo, Phương pháp sáng tạo TRIZ
Giới thiệu nội dung : Nội dung của quyển sáu được tập hợp thành một chương lớn. Trong mục 13.1 người viết sẽ trình bày chi tiết khái niệm "phương pháp sáng tạo" theo nghĩa chung mục này người viết nhấn mạnh những khác biệt giữa các phương pháp sáng tạo của TRIZ và các phương pháp sáng tạo không phải của TRIZ. Từ đây việc trình bày các phương pháp sáng tạo được tiến hành tương ứng theo hai mục riêng rẽ cho các phương pháp sáng tạo của TRIZ. Mục 13.2 điểm lại những gì liên quan đến TRIZ đã trình bày trong các quyển sách trước và phác thảo những sẽ trình bày trong các quyển sách tiếp theo. Mục 13.3 người viết cố gắng trình bày các phương pháp sáng tạo không phải của TRIZ ở mức độ chi tiết nhất có thể được cho phép bởi các điều kiện và khả năng của người viết. Mục 13.4 tóm tắt có bình luận những gì đã trình bày nêu một số kết luận lời khuyên dành cho bạn đọc và phác họa một số dự báo liên quan đến sự phát triển phương pháp sáng tạo tương lai.
Ký hiệu kho : VL 612, VL 613

6. Các thủ thuật (nguyên tắc)sáng tạo cơ bản T.5 / Phan Dũng . - HCM : Nhà xuất bản Trẻ, 2010 . - 356tr., 24 cm
Từ khoá : Phương pháp luận và sáng tạo, Nguyên tắc sáng tạo cơ bản, Tư duy sáng tạo
Giới thiệu nội dung : Nếu như quyển 4 tập trung trả lời câu hỏi: "Hiểu các thủ thuật như thế nào?" thì quyển năm này tập trung trả lời câu hỏi tiếp theo: "Sử dụng các thủ thuật như thế nào?". Quyển sách được thiết kế thành một chương lớn gồm bốn mục với tên gọi "Chương 12: áp dụng các thủ thuật (nguyên tắc)sáng tạo cơ bản". Trong mục một 12.1. Lý giải một cách logích các giải phải sáng tạo đã có người viết trình cách tìm các thủ thuật có trong giải pháp sáng tạo cho trước, phân tích và sắp xếp chúng theo thứ tự. Mục hai 12.2. Giải quyết các loại mâu thuẫn trong tư duy sáng tạo tập trung Bảng các thủ thuật (nguyên tắc)sáng tạo cơ bản dùng để giải quyết các mâu thuẫn kỹ thuật, các khả năng có thể và các kỹ năng sử dụng chúng. Cũng trong mục này người viết phác họa một số nét cơ bản của "Từ điển các công cụ dùng để giải quyết các mâu thuẫn vật lý´ sẽ được thành lập trong tương lai. Mục ba: gồm nhiều bước mang tính kế hoạch để thực hiện quá trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách tối ưu, tránh thử và sai. Mục bốn giúp bạn có cái nhìn tổng quát sau khi đã đọc quyển bốn và quyển năm. Trong đó người viết đặc biệt nhấn mạnh các ích lợi của các thủ thuật.
Ký hiệu kho : VL 610, VL 611

7. Các quy luật phát triển hệ thống: Các quy luật sáng tạo và đổi mới. T.7 / Phan Dũng . - HCM : Nhà xuất bản Trẻ, 2010 . - 388tr., 24 cm
Từ khoá : Quy luật, Phát triển hệ thống, Nguyên tắc sáng tạo
Giới thiệu nội dung : Quyển 7 này trình bày các quy luật phát triển hệ thống, những vấn đề liên quan và được sắp xếp thành một chương 14. Trong mục 14.1 người viết đề cập khái niệm quy luật và nêu một số điểm cần chú ý. Mục 14.2 trình bày lời phát biểu, diễn giải nội dung có kèm theo các thí dụ minh họa cho từng quy luật phát triển hệ thống. Mục 14.3 nói về các mối liên kết, mục 14.4 đề cập đến các mối liên kết khác: Các mối liên kết giữa các quy luật phát triển hệ thống và các phương pháp, nguyên tắc sáng tạo cơ bản.
Ký hiệu kho : VL 614, VL 615

