Lòng tự trọng và sự hài lòng với cuộc sống của sinh viên Trường Đại học Kinh tế

Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 12

Bài viết này nhằm tìm hiểu mức độ tự trọng, mức độ hài lòng với cuộc sống và mối quan hệ giữa lòng tự trọng với sự hài lòng cuộc sống của sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Tổng cộng có 408 sinh viên tự nguyện tham gia vào nghiên cứu này. Các công cụ đo lường được sử dụng bao gồm thang đo Tự trọng và thang đo Sự hài lòng cuộc sống. Thống kê mô tả, phân tích phương sai một chiều, phân tích tương quan Pearson được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy lòng tự trọng của sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế ở mức trung bình; sự hài lòng cuộc sống ở mức thấp và lòng tự trọng có tương quan thuận với sự hài lòng cuộc sống của sinh viên. Những kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng.

Tạp chí Tâm lý học số 12/2023

Các tạp chí khác năm 2023: