Rào cản và giải pháp vượt qua rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ sức khỏe tâm thần ở nam giới vị thành niên

Tác giả: Hoàng Nhật; Rơ Đăm Thị Bích Ngọc

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 10

Bài viết tập trung khai thác những rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và cả những giải pháp phù hợp giúp nam giới vị thành niên vượt qua rào cản thông qua việc tổng quan các nghiên cứu. Trong quá trình tổng quan, chúng tôi phát hiện ra ba rào cản chính, đó là thái độ đối với hành vi đi tìm trợ giúp, khó khăn trong vấn đề bắt nạt trực tuyến và nhìn nhận về nguồn lực hỗ trợ xã hội của nam giới vị thành niên. Những rào cản này đóng vai trò quan trọng trong trải nghiệm sức khỏe tâm thần tiêu cực hay tích cực của nam giới vị thành niên. Giữa những rào cản còn có mối quan hệ mật thiết với nhau và được nhắc đến nhiều lần trong các nghiên cứu về khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên trong vòng 5 năm qua. Tổng quan cho thấy tầm quan trọng về hiểu biết đối với những rào cản này và ảnh hưởng của chúng đối với quyết định đi tìm sự hỗ trợ sức khỏe tâm thần của nam giới vị thành niên. Tổng quan có thể là một tài liệu tham khảo cho những nhà tâm lý, nhà giáo dục tăng cường hiểu biết về vấn đề này và cân nhắc phương án hỗ trợ nam giới vị thành niên phù hợp nhất.

Tạp chí Tâm lý học số 10/2023