Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 2/2021

16/03/2021

                                                                          MỤC LỤC                                                                    Trang 

  • NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA: Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong đời sống gia đình

3

  • NGUYỄN THỊ HOA: Sự hài lòng của cha mẹ với con ở tuổi học sinh trung học cơ sở

20

  • NGUYỄN TUẤN ANH - NGUYỄN THỊ MINH: Mối quan hệ giữa giá trị và đồng cảm - một phân tích trên người trẻ tuổi

34

  • LÂM THANH BÌNH: Sự sẵn sàng về nhận thức của giáo viên phổ thông với đổi mới giáo dục

47

  • NGUYỄN PHÚC LỘC - TRẦN THỊ LỆ THU: Các hướng tiếp cận nghiên cứu động cơ học tập của người học trong tâm lý học

60

  • PHẠM THU HẰNG: Tổng quan nghiên cứu về ỷ lại xã hội và ỷ lại xã hội trong học tập nhóm của sinh viên

81

  • TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH)

98