Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Tâm lý học khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

29/06/2020

(Tamly) – Là một tập thể đoàn kết, gắn bó, Chi bộ Viện Tâm lý học luôn đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Viện Tâm lý học khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết, Chi bộ Viện Tâm lý học đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực.

Trong 05 năm qua, sự thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII đã định hướng, cổ vũ, động viên tinh thần làm việc toàn thể cán bộ, đảng viên trong cả nước; thúc đẩy và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ/chi bộ, trong đó có chi bộ Viện Tâm lý học. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Tâm lý học đã cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Viện tinh gọn hơn, giảm số đầu mối cấp phòng từ 11 phòng trước đó xuống còn 7 phòng, đồng thời giảm bớt số lượng cán bộ quản lý cấp phòng. Việc cơ cấu lại bộ máy tổ chức; sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với năng lực, sở trường, tâm lý cá nhân đã giúp cho cán bộ nâng cao khả năng phối hợp trong hoạt động nhóm và thực hiện đề tài đạt hiệu quả cao và chất lượng được nâng lên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Viện Tâm lý học đã thực hiện mô hình nhất thể hóa - bí thư đồng thời là thủ trưởng đơn vị. Điều này đã phát huy được sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong Viện. Tập thể cán bộ, đảng viên trong chi bộ rất đoàn kết, gắn bó vì tập thể, vì sự phát triển chung của đơn vị. Đây là những thuận lợi đối với việc thực hiện các hoạt động của Chi bộ Viện Tâm lý học.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Viện Tâm lý học khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Dưới đây là một số kết quả cụ thể trong từng lĩnh vực:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chi bộ đã lãnh đạo việc xây dựng phương hướng hoạt động dài hạn và trong từng năm, xác định các hướng nghiên cứu cụ thể sát với tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng khoá XII của Đảng, phục vụ tốt hơn cho việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cũng như góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho việc xây dựng các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cán bộ, đảng viên trong Viện đã hoàn thành và đang thực hiện 62 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp. Trong đó: 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước,14 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và 46 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các đề tài đều đề cập đến những vấn đề cấp thiết đối với sự phát triển của xã hội hiện nay. Tất cả các đề tài đã được bảo vệ đúng và trước thời hạn với kết quả đạt từ khá trở lên, một số đề tài đạt loại xuất sắc.

Các nhiệm vụ khác của Viện, như: tổ chức cán bộ, hành chính quản trị, quản lý khoa học, hợp tác quốc tế, thông tin thư viện, kế toán tài chính, tạp chí, website.... được thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định và đúng pháp luật của Nhà nước đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác của Viện.

2. Lãnh đạo công tác tổ chức và cán bộ

Trong nhiệm kỳ qua, Chi ủy đã kết kết hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo và thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ của Viện phù hợp với chức năng nhiệm vụ mới của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Hàng năm cấp ủy thực hiện tốt việc tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá cán bộ khi bổ nhiệm, đề bạt, kéo dài thời gian công tác, nâng bậc lương, tuyển dụng,…

Công tác quy hoạch cán bộ đã được thực hiện theo đúng nguyên tắc công khai, dân chủ. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo Viện giai đoạn 2016-2021; 2021-2026 đã được thực hiện tốt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ thực hiện tốt. Hầu hết các cán bộ trẻ đều được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

3. Công tác xây dựng Đảng

3.1. Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Công tác lãnh đạo chính trị tư tưởng của cấp ủy được thực hiện tốt. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng uỷ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam luôn được cấp ủy phổ biến, quán triệt kịp thời và được tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các đảng viên tham gia đầy đủ các cuộc hội thảo phổ biến quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng do Đảng ủy Viện Hàn lâm tổ chức. Phần lớn các đảng viên trong chi bộ luôn có tinh thần nghiêm túc học tập, nâng cao ý thức chính trị - tư tưởng, luôn gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của cơ quan.

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được cấp ủy triển khai tới từng cán bộ đảng viên. Tất cả các cán bộ, đảng viên đều có bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên. Cuối năm bản cam kết này được các đảng viên tự đánh giá và được đưa ra kiểm điểm tự phê bình và phê bình trước tập thể chi bộ.

Công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 457-KH/ĐU ngày 07/03/2017 của Đảng ủy Viện Hàn lâm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh "nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn” ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam vẫn tiếp tục được Cấp ủy chỉ đạo thực hiện đúng theo tinh thần của Chỉ thị.

Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành vi trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn được tập thể chi bộ quan tâm. Nhìn chung, cán bộ đảng viên ở Viện không có biểu hiện thoái hóa.

Chi bộ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Các chủ chương, chính sách của Đảng và Nhà nước thường xuyên được phổ biến, quan triệt đến toàn thể cán bộ trong các cuộc họp cơ quan. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên trong đơn vị ổn định. Chi bộ và Viện không có những vấn đề nổi cộm cần giải quyết.

Các công bố được đăng tải Tạp chí Tâm lý học và website của Viện Tâm lý học đều đúng tôn chỉ mục đích, không có sai phạm về đường lối, chính sách.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác đảng cũng luôn được chi bộ quan tâm. Hàng năm chi bộ Viện Tâm lý học đều cử đoàn cán bộ cấp ủy đi tham dự Hội nghị, Hội thảo của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đầy đủ, đúng thành phần. Trong nhiệm kỳ đã cử 02 đảng viên tham gia lớp lý luận chính trị cao cấp; 08 cán bộ, đảng viên tham gia lớp lý luận Chính trị-Hành chính Trung cấp; 02 đảng viên tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2016; cử 04 quần chúng ưu tú tham gia lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho quần chúng ưu tú.

