Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 1/2021

02/03/2021

                                                                               MỤC LỤC                                                               Trang 

  • PHAN THỊ MAI HƯƠNG - NGUYỄN HỮU MINH - LÃ THỊ THU THỦY: Hạnh phúc thụ hưởng tại nơi làm việc của lao động nữ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

3

  • TRƯƠNG THỊ KHÁNH HÀ: Sự hài hước và các phong cách hài hước

18

  • LÊ THỊ MINH LOAN - NGUYỄN THỊ ANH THƯ - HÀ THỊ MINH CHÍNH: Hành vi công dân trong tổ chức và đồng nhất tổ chức của giảng viên các trường đại học

31

  • LÊ THỊ HUYỀN TRANG - ĐẶNG HOÀNG MINH: Đặc điểm nhẫn tâm - vô cảm và hành vi gây hấn ở học sinh trung học phổ thông: sự khác biệt về giới tính

44

  • NGUYỄN MINH HÀ: Trạng thái bản sắc ở thanh thiếu niên và mối quan hệ của nó với lòng tự trọng

60

  • PHAN THỊ ĐỊNH: Thực trạng thích ứng tâm lý với tái hòa nhập cộng đồng của người chấp hành xong biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng

76

  • TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ TÂM LÝ HỌC NĂM 2020

90

  • TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH)

98