Giới thiệu các hoạt động của Viện Tâm lý học

22/01/2010

(Tamly) Viện Tâm lý học là một trong các viện nghiên cứu chuyên ngành thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.
Nhiệm vụ cơ bản của Viện Tâm lý học là xây dựng và phát triển một nền Tâm lý học Việt Nam. Đồng thời, Viện Tâm lý học tham gia nghiên cứu ứng dụng khoa học tâm lý vào đời sống thực tiễn nhằm góp phần giải quyết những vấn đề của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, Viện Tâm lý học còn là cơ sở đào tạo sau đại học bậc tiến sỹ chuyên ngành Tâm lý học.

Từ ngày thành lập đến nay, Viện Tâm lý học đã thực hiện được nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Viện, dự án điều tra cơ bản và các dự án hợp tác nghiên cứu với các tổ chức trong và ngoài nước. Viện đã xuất bản được nhiều sách tham khảo, chuyên khảo, sách giáo khoa, từ điển tâm lí học...  phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, phổ biến kiến thức tâm lý học. Viện cũng đã đào tạo được nhiều tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý học.

Các hoạt động cụ thể của Viện Tâm lý học bao gồm:

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu lịch sử và các lý thuyết tâm lý học, các phương pháp nghiên cứu tâm lý người.
- Nghiên cứu những vấn đề tâm lý cơ bản của người Việt Nam.
- Nghiên cứu những thay đổi về mặt tâm lý của người Việt Nam trong từng thời kì phát triển của đất nước.
- Nghiên cứu các đặc trưng tâm lý của tầng lớp trí thức Việt Nam, cơ sở và cơ chế tâm lý của hoạt động khoa học và sáng tạo.
- Nghiên cứu các chủ trương, chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức của Đảng và Nhà nước.
- Xây dựng những vấn đề lý luận cơ bản của tâm lý học dân tộc ở nước ta.
- Nghiên cứu các đặc điểm tâm lý dân tộc, quan hệ giữa các nhóm dân tộc.
- Nghiên cứu giao thoa tâm lý văn hoá giữa các nhóm dân tộc.
- Nghiên cứu các đặc trưng tâm lý của tầng lớp doanh nhân Việt Nam.
- Nghiên cứu cơ sở tâm lý của hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh.
- Nghiên cứu các lý thuyết về phát triển tâm lý lứa tuổi.
- Ứng dụng các thành tựu nghiên cứu tâm lý học lứa tuổi vào thực tiễn của nước ta.
- Nghiên cứu các đặc điểm tâm lý của giai cấp nông dân Việt Nam.
- Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các đặc điểm tâm lý nông dân tới các hoạt động sản xuất, phát triển nông nghiệp và nông thôn.
- Nghiên cứu các khía cạnh tâm lý của văn hoá.
- Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hoá đến hành vi của con người và cộng đồng người.
- Đo các chỉ số tâm lý của người Việt Nam.
- Thiết kế, thực hiện các thực nghiệm tâm lý học.
- Xây dựng các phần mềm phục vụ nghiên cứu thực nghiệm.
- Chuẩn hoá các trắc nghiệm và xây dựng các trắc nghiệm cho người Việt Nam.
- Nghiên cứu các vấn đề về tâm lý học lâm sàng.
- Đào tạo về tâm lý học lâm sàng.
- Tư vấn và trị liệu tâm lý.
- Tổ chức và tập huấn các kĩ năng sống và làm việc.
- Phổ biến các kiến thức tâm lý học vào thực tiễn cuộc sống...

2. Hoạt động đào tạo sau đại học

3. Hoạt động phổ biến các tri thức tâm lý học và các công trình nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học, các nhà giảng dạy, các nhà hoạt động thực tiễn trong và ngoài nước thông qua Tạp chí Tâm lý học của Viện.


Mai Thanh Thế