Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp nhà nước “Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới”

19/10/2020

(Tamly) - Sáng ngày 19/10/2020, tại hội trường Viện Tâm lý học, Viện Tâm lý học đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp nhà nước “Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới” do PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy làm chủ nhiệm. Đây là đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ, mã số: KHCN – TNB/14-19/X19.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của đề tài gồm: PGS.TS. Trần Đức Cường (Chủ tịch Hội đồng), GS.TS. Trần Quốc Thành (Phản biện 1), GS.TS. Nguyễn Hữu Minh (Phản biện 2), GS.TS. Vũ Dũng (Ủy viên), GS.TS. Lê Hồng Lý (Ủy viên), PGS.TS. Nguyễn Văn Minh (Ủy viên) và TS. Đỗ Thị Thanh Hà (Ủy viên). Tham gia buổi nghiệm thu đề tài, còn có các thành viên của đề tài nghiên cứu, các đồng nghiệp, nhà khoa học đang công tác tại Viện Tâm lý học.

Mở đầu buổi nghiệm thu đề tài, PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy, Chủ nhiệm đề tài thay mặt các thành viên của đề tài nghiên cứu trình bày trước hội đồng kết quả đạt được của đề tài nghiên cứu. Trong nghiên cứu, bản sắc con người Tây Nam Bộ được tiếp cận ở góc độ liên ngành như tâm lý học, dân tộc học, văn hóa học… Kết quả nghiên cứu của đề tài đã tập trung làm rõ được bản sắc con người Tây Nam Bộ trong hoạt động kinh tế, quan hệ xã hội, đời sống cá nhân và môi trường. Bên cạnh những nét bản sắc truyền thống, người dân Tây Nam Bộ đã có thêm một số bản sắc mới, cũng như có một số thay đổi cho phù hợp với điều kiện và bối cảnh phát triển mới của vùng Tây Nam Bộ hiện nay. Ví dụ, trong hoạt động kinh tế, con người Tây Nam Bộ hiện nay đã chú ý hơn đến làm ăn kinh tế, chịu khó làm ăn. Trong điều kiện biến đổi khí hậu, nhiều loại hình thời tiết cực đoan, lũ về thất thường hoặc không có lũ như hiên nay thì đây là những thay đổi phù hợp với điều kiện phát triển mới của vùng đất Tây Nam Bộ.

Các thành viên của hội đồng khoa học đã lắng nghe và đóng góp ý kiến cho đề tài. Nhìn chung, các nhà khoa học đều đánh giá đây là đề tài khoa học được tiến hành một cách công phu, có kết quả nghiên cứu phong phú, làm rõ được bản sắc con người Tây Nam Bộ trong các mặt như hoạt động kinh tế, môi trường, đời sống cá nhân và quan hệ xã hội. Đề tài nghiên cứu đã công bố được nhiều bài báo (7 bài) trên các tạp chí có uy tín, góp phần đào tạo được 02 nghiên cứu sinh… Bên cạnh đó, hội đồng khoa học cũng đưa ra ý kiến để các thành viên của đề tài sửa chữa, hoàn thiện hơn như xác định rõ các mục tiêu của đề tài nghiên cứu, viết ngắn gọn lại, bổ sung thêm các tư liệu nghiên cứu liên quan nhằm làm rõ hơn cơ sở văn hóa, lịch sử, kinh tế xã hội của bản sắc con người nói chung và bản sắc con người Tây Nam Bộ nói riêng để từ đó đưa ra những kiến nghị, giải pháp cụ thể với các cơ quan, tổ chức liên quan... Cuối cùng, các thành viên hội đồng đều nhất trí thông qua báo cáo.

Thay mặt đề tài nghiên cứu, PGS.TS. Lã Thị Thu Thủy, chủ nhiệm đề tài đã chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp thẳng thắn và sâu sắc của các nhà khoa học trong hội đồng và xin tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng khoa học. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, các thành viên đề tài sẽ tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng hợp trước khi nghiệm thu chính thức.

 

MVH. (Viện Tâm lý học)