8. Ma túy trong học đường thực trạng và giải pháp /Lâm Thanh Bình . - H. : Lao động, 2008 . - 445tr., 27 cm
Từ khoá : Ma túy học đường, Thực trạng, Giải pháp
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách này mang ý nghĩa tổng kết những bài học kinh nghiệm từ cái nhìn tổng quan về cuộc đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy học đường. Cuốn sách cũng cho thấy rõ những kết hợp thiết thực giữa lực lượng Công an và nghành giáo dục mới đem lại những hiệu quả. Đó là những dẫn chứng sinh động về mối quan hệ giữa xã hội và nhà trường. Cuốn sách này gồm nhiều bài viết đề cập tới những mô hình hay những kinh nghiệm quý có thể vận dụng và nhân rộng trong và ngoài nghành Giáo dục và đào tạo.
Ký hiệu kho : VL 618, VL 645, VL 646

9. Cách mạng học tập/ Gordon Dryden, Jeannette Vos, Phạm Anh Tuấn d. . - H. : Tri thức, 2010 . - 327tr., 21 cm
Từ khoá : Học tập, Giáo dục, Tâm lý học giáo dục
Giới thiệu nội dung : Độc giả đang cầm trên tay cuốn sách có thể được coi là dễ đọc. Hai tác giả thông qua "Cách mạng học tập" đã lên tiếng cảnh báo sự lạc hậu thấy rõ của nhiều trường học trên thế giới so với sự phát triển kỳ diệu của những lĩnh vực khác của đời sống. Nội dung cuốn sách đề cập đến một số cuộc cách mang như: Cách mạng lượng tử, cách mạng sinh học phân tử, cách mạng của nghành thần kinh, cách mạng di truyền học, cách mạng hệ thống, cách mạng trong quan niệm về trí thông minh.
Ký hiệu kho : VL 616, VL 653, VL 654

10. 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu: Cách duy nhất để vượt trội và xây dựng một thương hiệu thực sự / Al Ries, Laura Ries, Minh Hương d. . - H. : Tri thức, 2010 . - 347tr., 24 cm
Từ khoá : Kinh doanh, Thương hiệu, Doanh nghiệp
Giới thiệu nội dung : Làm thế nào để xây dựng thương hiệu mạnh? Làm thế nào để có được những ngày tháng kinh doanh bình yên và phát triển bền vững? Đó chính là tham vọng mà hai tác giả muốn đem đến cho cộng đồng doanh nghiệp thông qua công trình nghiên cứu sâu rộng từ rất nhiều bài học thành công và thất bại trong nhiều nghành hàng lớn của những thị trường cạnh tranh khốc liệt. Cuốn sách này xoay quanh một ý tưởng chủ đạo đó là "Thương hiệu phải đại diện cho ý tưởng đơn giản nhất". Giới hạn này chính là phần cơ bản nhất của toàn bộ quá trình xây dựng thương hiệu.
Ký hiệu kho : VL 617

11. Xin đừng lừa dối/ Ellyn Bader, Peter T.Pearson, Tuấn Ngọc d. . - H. : Văn hóa thông tin, 2010 . - 399tr., 20 cm
Từ khoá : Hôn nhân, Các giai đoạn trong hôn nhân, Sự lừa dối trong hôn nhân
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách mang lại góc nhìn mới về sự thật và những điều dối trá, giúp bạn hiểu những động lực của hôn nhân trong từng giai đoạn. Nếu hiểu được từng giai đoạn, bạn có thể vượt qua được mọi rào cản để sống thành thật và có cuộc hôn nhân hạnh phúc và hoàn hảo hơn.
Ký hiệu kho : Vb 794, Vb 79

