Cơ cấu tổ chức của Viện Tâm lý học (03/04/2018)

(Tamly) - Theo Quyết định số 1192/QĐ-KHXH ngày 30/8/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Tâm lý học có 4 phòng nghiên cứu, 2 phòng nghiệp vụ, chức năng và Tạp chí Tâm lý học.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Tâm lý học (03/04/2018)

(Tamly) - Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Tâm lý học được quy định tại Quyết định số 1192 QĐ/KHXH ngày 30/8/2021 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.