Thái độ của học sinh trung học cơ sở đối với bắt nạt trực tuyến

Tác giả: Lê Thị Ngọc Thúy

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 10

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu thái độ của học sinh trung học cơ sở đối với bắt nạt trực tuyến. Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi trên 272 học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 tại hai trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội cho thấy: khoảng hơn 80% số học sinh không thể chấp nhận việc thực hiện những hành vi bắt nạt trực tuyến dù trong bất kỳ trường hợp nào hay trong nhiều trường hợp. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê khi xét thái độ của học sinh trung học cơ sở đối với bắt nạt trực tuyến theo giới tính và khối lớp nhưng không có khác biệt theo đơn vị trường học. Học sinh nữ, học sinh khối 9 thể hiện thái độ ít thiện cảm với những hành vi bắt nạt trực tuyến hơn so với học sinh nam, học sinh khối 6, 7 và 8.

Tạp chí Tâm lý học số 10/2023