12. Nghệ thuật quản lý Tiền và Tài sản của người Do Thái/ Tiến Thành, Bội Bội . - H. : Văn hóa thông tin, 2010 . - 208tr., 20 cm
Từ khoá : Nghệ thuật quản lý, Tiền, Tài sản, Người Do Thái
Giới thiệu nội dung :"Tiền của thế giới nằm trong tay người Mỹ nhưng tiền của người Mỹ lại nằm trong túi người Do thái". Sách đưa ra những lý giải, dẫn chứng cụ thể giúp chúng ta hiểu rõ vì sao nghệ thuật quản lý tiền và tài sản của người Do Thái lại khiến thế giới phải nể phục và học hỏi, đồng thời qua đó càng khẳng định họ xứng đáng trở thành "những doanh nhân số một thế giới"
Ký hiệu kho : Vb 792, Vb 793

13. Tuổi Teen bộc bạch: 7 bí quyết giúp tuổi teen thoát khỏi những tình huống căng thẳng / Huyền Trang, Kiến Văn bd. . - Thanh Hóa : Nhà xuất bản Thanh Hóa, 2010 . - 271tr., 20 cm
Từ khoá : Tuổi Teen, Vị thành niên, Khủng hoảng tuổi teen, Bí quyết vượt qua khủng hoảng
Giới thiệu nội dung :"Tuổi teen bộc bạch" được trình bày dưới dạng những câu chuyện kể xoay quanh các chủ đề mà các bạn trẻ thường gặp phải: chuyện phải đối mặt với áp lực đạt được thứ hạng cao trong lớp, đến chuyện kết bạn và duy trì tình bạn, chuyện quyết định sẽ thi vào trường đại học hoặc trường cao đẳng nào, đến chuyện sắp xếp thời gian để làm những việc phải làm cũng như dùng thời gian rảnh rỗi làm gì, việc phải làm theo yêu cầu mong mỏi của cha mẹ, thầy cô đến việc đạt được những ước vọng bản thân...
Ký hiệu kho : Vb 796, Vb 797

14. Khuôn mặt đa dạng của hôn nhân/ Khả Vân . - H. : Phụ nữ, 2009 . - 318tr., 20 cm
Từ khoá : Hôn nhân, Cẩm nang , Tình yêu
Giới thiệu nội dung : "Khuôn mặt đa dạng của hôn nhân" như một cuốn cẩm nang bổ ích, thú vị đối với những ai đã đang và sẽ đứng trước thềm hôn nhân. Cuốn sách như chiếc chìa khóa gỡ rối đối với những người đang gặp vấn đề hôn nhân, giúp họ tìm cách xử lý những khúc mắc gặp phải trong hôn nhân một cách đúng đắn.
Ký hiệu kho : Vb 790,Vb 791

15. Làm thế nào để gần gũi với con bạn/ Charlene Ann Baumbich, Nguyễn Phan Thịnh d. . - H. : Phụ nữ, 2007 . - 400tr., 19 cm
Từ khoá : Gia đình, Giáo dục gia đình, Mối quan hệ giữa cha mẹ và con
Giới thiệu nội dung : Những ý tưởng, suy nghĩ, những hành động đôi khi mang tính hài hước và huênh hoang có trong sách này đều là những cố gắng của tác giả và của những bậc cha mẹ khác nữa- muốn giúp đỡ các bậc cha mẹ gần gũi với con cái mình theo một cách tích cực, vui tươi, khêu gợi suy nghĩ rất bổ ích cho cả cha mẹ và con cái. Cuốn sách này cũng hy vọng sẽ khuyến khích các bạn vui hưởng đầy đủ hơn nữa cuộc sống riêng tư của mình khi sống với con cái.
Ký hiệu kho : Vb 798, Vb 799

16. Xây ngôi nhà tình cảm: Vượt qua sóng gió đời thường trong hôn nhân / Đông Hạ . - H. : Phụ nữ, 2010 . - 182tr., 20 cm
Từ khoá : Hôn nhân, Sống thử
Giới thiệu nội dung : Quyển sách đề cập đến một số nội dung như: duyên số, sống thử, kẻ thứ ba, sống độc thân, việc đại sự của đàn ông, hôn nhân như gió thoảng, làm mới mình, xin cạch đàn ông, gắn bó tuyệt vọng, Mẹ đơn thân, muốn và cần
Ký hiệu kho : Vb 788, Vb 799

17. Hãy thức tỉnh đúng lúc: 12 bước để đối phó với những thăng trầm cuộc sống / Abraham J.Twerski, Nguyễn Văn Dũng d. . - H. : Văn hóa thông tin, 2010 . - 157tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý trị liệu, ứng phó, Cuộc sống
Giới thiệu nội dung :Trong "Hãy thức tỉnh đúng lúc" bác sỹ Abraham J.Twerski đã chỉ ra cách áp dụng mười hai bước để đối phó với những khó khăn trong cuộc sống, từ việc bị người khác lừa dối đến bị lạm dụng. Bác sỹ đã mở ra cho mọi người con đường đi đến cuộc sống hạnh phúc và tuyệt với hơn.
Ký hiệu kho : Vv 2165, Vv 2166, Vv 2167

18. Thuật lãnh đạo siêu đẳng: Bạn học được gì từ 25 nhà doanh nghiệp kiệt xuất đương đại / Mukul Pandya, Robbie Shell, Việt Thư d. . - H. : Lao động, 2010 . - 342tr., 21 cm
Từ khoá : Doanh nghiệp, Quản lý, Lãnh đạo, Phong cách lãnh đạo, Tâm lý học quản lý
Giới thiệu nội dung :Trong cuốn sách này tác giả sẽ nhận diện 8 đức tính hay phẩm chất giúp 25 cá nhân vượt qua thử thách lớn và nuôi dưỡng phong cách lãnh đạo riêng của họ. Mỗi đức tính được phân tích trong một chương riêng biệt bao gồm: Xây dựng văn hóa công ty vững mạnh, nói lên sự thật, tìm kiếm và khai thác những thị trường còn bỏ ngỏ, phát hiện cơ hội, lấy giá cả làm lợi thế cạnh tranh, quản lý và xây dựng thương hiệu công ty, biết học hỏi, kiểm soát rủi ro.
Ký hiệu kho : Vv 2164, Vv 2165, Vv 2232, Vv 2233, Vv 2234

19. Những điều tốt nhất cha mẹ có thể làm/ Susan Isaacs Kohl, Minh Hiền d. . - H. : Phụ nữ, 2010 . - 235tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục gia đình, Cha mẹ, Con cái
Giới thiệu nội dung :"Những điều tốt đẹp nhất cha mẹ có thể làm" muốn hướng tới là: giúp đỡ các bạn và những bậc cha mẹ khác quan tâm đến con cái nhận biết những điều tuyệt vời các bạn làm. Cuốn sách nêu bật cách thức mà những người cha người mẹ bình thường tạo ra những khả năng phi thường khi họ gặp những thử thách phải trải qua trong tất cả các giai đoạn phát triển của con cái.
Ký hiệu kho : Vv 2158, Vv 2159, Vv 2160

20. Nói sao cho trẻ chịu nghe và nghe sao cho trẻ chịu nói/ Adele Faber, Elaine Mazlish, Trần Thị Hương Lan d. . - H. : Tri thức, 2010 . - 428tr., 20 cm
Từ khoá : Giáo dục gia đình, Trẻ em, Cha mẹ
Giới thiệu nội dung : Quyển sách là bí kíp dành cho phụ huynh cải thiện mối quan hệ với con trẻ, xây dựng cuộc sống gia đình hòa thuận và hạnh phúc như : làm sao để xử lý những cảm xúc tiêu cực của con cái? Biểu đạt nỗi tức giận của mình mà không làm tổn thương bọn trẻ? Khuyến khích con cái hợp tác trong khi chúng cứ thích "ngậm tăm"? Đặt ra những giới hạn mà vẫn thể hiện thiện chí? Giải quyết xung đột gia đình một cách êm hòa.
Ký hiệu kho : Vv 2161, Vv 2162, Vv 2163

21. Bí quyết sống khỏe đến 100 tuổi/ Hoàng Phương . - H. : Phụ nữ, 2009 . - 155tr., 19 cm
Từ khoá : Bí quyết sống khỏe, Người trung niên
Giới thiệu nội dung : "Bí quyết sống khỏe đến 100 tuổi" sẽ giúp các bậc trung niên có nhiều kiến thức và kinh nghiệm chăm sóc, rèn luyện sức khỏe bản thân, ngăn ngừa và phòng chống các bệnh tuổi già nhằm tạo dựng một cuộc sống dài lâu khỏe khoắn, lành mạnh
Ký hiệu kho : Vb 800

