Nhận thức về quấy rối tình dục của nữ học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông

Tác giả: Trịnh Hà My

Năm xuất bản: Năm 2021

Số xuất bản: Số 12

Nghiên cứu nhận thức về quấy rối tình dục của nữ học sinh được thực hiện tại Hà Nội vào năm 2018. Nghiên cứu sử dụng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi với 832 nữ sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (430 trung học cơ sở và 402 trung học phổ thông); phương pháp phỏng vấn sâu (8 nữ học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, 1 lãnh đạo trung học cơ sở), thảo luận nhóm (8 nam học sinh trung học cơ sở). Kết quả cho thấy, quấy rối tình dục không phải là một vấn đề mới đối với nữ học sinh. Nữ học sinh tham gia khảo sát nhận diện các hành vi quấy rối tình dục thể chất tốt hơn các hành vi quấy rối tình dục bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Các hành vi quấy rối tình dục rõ ràng cũng được nhận diện tốt hơn các hành vi quấy rối tình dục ẩn ý. Nhận thức về quấy rối tình dục và cấp học của nữ sinh có mối quan hệ với nhau: nữ học sinh trung học cơ sở có hiểu biết về quấy rối tình dục đầy đủ hơn so với nữ học sinh trung học phổ thông.