Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ (20/07/2021)

Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ với phát triển đất nước, coi phát triển khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Để làm rõ hơn quan điểm của Đảng đối với khoa học công nghệ, Ban Biên tập website của Viện Tâm lý học xin giới thiệu toàn văn bài viết của PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương về những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII về phát triển khoa học công nghệ.

Nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước “Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới” (27/04/2021)

(Tamly) - Ngày 27/4/2021, tại Hội trường 3A, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước “Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới”, mã số: KHCN-Tây Nam Bộ.ĐT/14-X19 do PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy, Viện trưởng Viện Tâm lý học làm Chủ nhiệm và Viện Tâm lý học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam làm Tổ chức chủ trì nhiệm vụ.