Trải nghiệm tiêu cực trong quan hệ bạn bè và mối liên quan của nó với sức khỏe tâm thần ở trẻ vị thành niên - Nghiên cứu tổng quan

Tác giả: Phan Thị Mai Hương; Đỗ Thị Lệ Hằng; Nguyễn Thị Phương Hoa; Đinh Thị Hồng Vân; Đinh Ngọc Bình; Đào Thị Thu Hương

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 12

Nghiên cứu được thực hiện nhằm hệ thống hóa các phát hiện về trải nghiệm tiêu cực trong quan hệ bạn bè và mối liên quan của chúng với sức khỏe tâm thần của trẻ vị thành niên trên thế giới cũng như trong nước. Sử dụng chiến lược chọn tài liệu SPIDER, 61 tài liệu đã được tìm thấy cho phân tích. Sau quá trình đọc, tóm tắt và sắp xếp tài liệu theo chủ đề, nghiên cứu đã chỉ ra rằng trải nghiệm tiêu cực trong quan hệ bạn bè rất đa dạng và phổ biến ở trẻ vị thành niên. Đồng thời, các trải nghiệm này có mối liên hệ đáng kể với sức khỏe tâm thần của trẻ theo hướng làm gia tăng nguy cơ rối loạn tâm thần và làm giảm cảm nhận hạnh phúc. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa cảnh báo về khả năng phá hủy của các trải nghiệm tiêu cực ở trẻ trong quan hệ bạn bè đối với trạng thái an lạc, hạnh phúc của trẻ.

Tạp chí Tâm lý học số 12/2023

Các tạp chí khác năm 2023: