Stress và tác động của yếu tố kinh tế đến mức độ stress của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Lan; Trần Lệ Thanh; Lê Minh Thiện; Đậu Nguyễn Thanh Bình

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 1

Nghiên cứu nhằm mô tả thực trạng stress và tác động của yếu tố kinh tế đến mức độ stress của người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Nghiên cứu được thực hiện trên 3.664 người dân tự nguyện tham gia khảo sát trực tuyến, từ 18 tuổi trở lên, ở 63 tỉnh/thành phố Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết người dân đều xuất hiện dấu hiệu stress trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Trong đó, phần lớn người dân trải nghiệm stress ở mức độ vừa (78,3%), tỷ lệ người dân trải nghiệm stress ở mức độ cao chiếm 9,3%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ stress giữa các nhóm người dân có trình độ học vấn và độ tuổi khác nhau. Nghiên cứu cũng xác nhận tác động của yếu tố kinh tế đến tình trạng stress của người dân trong bối cảnh dịch bệnh. Cụ thể, sự thay đổi về đời sống kinh tế trong bối cảnh đại dịch so với trước đại dịch là yếu tố làm gia tăng mức độ stress của người dân như: áp lực về tài chính gia đình, sự suy giảm thu nhập, thu nhập không đảm bảo cho việc chi tiêu để phục vụ cuộc sống.