CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG THUỘC VIỆN TÂM LÝ HỌC

20/04/2018

(Tamly) - Hiện nay, Viện Tâm lý học có 4 phòng nghiên cứu, 2 phòng nghiệp vụ & chức năng và phòng Biên tập - Trị sự Tạp chí Tâm lý học. Mỗi phòng có một số chức năng, nhiệm vụ riêng của mình.

1. Các phòng nghiên cứu và ứng dụng khoa học

a) Phòng Tâm lý học Cơ bản

 - Nghiên cứu những vấn đề lý luận chung của Tâm lý học và những vấn đề tâm lý cơ bản của người Việt Nam;

- Nghiên cứu các hiện tượng tâm lý cơ bản, nổi trội nảy sinh trong mỗi thời kỳ phát triển nhằm phát huy tối đa tiềm lực và năng lực con người Việt Nam trong quá trình phát triển đất nước; dự báo những thay đổi và biến động tâm lý của con người Việt Nam trong quá trình hội nhập và mở cửa.

- Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu những vấn đề tâm lý cơ bản của con người.

- Thực hiện các tư vấn khoa học phù hợp với chuyên môn của phòng.

- Thẩm định và đánh giá về mặt khoa học các đề tài, dự án theo sự uỷ quyền của  Viện trưởng Viện Tâm lý học.

b) Phòng Tâm lý học Xã hội

- Nghiên cứu và hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tâm lý học xã hội, tiến tới xây dựng những vấn đề lý luận của tâm lý học xã hội Việt Nam;

- Nghiên cứu thực tiễn về các vấn đề tâm lý của các nhóm xã hội, các hiện tượng tâm lý xã hội…;

- Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học xã hội;

- Thực hiện tư vấn khoa học phù hợp với chuyên môn của Phòng;

- Thẩm định và đánh giá về mặt khoa học các đề tài, dự án theo sự ủy quyền của Viện trưởng Viện Tâm lý học.

c) Phòng Tâm lý học Văn hoá

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận tâm lý cơ bản từ góc độ văn hóa nhằm phát hiện những điểm giống và khác biệt trong tâm trí, cảm xúc, hành vi và nhân cách con người Việt Nam và các tộc người trong so sánh với các nền văn hóa khác;

- Nghiên cứu những tác động của văn hóa tới hành vi, ứng xử của con người Việt Nam trong từng giai đoạn phát triển của đất nước;

- Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước trong nghiên cứu tâm lý học xuyên văn hóa;

- Thực hiện tư vấn khoa học phù hợp với chuyên môn của Phòng;

- Thẩm định và đánh giá về mặt khoa học các đề tài, dự án theo sự ủy quyền của Viện trưởng Viện Tâm lý học.

d) Phòng Tâm lý học Ứng dụng

- Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp và tri thức của khoa học tâm lý vào cuộc sống con người và xã hội;

- Tổ chức nghiên cứu tâm lý học ứng dụng ở các lĩnh vực khác nhau (xây dựng và thích nghi thang đo tâm lý; sức khỏe thể chất và tinh thần của con người; giáo dục, đào tạo; quản lý, hành vi tổ chức, lao động; hôn nhân và gia đình; kinh tế; pháp luật; thể thao; giao thông; thiết kế …);

- Tổ chức hoạt động thực hành ứng dụng tri thức tâm lý (đo lường các chỉ số tâm lý, tham vấn, trị liệu tâm lý, đào tạo kỹ năng, xây dựng chương trình ứng dụng).

- Dựa trên các kết quả nghiên cứu, tổ chức thử nghiệm các mô hình/ chương trình ứng dụng tâm lý học tiến hành thẩm định và đánh giá hiệu quả của mô hình/ chương trình ứng dụng đó trên thực tiễn.

- Thực hiện tư vấn, đề xuất các chương trình/ khả năng ứng dụng tâm lý học cho các tổ chức và cá nhân có yêu cầu, phù hợp các qui định của pháp luật Việt Nam;

- Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong nước và ngoài nước trong lĩnh vực nghiên cứu và thực hành ứng dụng tâm lý.

- Thẩm định và đánh giá về mặt khoa học các đề tài, dự án theo sự ủy quyền của Viện trưởng Viện Tâm lý học.

