Ỷ lại xã hội trong học tập nhóm của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội

Tác giả: Đặng Thanh Nga; Nguyễn Thị Thanh Nga

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 12

Nghiên cứu ỷ lại xã hội trong học tập nhóm của sinh viên được triển khai trên 323 sinh viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ỷ lại xã hội trong học tập nhóm của sinh viên tồn tại một cách phổ biến với ba mặt biểu hiện: “Thiếu tập trung”; “Thụ động, thiếu nhiệt tình”; “Đùn đẩy trách nhiệm, dựa dẫm”. Sinh viên đánh giá mức độ ỷ lại xã hội của một số thành viên trong học tập nhóm ở mức trung bình và mức độ ỷ lại xã hội của bản thân trong học tập nhóm ở mức thấp. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ ỷ lại xã hội trong học tập nhóm theo giới tính và khoá học. Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu đối với việc hạn chế sự xuất hiện ỷ lại xã hội trong học tập nhóm của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội cũng được bàn luận trong bài viết này.

Tạp chí Tâm lý học số 12/2023

Các tạp chí khác năm 2023: