Vài nét về sự hỗ trợ cộng đồng

Tác giả: Mai Văn Hải

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 1

Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi lĩnh vực của xã hội. Để ngăn chặn đại dịch, chính phủ các nước phải thực hiện các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt. Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa cũng gây ra những vấn đề nghiêm trọng về đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Bài viết này nhằm làm rõ sự hỗ trợ về vật chất, tinh thần và sức khỏe tâm thần của người dân đã từng sống trong vùng bị phong tỏa vì COVID-19. Khách thể nghiên cứu gồm 2.039 người dân tại các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát được tiến hành bằng phương pháp điều tra bằng bảng hỏi với từng hộ gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy ngay khi đại dịch xảy ra và các biện pháp phong tỏa được thiết lập, người dân đã nhận được nhiều sự hỗ trợ về mặt vật chất của các tổ chức, cá nhân; tuy nhiên, đời sống văn hóa tinh thần của họ còn nhiều thiết hụt, tiêu cực. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những người chịu sự thiếu hụt trong đời sống tinh thần thì có nhiều biểu hiện tiêu cực trong sức khỏe tâm thần hơn. Kết quả nghiên cứu là gợi ý trong việc quan tâm nhiều hơn đến đời sống tinh thần người dân trong đại dịch cũng như việc huy động sức mạnh tổng hợp trong xã hội để ứng phó với thiên tai, dịch bệnh.