Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 6/2021

14/07/2021

                                                                            MỤC LỤC                                                                  Trang 

  • NGUYỄN ĐỨC SƠN - NGUYỄN THỊ VÂN: Đặc trưng thể hiện giới của học sinh đồng tính nam và đồng tính nữ tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

3

  • ĐÀO THỊ DIỆU LINH - LÊ THANH HÀ: Hỗ trợ xã hội và cảm nhận hạnh phúc của sinh viên

19

  • TỪ PHỤNG NGỌC - TỪ PHỤNG TRÂN: Yếu tố ảnh hưởng đến kiểm soát can thiệp ở người song ngữ muộn Việt - Trung: bằng chứng từ nhiệm vụ Stroop

31

  • LÊ THỊ TRÀ LINH - NGUYỄN HẢI LINH - DƯƠNG CÔNG DOANH: Đề xuất mô hình lý thuyết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định tiêu dùng thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng Việt Nam

46

  • LÊ ĐẠI MINH - NGUYỄN THỊ MINH HẰNG: Thích ứng phiên bản rút gọn của Bảng kiểm ứng phó với các tình huống căng thẳng trên nhóm mẫu Việt Nam

65

  • NGUYỄN THỊ HỒNG - PHAN THỊ MAI HƯƠNG: Tác động của thực hiện quyền tham gia ở trường học đến cảm nhận hạnh phúc của học sinh trung học cơ sở

82

  • TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH)

98