3.2. Xây dựng tổ chức Đảng và quản lý đảng viên

Chi bộ Viện Tâm lý học đã xây dựng được Quy chế làm việc của Chi ủy, Chi bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Chi bộ đã triển khai thực hiện và hoạt động đúng theo những nguyên tắc, nhiệm vụ và nội dung đã đề ra. Việc kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và xét khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm được thực hiện nghiêm túc, chất lượng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng bộ Viện Hàn lâm.

Công tác xây dựng Đảng và quản lý đảng viên được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đến cuối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ có tổng số 18 đảng viên, 16 chính thức, 2 dự bị. Trong toàn nhiệm kỳ, đã kết nạp được 4 đảng viên mới.

Tổ chức bộ máy cấp ủy được duy trì ổn định từ đầu khóa đến nay. Số lượng cấp ủy là 03 người, trong đó có 1 Bí thư và 1 Phó Bí thư và 01 chi ủy viên.

Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 2/2/2008 của BCH Trung ương, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Quy định 57-QĐ/TW, Chỉ thị 39-CT/TW và Chỉ thị 01-CT/ĐUK về bảo vệ chính trị nội bộ đều được Chi bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao. Nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị của Viện, đến đời sống của cán bộ, đảng viên trong Viện, đến việc nâng cao kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng nghề cho cán bộ trẻ… đã được đề cập trong các buổi sinh hoạt chi bộ và trở thành nghị quyết để định hướng các hoạt động của Viện. Việc phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, đặc biệt là đảng viên đang giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan được thực hiện tốt.

3.3. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy được thực hiện theo đúng các nội dung đã được xây dựng từ đầu khóa. Chi bộ đã thực hiện đúng chế độ sinh hoạt định kỳ (12 lần/1 năm).

Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và các nhiệm vụ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí… luôn được đề cao.

Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và phân công công tác cho đảng viên được thể hiện trong việc phân công công tác chuyên môn cũng như hoạt động bồi dưỡng và đào tạo.

Công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở được thực hiện tốt. Tất cả các đảng viên đều được đánh giá là gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Trong nhiệm kỳ qua không có đảng viên nào bị thi hành kỷ luật.

3.4. Công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể quần chúng

Các hoạt động của tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ được chi bộ rất quan tâm và tạo điều kiện. Do có sự chỉ đạo sát sao của chi bộ, đồng thời những đảng viên trực tiếp tham gia lãnh đạo hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên có tinh thần tích cực cao, nên đến nay công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả, đặc biệt trong phát triển đảng viên từ đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên.

Cấp ủy cũng đã Chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn và đoàn thanh niên.Bầu được BCH Công đoàn và Đoàn thanh niên nhiệm kỳ mới hoạt động có hiệu quả. Các cán bộ của Viện Tâm lý học đã tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn và Đoàn TNCS Hồ chí Minh Viện Hàn lâm tổ chức.

Đánh giá chung

Nhìn chung, Chi bộ Viện Tâm lý học đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sở dĩ Chi bộ Viện Tâm lý học đã đạt được những thành tựu trên là do: Thứ nhất, tập thể chi uỷ và toàn thể đảng viên trong chi bộ đều có tinh thần trách nhiệm cao đối với các hoạt động của cơ quan. Thứ hai, có sự kết hợp chặt chẽ giữa chi bộ và chính quyền trong việc lãnh đạo mọi hoạt động của cơ quan, giữa chi bộ với công đoàn và đoàn thanh niên, sự lãnh đạo của chi bộ luôn được thể hiện thông qua những việc làm cụ thể, sát với tình tình thực tiễn của Viện. Thứ ba, trong các chương trình hành động do chi bộ xây dựng, những nội dung và tiêu chí phấn đấu đều rất cụ thể, sát với tình hình và đặc thù hoạt động chuyên môn của cơ quan.

Bên cạnh những ưu điểm kể trên, Chi bộ Viện Tâm lý học vẫn còn một vấn đề còn tồn tại: Mặc dù đã có những biện pháp thiết chặt kỷ cương, kỷ luật lao động nhưng vẫn còn tình trạng một vài cán bộ chưa mẫn cán với công việc, làm việc còn cầm chừng, chưa thực sự nỗ lực trong công việc.

Từ những ưu điểm và hạn chế trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Viện Tâm lý học rút ra những bài học sau: Thứ nhất, tính chủ động của tập thể chi uỷ nói riêng và của chi bộ nói chung trong việc kết hợp cùng chính quyền, công đoàn, đoàn thanh niên là nhân tố có vai trò quyết định đến thành công của tập thể. Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng và trong hoạt động của chính quyền sẽ phát hiện kịp thời những yếu kém, khuyết điểm. Thứ ba, phát huy tính gương mẫu, tính tiên phong của người đảng viên (đặc biệt là người đứng đầu) trong mọi mặt hoạt động sẽ khắc phục được tình trạng làm việc cầm chừng trong đơn vị. Thứ tư, phát huy tính tích cực của tất cả các đảng viên trong chi bộ, thu hút tất cả các đảng viên tham gia vào các hoạt động của chi bộ, có phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng thì sự lãnh đạo của chi bộ mới có thể đạt được hiệu quả. Duy trì tinh thần đoàn kết vì lợi ích chung của toàn cơ quan có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động chung của toàn Viện.

Mai Thanh Thế (Tổng hợp)