Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 11/2021

22/12/2021

                                                                             MỤC LỤC                                                                Trang 

  • LÃ THỊ THU THỦY: Bản sắc con người Tây Nam Bộ trong bối cảnh phát triển mới - một số kết quả rút ra từ nghiên cứu thực tiễn

3

  • NGUYỄN THỊ HOA: Lo âu thi cử ở học sinh trung học phổ thông

14

  • NGUYỄN VĂN TƯỜNG - PHAN NGUYỄN ĐÔNG TRƯỜNG: Mối quan hệ giữa niềm tin vào năng lực bản thân và năng lực tự học của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

26

  • NGUYỄN THỊ LIÊN: Thực trạng hoạt động quản lý lớp học của giáo viên tiểu học

39

  • MAI VĂN HẢI - LÊ THỊ THU HIỀN: Một số nghiên cứu về niềm tin và thực hành làm cha mẹ trên thế giới

52

  • ĐẶNG THỊ THU TRANG - PHAN THỊ MAI HƯƠNG: Độ tin cậy và độ hiệu lực của thang đo Tổng quát về hạnh phúc hôn nhân

64

  • ĐỖ DUY HƯNG - TRẦN ANH CHÂU: Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu thông qua hình thức lên đồng dưới góc độ tâm lý học trị liệu

77

  • LÊ THỊ NGỌC THÚY: Hành vi ủng hộ xã hội trong gia đình của học sinh trung học cơ sở

90

  • TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH)

98