22. Tìm hiểu luật công chức/ Thy Anh . - H. : Dân trí, 2010 . - 47tr., 19 cm
Từ khoá : Luật cán bộ, Luật công chức, Cán bộ công chức
Giới thiệu nội dung : Nội dung cuốn sách gồm 10 chương. Chương 1: Luật cán bộ công chức. Chương 2: Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức. Chương 3: Cán bộ ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Chương 4: Công chức ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện. Chương 5: Cán bộ, công chức cấp xã. Chương 6: Quản lý cán bộ, công chức. Chương 7: Các điều kiện bảo đảm thi hành công vụ. Chương 8: Thanh tra công vụ. Chương 9: Khen thưởng và xử lý vi phạm. Chương 10: Điều khoản thi hành
Ký hiệu kho : Vb 801

23. Phân tích một ca ám sợ ở một bé trai 5 tuổi (chuyện bé Hans)/ Sigmund Freud, Lưu Huy Khánh bd. . - H. : Thế giới, 2007 . - 141tr., 24 cm
Từ khoá : Sigmund Freud, Phân tâm học, Lâm sàng, ám sợ, Thực hành phân tâm, Trẻ em
Giới thiệu nội dung : Quyển sách trình bày phân tích một ca lâm sàng ám sợ bé Hans. Ca này được trình để theo dõi từng bước diễn ra theo một ca phân tâm mẫu, dưới sự bình luận về lâm sàng và lý thuyết của Freud. Bằng cách đưa ra các sự kiện đề cập đến tính đặc thù và tính phổ biến, ông khẳng định sự tồn tại của tính dục trẻ em, đem lại sự hiểu biết sâu sắc về chứng ám sợ, bắt đầu làm sáng tỏ đời sống tâm trí trẻ em và tầm quan trọng của phức cảm Ơ đíp trong mối liên quan chặt chẽ với phức cảm bị thiến
Ký hiệu kho : VL 601, VL 655, VL 656

24. 7 loại hình thông minh: Nhận biết và phát triển trí năng tiềm ẩn / Thomas Armstrong, Mạnh Hải d. . - Tái bản lần thứ 1 . - H. : Lao động- xã hội, 2010 . - 335tr., 20 cm
Từ khoá : Trí thông minh, Trí năng tiềm ẩn, Chỉ số IQ
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách bạn đang cầm trên tay sẽ đưa bạn vào một hành trình khám phá đầy bất ngờ về trí thông minh của con người. Cuốn sách này tiếp cận trí thông minh với những góc nhìn mới mẻ và đa chiều. Vượt ra khỏi những quan niệm hạn hẹp về chỉ số IQ. Cuốn sách mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm về nhiều loại hình thông minh khác như: trí thông minh vận động cơ thể, trí thông minh không gian, âm nhạc, tương tác cá nhân, nội tâm...Cuốn sách cũng là tiếng nói góp phần xóa bỏ quan niệm có phần thiên lệch tồn tại từ lâu trong chúng ta: quá coi trọng khả năng toán học và ngôn ngữ mà quên mất rằng con người cần phải phát triển hài hòa nhiều khả năng khác nữa.
Ký hiệu kho : Vb 808, Vb 809

25. Thật đơn giản tạo dựng quan hệ/ Steven D´Souza, Đặng Tiến Lộc d. . - H. : Lao động- xã hội, 2009 . - 238tr., 20 cm
Từ khoá : Tạo dựng mối quan hệ, Kỹ năng giao tiếp
Giới thiệu nội dung : "Thật đơn giản tạo dựng quan hệ" sẽ giúp bạn đọc sở hữu và thành thạo những kỹ năng đó. Qua cuốn sách bạn sẽ hiểu được quan trọng của việc tạo dựng quan hệ cũng như tìm thấy nhiều lời khuyên bổ ích từ những người tạo dựng quan hệ cừ khôi. Thành quả mà những bậc thầy này đạt được không đến ngẫu nhiên mà tất cả họ đều đã phải đi qua quá trình luyện tập, trải nghiệm thực tế và hoàn thiện các kỹ năng lâu dài, bền bỉ. Trong quá trình đó đôi khi họ cũng mắc sai lầm và phải từ chối, song cuối cùng họ vẫn đạt được mục đích và hỗ trợ người khác cùng đi đến đích.
Ký hiệu kho : Vb 810, Vb 811