2. Các phòng chức năng, nghiệp vụ

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp

- Tiếp nhận, xử lý, chuyển giao nhanh chóng, chính xác mọi công văn giấy tờ; lưu trữ công văn; bảo quản và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;

- Giúp Viện trưởng lập kế hoạch và thực hiện mua sắm trang thiết bị kỹ thuật tăng cường năng lực nghiên cứu, kế hoạch sửa chữa hàng năm và đột xuất; bảo vệ an toàn trụ sở cơ quan;

- Giúp Viện trưởng quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao của Viện theo quy định của pháp luật; xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Giúp Viện trưởng trong công tác tuyển dụng, quản lý hồ sơ cán bộ; quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch, chức danh nghề nghiệp và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật; soạn thảo các đề án, dự án, quy chế, quy định và các văn bản theo sự phân công của Viện trưởng.

- Giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học và dự toán ngân sách hàng năm về hoạt động khoa học, bao gồm: các chương trình, đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu và các hội thảo khoa học. Tổ chức xét duyệt đề cương, ký kết hợp đồng khoa học, đánh giá nghiệm thu, thanh lý Hợp đồng các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp cơ sở theo Quy chế quản lý hoạt động khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Tìm kiếm, mở rộng mối quan hệ, hợp tác trao đổi và nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế;

- Thực hiện các báo cáo định kỳ tháng, quý, giữa năm, cuối năm theo quy định và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về các lĩnh vực công tác;

b) Phòng Thông tin - Thư viện

- Tổ chức khai thác thông tin, sách báo, tạp chí, tài liệu... phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy ngành Tâm lý học. Quản lý lưu trữ và bảo quản kho sách, báo, tư liệu thông tin theo đúng quy định.

- Xây dựng và phát triển thư viện theo hướng hiện đại: thư viện điện tử, thư viện số, đồng bộ hoá với các thư viện trong nước và quốc tế hướng tới phục vụ bạn đọc trên toàn cầu. Xây dựng cơ sở dữ liệu về các loại tài liệu thuộc chuyên ngành tâm lý học và liên ngành 

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc: Mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các loại tài liệu, sách báo, tài liệu điện tử trên internet .. nhằm phục vụ nghiên cứu khoa học chuyên ngành tâm lý và các ngành khoa học xã hội liên quan.

- Phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin khoa học xã hội nói chung và thông tin về tâm lý học nói riêng cho đối tượng bạn đọc trong nước và quốc tế có nhu cầu dưới các hình thức thông tin thư viện.

- Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan thông tin thư viện trong và ngoài nước.

- Lập và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện.

- Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của thư viện, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên.

3. Phòng Biên tập - Trị sự Tạp chí Tâm lý học

  • Quản lý nghiệp vụ của Tạp chí:

- Tham mưu, giúp Tổng biên tập xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về định hướng phát triển và tổ chức hoạt động của Tạp chí;

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tổ chức trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về khoa học báo chí góp phần bổ sung, hoàn thiện chất lượng hoạt động của Tạp chí;

- Lập kế hoạch xuất bản, đề xuất nội dung, hình thức các kỳ Tạp chí; định hướng nội dung các kỳ thiếp theo;

- Giúp Tổng biên tập tổ chức và theo dõi quá trình phản biện; trả lời tác giả về việc sử dụng hay không sử dụng bài viết, cũng như các yêu cầu khác sau khi nhận kết quả thẩm định của Ban biên tập;

- Thực hiện nhiệm vụ liên lạc giữa tác giả và tòa soạn; sắp xếp nội dung và yêu cầu của từng trang theo mục lục tạp chí đã lập. Xử lý những trường hợp đột xuất về nội dung và kỹ thuật;

- Trình Tổng biên tập duyệt bản thảo trong mỗi số Tạp chí.

  • Tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ hành chính

- Tiếp nhận, xử lý và bảo quản bản thảo, hình ảnh từ tác giả;

- Tổ chức thực hiện công tác in ấn, xuất bản, tham gia trình bày market, đánh máy bản thảo;

- Tổ chức thực hiện phát hành, lưu chiểu;

- Xây dựng báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tổ chức và hoạt động của Tạp chí theo quy định;

- Quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, phương tiện làm việc được Nhà nước cấp cho Tạp chí và thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng biên tập giao;

- Phối hợp với kế toán của đơn vị trong việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hoạt động của Tạp chí theo chế độ tài chính và các quy định của pháp luật hiện hành.

 

Nguồn: Trích Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức (Kèm theo Công văn số 106 /TLH-TCCB ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Viện Tâm lý học)