Ứng phó với sự cô đơn của người cao tuổi tại Hà Nội

Tác giả: Lê Thị Thu Hiền

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 11

Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu sự ứng phó với cô đơn của người cao tuổi tại hai khu vực nội thành và ngoại thành Hà Nội. Nghiên cứu sử dụng thang đo Ứng phó với cô đơn của Rokach (1990) với 6 tiểu thang đo gồm: (1) Suy ngẫm, chấp nhận bản thân; (2) Tự phát triển, thấu hiểu bản thân; (3) Mạng lưới hỗ trợ xã hội; (4) Xa cách, chối bỏ; (5) Tôn giáo và niềm tin và (6) Tăng cường hoạt động. Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi trên 120 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) cho thấy trong 6 cách thức ứng phó, suy ngẫm, chấp nhận và tự phát triển, thấu hiểu bản thân là hai kiểu ứng phó được sử dụng nhiều hơn khi họ gặp cô đơn.

Tạp chí Tâm lý học số 11/2023

Các tạp chí khác năm 2023: