Cơ cấu tổ chức của Viện Tâm lý học

03/04/2018

(Tamly) - Theo Quyết định số 1932/QĐ-KHXH ngày 08/11/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Tâm lý học có 4 phòng nghiên cứu, 2 phòng nghiệp vụ, chức năng và Tạp chí Tâm lý học.

1. Lãnh đạo Viện và Tạp chí

- Viện trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Tâm lý học:  PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy;

- Phó Tổng biên tập Tạp chí Tâm lý học: TS. Nguyễn Thị Phương Hoa.

2. Các phòng thuộc Viện

2.1. Các phòng nghiên cứu

2.1.1. Phòng Tâm lý học Cơ bản

- ThS. Lâm Thanh Bình – Phó Trưởng phòng;

- PGS.TS. Phan Thị Mai Hương;

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền;

- ThS. Đặng Thị Thu Trang;

- CN. Phạm Phương Thảo.

2.1.2. Phòng Tâm lý học Xã hội

- GS.TS. Vũ Dũng;

- PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy;

- TS. Nguyễn Thị Phương Hoa - Trưởng phòng;

- TS. Rơ Đăm Thị Bích Ngọc;

- ThS. Phạm Minh Thu;

- ThS. Lê Thị Ngọc Thúy.

2.1.3. Phòng Tâm lý học Văn hóa

- PGS.TS. Lê Văn Hảo - Trưởng phòng;

- TS. Lê Minh Thiện - Phó trưởng phòng;

- TS. Vũ Quỳnh Châu;

- ThS. Mai Văn Hải;

- ThS. Lê Thị Thu Hiền.

2.1.4. Phòng Tâm lý học Ứng dụng

- TS. Đỗ Thị Lệ Hằng – Trưởng phòng;

- PGS.TS. Nguyễn Thị Hoa;

- CN. Hoàng Nhật.

2.2. Các phòng nghiệp vụ và chức năng

2.2.1. Phòng Thông tin - Thư viện

- ThS. Phạm Thu Huyền.

2.2.2. Phòng Hành chính - Tổng hợp

- CN. Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó trưởng phòng phụ trách;

- ThS. Nguyễn Thị Hinh - Văn thư, Thủ quỹ;

- ThS. Phạm Thị Đào - Kế toán trưởng;

- CN. Vũ Tuấn Anh.

3. Tạp chí Tâm lý học

    Phòng Biên tập và Trị sự:

- ThS. Phạm Thị Phương Cúc - Trưởng phòng;

- ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang - Biên tập viên.

 

BBT.