Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 9/2022

18/11/2022

Mục lục Trang
LÊ VĂN HẢO: Hiếu thảo: kết quả nghiên cứu từ mô hình hiếu thảo képLÊ VĂN HẢO: Hiếu thảo: kết quả nghiên cứu từ mô hình hiếu thảo kép 3
PHAN THỊ MAI HƯƠNG - ĐỖ THỊ LỆ HẰNG: Ảnh hưởng của cảm xúc đến hiệu quả làm việc của người lao động 12
ĐỖ THỊ LỆ HẰNG - LÊ HOÀI XUYÊN: Kiệt sức ở giáo viên trung học cơ sở - đánh giá dựa trên thang đo Kiệt sức (CBI) 23
PHƯƠNG HOÀI NGA - PHẠM THỊ KIM DIỆN - HỒ THU HÀ - NGUYỄN MINH HẰNG: Các vấn đề hướng nội và mối liên hệ với khó khăn trong điều hòa cảm xúc, cảm nhận về hỗ trợ xã hội ở học sinh trung học cơ sở tại Thái Bình 36
MAI VĂN HẢI: Tổng quan nghiên cứu về định hướng giá trị thành đạt và thang đo Định hướng giá trị thành đạt 49
ĐÀO THỊ TƯ DUYÊN - LÊ THỊ MINH LOAN: Vai trò của tính chủ động đối với hành vi công dân trong tổ chức của giảng viên 60
NGUYỄN TẤN KHANG - NGUYỄN VĂN TƯỜNG - NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ - ĐẶNG THỊ MAI LY: Ảnh hưởng của việc tiếp cận thông tin về đại dịch COVID-19 trên Facebook đến mức độ stress của sinh viên 72
PHẠM MINH THU - PHẠM PHƯƠNG THẢO: Độ tin cậy và độ hiệu lực của thang đo Chánh niệm theo năm chiều cạnh (Five-Facet Mindfulness Questionnaire) 85
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98