26. Những biến đổi tâm lý của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa/ Phan Thị Mai Hương . - H. : Từ điển Bách khoa, 2010 . - 334tr., 20 cm
Từ khoá : Biến đổi tâm lý, Cư dân vùng ven đô, Đô thị hóa
Giới thiệu nội dung : Nghiên cứu này đã góp phần phác thảo nên bức tranh chung về quá trình đô thị hóa ở vùng ven đô, những tác động của quá trình này đến đời sống tâm lý của người dân. Những biến đổi tâm lý như sự biến đổi về mặt nhận thức của mỗi cá nhân về bối cảnh xã hội mới do đô thị hóa mang lại và vai trò của chính mình trong bối cảnh mới đó, sự biến đổi nhu cầu, sự thích nghi với nhịp sống mới, sự biến đổi chiến lược của mỗi người cũng như những biến đổi quan hệ người- người trong đời sống cộng đồng là trọng tâm của nghiên cứu này.
Ký hiệu kho : Vv 2178, Vv 2179, vv 2180, Vv 2181, Vv 2182

27. Những bình diện tâm lý ngôn ngữ học/ Trần Hữu Luyến . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2010 . - 358tr., 20 cm
Từ khoá : Tâm lý ngôn ngữ, Ngôn ngữ học
Giới thiệu nội dung : Chuyên khảo này trình bày những bình diện cơ bản của tâm lý ngôn ngữ học được dạy trong chương trình đào tạo sau Đại học. Đó là những vấn đề chung của khoa học tâm lý ngôn ngữ, vấn đề bản chất tâm lý của ngôn ngữ, lời nói và hoạt động lời nói, quá trình nắm vững ngôn ngữ, lời nói và hoạt động lời nói, quá trình nắm vững ngôn ngữ, các quá trình sản sinh và tiếp nhận lời nói nhờ ngôn ngữ và vấn đề nghĩa và ý ngôn ngữ giao tiếp xã hội. Các bình diện này đều được làm rõ về lịch sử nghiên cứu vấn đề, những khái niệm then chốt, các quan điểm lý thuyết cơ bản, phương pháp nghiên cứu và từ đó chỉ ra ứng dụng dưới dạng yêu cầu tâm lý đối với dạy học ngôn ngữ, nhằm trang bị một cái nhìn mới về ngôn ngữ và một cơ sở khoa học quan trọng để nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ
Ký hiệu kho : Vv 2174, Vv 2175

28. Phi Lý trí: Khám phá những động lực vô hình ẩn sau những quyết định của con người / Dan Ariely, Hồng lệ d. . - H. : Lao động - xã hội, 2009 . - 264tr., 20 cm
Từ khoá : Động lực vô hình, Phi lý trí, Hành vi
Giới thiệu nội dung : Trong "Phi lý trí" tác giả đã phản bác lại quan điểm chung cho rằng về cơ bản con người luôn hành động dựa trên lý trí. kết hợp những nghiên cứu chuyên sâu với trải nghiệm thực tế, tác giả giải thích cách những mong đợi, cảm xúc, quy chuẩn xã hội và các lực lượng vô hình, dường như phi lôgíc làm méo mó năng lực lý trí và dẫn đến hành vi sai lầm của chúng ta. Nhưng những hành vi này không hề ngẫu nhiên hay vô nghĩa. Chúng có tính hệ thống và có thể dự đoán được.
Ký hiệu kho : Vb 802, Vb 803

29. Thuyết phục bằng tâm lý/ Robert B.Cialdini, Mai Hạnh d. . - H. : Lao động- xã hội, 2010 . - 391tr., 20 cm
Từ khoá : Thuyết phục bằng tâm lý, Thuyết phục
Giới thiệu nội dung : Trong "Thuyết phục bằng tâm lý", tác giả đã chỉ ra và phân tích sáu nguyên tắc tâm lý của nghệ thuật thuyết phục như: sự nhất quán, sự đáp trả, bằng chứng xã hội, uy thế, thiện cảm và sự khan hiếm. Đây là những nguyên tắc tâm lý ảnh hưởng và chi phối đến những lựa chọn quyết định của con người. Minh chứng cho mỗi nguyên tắc đó là những ví dụ rất sinh động và thiết thực.
Ký hiệu kho : Vv 2173

30. Định hướng giá trị, nhân cách của học sinh Trung học Phổ thông/ Nguyễn Thị Mai Lan . - H. : Từ điển Bách khoa, 2010 . - 395tr., 20 cm
Từ khoá : Nhân cách, Định hướng giá trị , Học sinh THPT
Giới thiệu nội dung : Mục đích của cuốn sách là phát hiện thực trạng định hướng giá trị nhân cách của học sinh THPT và các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nhân cách sau này. Đề xuất một số kiến nghị góp phần vào việc giáo dục định hướng giá trị nhân cách cho học sinh THPT ở nước ta hiện nay.
Ký hiệu kho : Vv 2176

31. Xã hội học về dư luận xã hội/ Nguyễn Quý Thanh . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2006 . - 367tr., 20 cm
Từ khoá : Xã hội học, Dư luận xã hội
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách gồm 11 chương. 7 chương về những vấn đề lý thuyết về dư luận xã hội như đối tượng nghiên cứu, bản chất của dư luận xã hội, lịch sử những lý thuyết chính về dư luận xã hội, hành vi và qui luật của dư luận xã hội, chức năng của dư luận xã hội, mối quan hệ giữa truyền thông đại chúng và dư luận xã hội và 4 chương trình bày về quy trình thực hiện, những phương pháp thu thập dư luận xã hội cũng như về các tổ chức thực hiện công việc này
Ký hiệu kho : Vv 2168, Vv 2169

32. Ngõ phố Hà nội những khám phá/ Ito Tetsuji . - H. : Khoa học xã hội, 2009 . - 186tr., 24 cm
Từ khoá : Ngõ phố, Hà Nội, Văn hóa Việt- Nhật
Giới thiệu nội dung : Đọc cuốn sách này bạn như lạc trong các ngõ phố Hà nội của chục năm về trước qua lối viết rất chân thực lại chứa chan một tấm lòng, một tình cảm với Hà nội, với người Hà nội. Đọc sách đôi khi cũng có thể bạn sẽ bắt gặp những câu văn chưa thật thuần Việt nhưng có lẽ đó là điều thú vị đây là cách viết và cách nhìn của một người Nhật về Hà nội. Sách không những thú vị và bổ ích cho những người yêu Hà nội muốn được ngắm nhìn, muốn hòa mình trong cuộc sống tại các ngõ phố của người Hà nội mà còn bổ ích với những Việt nam quan tâm đến văn hóa Nhật Bản vì đọc sách ta luôn thấy sự so sánh đối chiếu giữa hai nền văn hóa Việt- Nhật.
Ký hiệu kho : VL 619, VL 620<b>

33. Công tác xã hội lý thuyết và thực hành/ Trần Đình Tuấn . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2010 . - 316tr., 24 cm
Từ khoá : Công tác xã hội, Lý thuyết, Thực hành
Giới thiệu nội dung :Tài liệu này có mục đích cung cấp cho độc giả và sinh viên Công tác xã hội một số kiến thức cơ bản về lý thuyết và kỹ năng thực hành Công tác xã hội.
Ký hiệu kho : VL 621, VL 622

34. Tôn giáo và biến đổi mức sinh/ Phạm Văn Quyết . - H. : Đại học quốc gia Hà nội, 2007 . - 191tr., 24 cm
Từ khoá : Tôn giáo, Hành vi sinh sản, Giáo dục, Mức sinh
Giới thiệu nội dung :Nội dung cuốn sách gồm 3 chương chính. Chương 1: Cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu mối quan hệ của tôn giáo với biến đổi mức sinh. Chương 2: Biến đổi mức sinh ở xã Xuân Ngọc và những lý giải. Chương 3: ảnh hưởng của yếu tố tôn giáo đến các yếu tố hành vi sinh sản của giáo dục.
Ký hiệu kho : VL 627, VL 628

