Sự cô đơn của người cao tuổi tại Hà Nội

Tác giả: Vũ Quỳnh Châu

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 11

Bài viết mô tả bức tranh chung về sự cô đơn của người cao tuổi tại Hà Nội dựa trên những xác nhận về các trải nghiệm của họ qua thang đo Cô đơn phân biệt (DLS) phiên bản rút gọn của các tác giả Schmidt và Sermat. Nghiên cứu được thực hiện trên 120 khách thể là người cao tuổi thuộc khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người cao tuổi Hà Nội không cô đơn nhưng họ có dấu hiệu cô đơn. Nghiên cứu không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về trải nghiệm cô đơn giữa các nhóm khách thể khác nhau theo tiêu chí giới tính, tuổi hay khu vực sinh sống.

Tạp chí Tâm lý học số 11/2023