Những tình huống trong mối quan hệ bạn bè đe dọa tới hình ảnh bản thân của học sinh trung học phổ thông (21/12/2017)

Quan hệ xã hội đóng một vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của mọi lứa tuổi. Ở lứa tuổi học sinh trung học phổ thông, trong môi trường nhà trường, mối quan hệ bạn bè có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, bởi trong môi trường này các em được tiếp xúc với bạn bè cùng trang lứa, định hình và phát triển những đặc điểm tính cách phù hợp với lứa tuổi.