Đánh đổi

17/12/2010

Những người nhận thức được các ước mơ của mình và đang vươn đến chúng là những người nhận ra rằng cuộc sống đòi hỏi phải có những đánh đổi. Họ hiểu rằng mọi thứ đều có cái giá của nó.

“Hãy bước vào cửa hiệu lớn của cuộc đời và chọn lấy những gì bạn cần. Nhưng nhớ phải trả tiền cho những thứ đó”.

Bản chất của con người là cái gì cũng muốn- và muốn hết tất cả cùng một lúc. Chúng ta muốn có sự tự do tối đa, nhưng chúng ta cũng khao khát có luật pháp và trật tự. Cái này có thì cái khác phải không có. Cái giá của sự trật tự hoàn toàn chính là sự mất đi tự do.

Nguyên tắc đánh đổi này cũng ứng dụng được cả trong đời sống cá nhân của chúng ta nữa. Quyết định nào cũng làm mở một cánh cửa và đóng lại các cánh cửa khác:

Khi bạn quyết định theo học tại một trường đại học nào đó, theo một nghề nào đó hay kết hôn với ai đó, tức là bạn đang làm mất đi những khả năng khác.

Sống cũng như biên tập một tờ báo. Bất kỳ biên tập viên nào cũng biết rằng không phải câu chuyện nào cũng đưa lên đăng được hết. Chỉ có bấy nhiêu chỗ đăng tin thôi thì ngay cả những câu chuyện hay đôi khi cũng phảI bị gác lại.

Chúng ta đang sống trong một thế giới gồm những tài sản có và nợ, gồm sự hứa hẹn và sự nguy hiểm, gồm cơ hội và sự chống đối.

Chúng ta có thể có những gì chúng ta muốn chừng nào chúng ta đừng muốn có mọi thứ cùng một lúc.

Chúng ta có thể là những gì chúng ta muốn chừng nào chúng ta hiểu được những đánh đổi và sẵn sàng trả giá cho điều chúng ta muốn.