Sự tham gia vào các nhóm xã hội và trải nghiệm cô đơn của người cao tuổi

Tác giả: Vũ Quỳnh Châu

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 10

Bài viết dựa trên dữ liệu phân tích kết quả trả lời của 120 người cao tuổi sống tại khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội, nghiên cứu đã tìm thấy mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa việc tham gia các nhóm xã hội và dấu hiệu cô đơn của người cao tuổi. Người cao tuổi tham gia càng nhiều vào các nhóm xã hội thì các biểu hiện cô đơn ở họ càng giảm.  Kết quả phân tích hồi quy đơn biến cho thấy, mức độ tham gia nhóm xã hội có khả năng dự báo 9,4% dấu hiệu cô đơn của người cao tuổi. Như vậy, có thể nói, việc tham gia vào các nhóm xã hội có tác động tích cực nhất định đến trải nghiệm cô đơn của người cao tuổi.

Tạp chí Tâm lý học số 10/2023