Kiểm định độ tin cậy và độ hiệu lực cấu trúc thang đo Sức khỏe tổng quát rút gọn trên mẫu công nhân Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Thăng; Đồng Văn Toàn; Đỗ Thị Lệ Hằng

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 11

Thang đo (Bảng hỏi) sức khỏe tổng quát rút gọn (GHQ-12) được sử dụng để đánh giá sức khỏe tâm thần tổng quát ở nhiều quốc gia và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là công cụ sàng lọc sức khỏe tâm thần phù hợp với cơ sở chăm sóc ban đầu. Bài viết này nhằm kiểm chứng độ tin cậy và 3 mô hình cấu trúc nhân tố đã được xác nhận ở các nghiên cứu quốc tế của thang GHQ-12 trên dữ liệu thu được từ 419 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Kết quả từ kỹ thuật phân tính nhân tố khẳng định (CFA) đã xác nhận cấu trúc hai nhân tố và ba nhân tố của GHQ-12. Kết quả cũng cho thấy, cả ba mô hình đều có độ tin cậy Alpha của Cronbach chấp nhận được. Bên cạnh đó, dữ liệu cũng cho thấy một số hạn chế của thang đo trên nhóm khách thể này. 

Tạp chí Tâm lý học số 11/2023

Các tạp chí khác năm 2023: