Giới thiệu sách mới "Bàn về xã hội nhường nhịn" của tác giả Phan Tân

04/03/2021

(Tamly) - "Bàn về xã hội nhường nhịn" là Quyển 2 nằm trong bộ sách gồm 2 tập của tác giả Phan Tân được tác giả hoàn thành xong trong năm 2019, dầy 303 trang do NXB Khoa học xã hội in ấn và giới thiệu. Nếu như trong Quyển 1 "Xây dựng xã hội nhường nhịn", tác giả mong muốn định lượng bằng những con số về nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về sự nhường nhịn trên những hiện tượng đã và đang diễn ra thì trong Quyền 2 "Bàn về xã hội nhường nhịn" tác giả thấy rằng điều này đã thành sự thật cho dù chỉ mới ở cấp độ khiêm tốn và không gian thực nghiệm mới trên địa bàn là Hà Nội và Nghệ An.

Như chúng ta đã biết, con người về bản chất là động vật tranh đấu quyết liệt cho lợi ích của bản thân và văn hóa chính là cái khiến con người vẫn còn là con người, xã hội loài người vẫn còn là xã hội loài người. Văn hóa là động lực của sự phát triển, nhưng sẽ ra sao nếu văn hóa bị méo mó, biến dạng bởi những hành vi của con người không được định hình từ những chuẩn mực, khuôn mẫu ứng xử cơ bản.

Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, các bước chuyển đổi từ kinh tế, văn hóa, xã hội... không tránh khỏi sự thiếu khớp nối, những hành vi thiếu nhường nhịn trong quan hệ giữa con người với con người, trong giao tiếp ứng xử hàng ngày, trong công việc... dường như ngày càng bộc lộ rõ khiến người có lương tri không khỏi trăn trở.

Xuất phát từ nhu cầu của độc giả là mong muốn tìm hiểu sâu hơn các vấn đề được đề cập ở Quyển 1, tác giả tiếp tục hoàn thành công trình tiếp nối ở quyển 2. Nội dung quyển 2 gồm 3 chương:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản tiếp cận nghiên cứu quan điểm xã hội nhường nhịn. Trong phần này tác giả làm rõ khái niệm “thuật ngữ nhường nhịn” và các thuật ngữ liên quan, các loại biểu hiện của nhường nhịn, quan điểm xã hội nhường nhịn qua tiếp cận một số quan điểm, lý thuyết xã hội liên quan... đồng thời tác giả cũng đưa ra quan điểm nhường nhịn của người Việt Nam để từ đó gợi mở một số quan điểm đặc thù riêng về nhường nhịn.

Chương 2: Nhường nhịn và thiếu nhường nhịn trong xã hội Việt Nam hiện nay. Ở phần này tác giả làm rõ một số vấn đề như: Thế nào là nhường nhịn qua nhận thức của người dân, vai trò, thực trạng của sự nhường nhịn trong xã hội hiện nay, sự thiếu nhường nhịn diễn ra như thế nào, nguyên nhân của thực trạng thiếu nhường... Sau cùng tác giả đưa ra những kiến giải từ người được hỏi.

Chương 3: Những yếu tố cơ bản để xây dựng xã hội nhường nhịn ở Việt Nam hiện nay. Trong phần này tác giả nhấn mạnh rõ sự cần thiết phải xây dựng xã hội nhường nhịn, những yếu tố cơ bản cấu thành xã hội nhường nhịn... Từ đó tác giả đưa ra những giải pháp hiện thời trước mắt và cũng là tiền đề gợi ý nghiên cứu tiếp theo.

Cuốn sách hiện nay đã có ở Thư viện Tâm lý học, xin mời các độc giả đón đọc!

Phạm Thu Huyền