35. Vấn đề dân sinh và xã hội hài hòa/ Phạm Văn Đức . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 298tr., 24 cm
Từ khoá : Dân sinh, Xã hội hài hòa
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách là tập hợp các bài nghiên cứu liên quan trực tiếp đến các vấn đề dân sinh và phát triển xã hội hài hòa của các nhà khoa học thuộc Viện Triết học. Nội dung cuốn sách chia làm 3 phần. Phần 1 đề cập đến những vấn đề lý luận chung về quan hệ biện chứng giữa dân sinh và xã hội hài hòa. Phần 2 của cuốn sách đi sâu phân tích vấn đề dân sinh. Phần 3 tập trung vào vấn đề xã hội hài hòa
Ký hiệu kho : VL 626, VL 647, VL 648

36. Vấn đề tôn giáo trong cách mạng Việt nam lý luận và thực tiễn/ Đỗ Quang Hưng . - Tái bản lần 2 . - H. : Lý luận chính trị, 2008 . - 447tr., 24 cm
Từ khoá : Tôn giáo, Cách mạng Tháng 8, Lý luận, Thực tiễn
Giới thiệu nội dung : Mục tiêu của cuốn sách đề cấp đến một số mục tiêu sau: 1: ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin đối với nhận thức lý luận của Đảng Cộng Sản Việt Nam về tôn giáo và đặc biệt nêu được nội dung, vai trò tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. 2: Qua trình phát sinh, phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về tôn giáo và vấn đề tôn giáo. 3: Quá trình Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng, phát triển và hoàn thiện đường lối, chính sách tôn giáo ngày càng đúng đắn, hiệu quả qua các giai đoạn lịch sử, chủ yếu từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay.
Ký hiệu kho : VL 623, VL 624

37. Hành vi gây hấn phân tích từ góc độ tâm lý học xã hội/ Trần Thị Minh Đức . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2010 . - 389tr., 24 cm
Từ khoá : Hành vi gây hấn, Tâm lý học xã hội
Giới thiệu nội dung : Cuốn sách được viết từ những kết quả nghiên cứu thực tiễn, phân tích các tư liệu phong phú, bước đầu tác giả đã có nhiều cố gắng lý giải hành vi gây hấn từ góc độ của tâm lý học xã hội. Cuốn sách đã tập hợp được nhiều dẫn chứng thực tiễn về hành vi gây hấn ở trong nước và nước ngoài trong đó có những dẫn chứng có tính thời sự cao
Ký hiệu kho : VL 629

38. Giáo dục quyền con người- những vấn đề lý luận và thực tiễn/ Võ Khánh Vinh . - H. : Khoa học xã hội, 2010 . - 438tr., 24 cm
Từ khoá : Giáo dục, Quyền con người, Lý luận, Thực trạng
Giới thiệu nội dung :Nội dung cuốn sách: làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về giáo dục quyền con người, đánh giá khái quát thực trạng giáo dục quyền con người ở Việt nam, t Thông báo sách tháng 3 năm 2011

39. Francois Jullien và nghiên cứu so sánh văn hóa Đông- Tây/ Hoàng Ngọc Hiến . - H. : Lao động, 2009 . - 189tr., 20 cm
Từ khoá : Francois Jullien, Văn hóa Đông- Tây, Triết học Đông- Tây
Giới thiệu nội dung : Quyển sách này là dẫn nhập công việc nghiên cứu của Francois Jullien gồm một số vấn đề chính như: tiểu sử Francois Jullien, sự "chênh" giữa Đông và Tây ở bình diện văn hóa- tư tưởng, Minh Triết phương Đông- Triết học phương Tây, những bài nói chuyện của giáo sư F.Jullien tại trung tâm nghiên cứu Minh triết, bàn về Minh Triết, tương quan giữa các nền văn hóa, sự biến hóa lặng lẽ, những bản dịch và công trình nghiên cứu những tác phẩm của Francois Jullien.
Ký hiệu kho : Vv 2170, Vv 2171

Thư viện
Viện Tâm lý học