Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh (03/04/2012 15:37) (19/05/2024)

(ĐCSVN) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta; là ngọn đuốc soi đường thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và trước mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, cần nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thông báo danh mục đề xuất thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2025 của Viện Tâm lý học (14/05/2024)

(Tamly) - Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TLH ngày 17/4/2024 của Viện Tâm lý học về việc ban hành danh mục đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở theo kế hoạch khoa học năm 2025 và phương thức tổ chức thực hiện, căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn xác định Nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở năm 2025, căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Viện Tâm lý học tại cuộc họp về quyết định danh mục đề xuất thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở, thừa lệnh của Quyền Viện trưởng Viện Tâm lý học, phòng Hành chính - Tổng hợp xin trân trọng thông báo danh mục đề xuất thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2025.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2024 và công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN quý 1/2024 (14/05/2024)

(Tamly) - Căn cứ theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện Tâm lý học ban hành Quyết định số 34/QĐ-TLH ngày 22/4/2024 về việc công khai thực hiện dự toán thu- chi NSNN năm 2024 và công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN quý 1/2024.

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Viện Tâm lý học (30/01/2024)

(Tamly) - Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Viện Tâm lý học đã ra quyết định số 06/QĐ-TLH về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Viện.

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Tâm lý học (30/01/2024)

(Tamly) - Căn cứ vào Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện Tâm lý học ra Quyết định số 07/QĐ-TLH ngày 30/01/2024 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Thông báo danh mục đề xuất thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2025 của Viện Tâm lý học (03/04/2012 15:37) (14/05/2024)

(Tamly) - Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-TLH ngày 17/4/2024 của Viện Tâm lý học về việc ban hành danh mục đề xuất đặt hàng Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở theo kế hoạch khoa học năm 2025 và phương thức tổ chức thực hiện, căn cứ kết quả họp Hội đồng tư vấn xác định Nhiệm vụ KH&CN cấp Cơ sở năm 2025, căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Viện Tâm lý học tại cuộc họp về quyết định danh mục đề xuất thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở, thừa lệnh của Quyền Viện trưởng Viện Tâm lý học, phòng Hành chính - Tổng hợp xin trân trọng thông báo danh mục đề xuất thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Cơ sở năm 2025.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi NSNN năm 2024 và công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN quý 1/2024 (14/05/2024)

(Tamly) - Căn cứ theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện Tâm lý học ban hành Quyết định số 34/QĐ-TLH ngày 22/4/2024 về việc công khai thực hiện dự toán thu- chi NSNN năm 2024 và công khai thực hiện dự toán thu chi NSNN quý 1/2024.

Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Viện Tâm lý học (30/01/2024)

(Tamly) - Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Viện Tâm lý học đã ra quyết định số 06/QĐ-TLH về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Viện.

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Tâm lý học (30/01/2024)

(Tamly) - Căn cứ vào Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện Tâm lý học ra Quyết định số 07/QĐ-TLH ngày 30/01/2024 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Viện Tâm lý học tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí (25/01/2024)

(Tamly) - Sáng ngày 25/01/2024, tại Hội trường tầng 3, Viện Tâm lý học long trọng tổ chức lễ gặp mặt truyền thống cán bộ hưu trí.