Di sản các giá trị gia đình truyền thống Việt Nam

Tác giả: Lê Ngọc Văn; Bùi Thị Hương Trầm

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 12

Trên cơ sở định nghĩa các khái niệm: gia đình truyền thống, giá trị, hệ giá trị gia đình truyền thống và làm rõ cơ sở kinh tế, chính trị - xã hội hình thành gia đình truyền thống, bài viết trình bày di sản hệ giá trị gia đình truyền thống Việt Nam trên ba phương diện: giá trị trong đời sống kinh tế vật chất, giá trị trong các mối quan hệ giữa con người với con người, và giá trị trong đời sống tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng. Trải qua thời gian, nhiều giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống vẫn có sức sống trường tồn. Đó là di sản quý báu của dân tộc cần được kế thừa và phát triển trong đời sống gia đình Việt Nam hiện đại.

Tạp chí Tâm lý học số 12/2023

Các tạp chí khác năm 2023: