Thông báo sách mới tháng 7 năm 2019

25/09/2020

(Tamly) - Thư viện Viện Tâm lý học xin thông báo sách mới nhập tháng 7 năm 2019. Mời Quý độc giả đón đọc.

1. Hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam/Ts. Trịnh Quang Cảnh. –H.: Khoa học xã hội, 2019.- 230tr.

Nội dung: Cuốn sách này góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về hệ thống hóa và đánh giá các nghiên cứu về chính sách dân tộc của Việt Nam giúp cho cán bộ, đảng viên, người làm công tác dân tộc, nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên nhận thức và hiểu biết thêm về vấn đề này.

Ký hiệu kho: VL 1526, VL 1527.

2. Chuyên luận nhỏ về những phẩm hạnh lớn/Andre Comte- Sponville, Nguyễn Thị Thu Hòa d. –H.: Tri thức, 2020.- 399 tr.

Nội dung: Cuốn sách mở đầu bằng một phẩm hạnh chưa hẳn thuộc về đạo đức là lễ phép và kết thúc bằng một phẩm hạnh không còn thuộc về phạm trù đạo đức là tình yêu. Thứ tự các danh mục còn lại cũng không phải hoàn toàn ngẫu nhiên: chúng được sắp xếp theo cảm quan hay những yêu cầu về giáo dục học, đạo đức học và mĩ học chứ không theo ý muốn mang tính suy luận hay trật tự trên dưới. Một chuyên luận về phẩm hạnh không phải là một hệ thống phân loại đạo đức nhất là với một chuyên luận khiêm tốn như thế này, vấn đề đạo đức ở đây được đề cập dưới góc độ ứng dụng hơn là lý thuyết, sinh động hơn là tự biện

Ký hiệu kho: VL 1525.

3. Tâm lý học kinh tế/Rob Ranyard, Dương Hải Hà bd. –H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2020.- 663 tr.

Nội dung: Cuốn sách này được chia làm 7 phần, bao gồm 28 chương, trình bày các vấn đề tổng quan về tâm lý học kinh tế. Phần 1: Những nguyên lý cơ bản. Phần 2: Các phương pháp nghiên cứu. Phần 3: Những biểu hiện của kinh tế học cảm xúc. Phần 4: Hành vi tài chính. Phần 5: Hoạt động kinh tế. Phần 6: Tiếp theo các giai đoạn phát triển trong cuộc đời. Phần 7: Tâm lý học kinh tế và xã hội.

Ký hiệu kho: VL 1523, VL 1524.

4. Trí khôn phi học đường- Tư duy của trẻ trước tuổi đi học và nhà trường theo đó nên dạy thế nào/Howard Gardner, Phạm Anh Tuấn d. –H.: Tri thức, 2020.- 467 tr.

Nội dung: Quyển sách gồm 3 phần. Phần 1: Người học “tự nhiên”. Phần 2: Hiểu về những định chế giáo dục. Phần 3: Hướng tới giáo dục vì sự nhận thức đích thực.

Ký hiệu kho: VL 1521, VL 1522.

5. Những nghiên cứu xã hội học về trẻ em Việt Nam/Trần Qúy Long. –H.: Khoa học xã hội, 2019.- 408 tr.

Nội dung: Quyển sách gồm 4 phần. Phần 1: Cơ hội và điều kiện phát triển. Phần 2: Chăm sóc sức khỏe. Phần 3: Tiếp cận giáo dục. Phần 4: Làm việc và lao động.

Ký hiệu kho: Vv 5654, Vv 5655.

6. Mối quan hệ của nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay/ Gs.Ts.Vũ Dũng. -H.: Khoa học xã hội, 2020.- 374 tr.

Nội dung: Cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận về mối quan hệ giữa nhà nước, cộng đồng và gia đình. Chương 2: Thực trạng mối quan hệ nhà nước, cộng đồng và gia đình ở nước ta hiện nay. Chương 3: Bối cảnh trong nước và quốc tế, dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp.

Ký hiệu kho: Vv 5652, Vv 5652.

7. Hòa nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người/ Ts. Vũ Thị Thanh cb. –H.: Khoa học xã hội, 2019.- 219 tr.

Nội dung: Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của tác giả. Cuốn sách được kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu hòa nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người. Chương 2: Thực trạng hòa nhập xã hội của người khuyết tật. Chương 3: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hòa nhập xã hội của người khuyết tật.

Ký hiệu kho: Vv 5650, Vv 5651.

8. Một chỉ dẫn cho người bị bối rối/ E.F.Schumacher, Nguyễn Văn Trọng d. –H.: Tri thức, 2019.- 351 tr.

Nội dung: Quyển sách dề cập đến trạng thái tinh thần bối rối hoang mang củ con người hiện đại do bị nhào nặn bởi một thế giới quan tâm lầm lạc mà tác giả gọi là chủ nghĩa khoa học duy vật luận. Theo tác giả, bước ngoặt tinh thần này của con người hiện đại xảy ra vào thời kỳ Khai sáng ở phương Tây trong một quá trình đoạn tuyệt với tôn giáo nói chung và Kito giáo nói riêng.

Ký hiệu kho: Vb 1242, Vb 1243.

9. Tồn tại hay không tồn tại... nhân loại?/ Nikita Moiseev, Phạm Vĩnh Cư d. –H.: Tri thức, 2019.- 430 tr.

Nội dung: Tác phẩm này là một cuốn sách thường thức. Ở đây tác giả muốn diễn đạt một cách giản đơn nhất, ở mức có thể, cái nhìn của tác giả về tình huống toàn hành tinh hiện nay. Mục đích của tác gỉ là thuyết phục bạn đọc nhận thức ra rằng loài người tạm thời còn có khả năng tranh khỏi thảm họa toàn cầu và thực hiện một lựa chọn có ý thức đường đi tiếp tục của mình.

Ký hiệu kho: Vb 1240, Vb 1241.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Thư viện

                                                                                                                                             Viện Tâm lý  học