Thích nghi thang đo GENOS trên thế giới (*)

18/06/2018

(Tamly) – Hiện nay, trong khoa học tâm lý, để đo lường trí tuệ cảm xúc, các nhà khoa học đã có rất nhiều thang đo. Một trong số đó là thang đo GENOS. Thang đo GENOS với 70 item, được thiết kế trong môi trường làm việc. Thang đo này cũng đã được tiến hành ở nhiều nước trên thế giới với độ tin cậy và độ ổn định khá cao.

Gignac (2008) thực hiện trên mẫu lớn (N = 4.775),  là những người trưởng thành, nói tiếng anh, đang đi làm với trình độ giáo dục thấp nhất là trung học phổ thông. Mẫu này gồm những người khá đa dạng về quốc gia, gồm người lao động các nước như: Úc, Hồng Kong, Ấn Độ, New Zealand, Singapore, Nam Phi, Anh, Mỹ, và các nước khác, trong đó Úc nhiều nhất (60,5%). Kết quả nghiên cứu cho thấy điểm GENOS trên mẫu này là ĐTB = 279,13; ĐLC = 27,76, hệ số biến thiên dựa trên điểm tổng của GENOS là 0,10 (ĐLC/ĐTB), tương ứng với hệ số biến thiên ở mẫu của Bar-On EQ-I (0,11). Do đó, lượng phân bố mẫu trong nghiên cứu này là có thể được chấp nhận. ĐLC = 27,76 cũng hàm ý rằng khoảng 95% mẫu tiêu chuẩn ghi được điểm từ 251,37 đến 334,65.

Kết quả nghiên cứu cũng đã đưa ra độ tin cậy của từng tiểu trắc nghiệm (α) trong khoảng từ 0,71 đến 0,85. Độ tin cậy về mức độ ổn định của toàn trắc nghiệm α = 0,96. Kết quả độ tin cậy test-retest cũng cho kết quả tương tự. Đặc biệt, Gignac (2008a) đã chỉ ra mối tương quan của 2 lần test-retest là 0,83 và 0,72 với lần thứ nhất đo cách lần thứ hai là 2 tháng và cách lần thứ ba là 6 tháng. Những kết quả này cho thấy trắc nghiệm trí tuệ cảm xúc ở nơi làm việc GENOS có độ tin cậy về sự ổn định bên trong (Cronbach’α) và sự ổn định theo thời gian của trắc nghiệm (test - retest).

Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức độ thường xuyên của các hành vi trong bảng kiểm được chứng minh có tương quan ý nghĩa với các chỉ số hiệu suất làm việc khác nhau.

Tính hiệu lực đồng hướng của bản kiểm GENOS cũng đã được xác định thông qua một loạt các nghiên cứu thực nghiệm đã cho thấy GENOS EI có tương quan với SUEIT (tiền thân của GENOS EI) và thang đo the Trait Meta-Mood Scale (TMMS).

Độ hiệu lực yếu tố (factorial validity) của trắc nghiệm GENOS cũng đã được đánh giá một cách toàn diện. Dựa trên kết quả hàng loạt các mô hình phân tích nhân tố, mô hình 7 nhân tố đã được lựa chọn.

Đỗ Thị Lệ Hằng

--------------------------

Tài liệu tham khảo:

1. Gignac, G. E. (2008). Genos emtional intelligence inventory technical manual. Sydney, NSW: Genos Press

-------------------------

Chú thích: (*): Đề tài cơ sở “Bước đầu thích nghi thang đo trí tuệ cảm xúc ở nơi làm việc của Genos” do TS. Đỗ Thị Lệ Hằng làm chủ nhiệm, 2017.