Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Tâm lý học

03/04/2018

(Tamly) - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Tâm lý học được quy định tại Quyết định số 1932 QĐ/KHXH ngày 08/11/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Quyết định số 1932 QĐ/KHXH ngày 08/11/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Tâm lý học như sau:

Vị trí và chức năng

1. Viện Tâm lý học là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của Tâm lý học Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước trong từng giai đoạn.

2. Viện Tâm lý học có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật;

3. Viện Tâm lý học có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội; tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là: Institute of Psychology, viết tắt là IP.

 Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch định hướng phát triển, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Tâm lý học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về tâm lý học Việt Nam và thế giới; giới thiệu những thành tựu nghiên cứu mới về lý luận, thực tiễn và phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học thế giới;

3. Nghiên cứu những vấn đề tâm lý học về con người, về các nhóm xã hội trong từng giai đoạn phát triển, cụ thể là nghiên cứu tâm lý của các dân tộc, nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân, các nhóm lứa tuổi, các tôn giáo; triển khai và ứng dụng các tri thức tâm lý vào giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống xã hội.

4. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực Tâm lý học; tham gia đào tạo sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và của các cơ quan khác;

5. Góp ý và phản biện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng theo yêu cầu của các bộ, ngành và địa phương theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

6. Tổ chức thực hiện và tham gia tư vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, đào tạo kỹ năng tâm lý trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Viện Tâm lý học.

7. Tham gia và hợp tác quốc tế về nghiên cứu, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học và liên kết đào tạo với các tổ chức quốc tế, các viện và các trường đại học nước ngoài theo quy định của pháp luật.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của Pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Tâm lý học theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và theo quy định của pháp luật.

 

Mai Thanh Thế

Phòng HC-TH

Mai Thanh Thế (Quyết định số 1932/QĐ-KHXH ngày 08/11/2017)

Các tin cũ hơn.............................