Mối tương quan giữa các xu hướng gắn bó không an toàn và hành vi gây hấn của vị thành niên

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hằng; Ngô Thị Hải Yến; Nguyễn Phương Thảo; Đỗ Thị Ngọc Ánh

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 11

Nghiên cứu báo cáo về mối quan hệ giữa xu hướng gắn bó không an toàn và hành vi gây hấn của vị thành niên. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp tự báo cáo của 179 vị thành niên. Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy, ở vị thành niên, các xu hướng gắn bó không an toàn với cha mẹ có mối tương quan với hành vi gây hấn. Hai biến số gắn bó lo âu với mẹ và gắn bó né tránh với cha dự báo được 21% sự biến thiên của gây hấn bằng thái độ ở vị thành niên. Hai biến số gắn bó lo âu với mẹ và gắn bó né tránh với mẹ đều có ý nghĩa thống kê trong việc dự báo 12% sự biến thiên của gây hấn bằng hành động của vị thành niên. Kết quả nghiên cứu có thể được cân nhắc để ứng dụng trong phòng ngừa các hành vi gây hấn ở vị thành niên.

Tạp chí Tâm lý học số 11/2023