Các yếu tố tác động đến stress ở cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ trong bối cảnh giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19

Tác giả: Lã Thị Thu Thủy - Võ Thị Minh Trân

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 1

Bài viết nhằm xác định các yếu tố tác động đến stress ở cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ trong bối cảnh giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19. Nghiên cứu tiến hành khảo sát 112 cha mẹ có con đã được chẩn đoán là có rối loạn phổ tự kỷ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bốn yếu tố tác động được đưa vào xem xét bao gồm: yếu tố tình huống, yếu tố tâm lý, yếu tố thu nhập và yếu tố liên quan đến trẻ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cả 4 yếu tố đều có mức độ dự báo với tỷ lệ từ 11,5% - 34,8% đối với stress ở cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ trong bối cảnh giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19. Trong đó, yếu tố tâm lý có khả năng dự báo cao nhất, kế đến là yếu tố tình huống, tiếp theo là yếu tố liên quan đến trẻ và cuối cùng là yếu tố thu nhập. Nghiên cứu cũng xem xét mô hình đa biến tác động đến stress ở cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ trong bối cảnh giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra sự kết hợp của yếu tố tình huống và yếu tố tâm lý có sự tác động mạnh hơn so với các yếu tố riêng lẻ. Từ kết quả nghiên cứu này, một số kiến nghị nhằm giảm thiểu stress trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh cũng đã được đề xuất.