Các chiến lược ứng phó với stress

Tác giả: Lê Minh Công; Nguyễn Văn Tường; Nguyễn Hoàng Anh Thư

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 12

Đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng các vấn đề sức khoẻ tâm thần của người dân, trong đó nhân viên y tế là nhóm dễ tổn thương nhất. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu mức độ stress, trầm cảm, lo âu lan tỏa và các chiến lược ứng phó với stress, trầm cảm, lo âu lan tỏa của nhân viên y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, cắt ngang tại một thời điểm với kỹ thuật chính là khảo sát bằng bảng hỏi theo thang DASS-21 và thang đo Các kiểu ứng phó tập thể (Collectivist Coping Styles Inventory), với mẫu nghiên cứu là 638 nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hồi sức COVID-19, thời gian thu thập dữ liệu là từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 44,5% nhân viên y tế có triệu chứng trầm cảm, 51,7% có triệu chứng rối loạn lo âu lan tỏa và 30,3% có triệu chứng stress. Hầu hết nhân viên y tế có sử dụng một số kiểu ứng phó tập thể nhưng hiệu quả thấp. Có mối tương quan giữa các chiến lược ứng phó và các vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng ít chặt chẽ. Kết quả nghiên cứu này thể hiện tính thực tiễn về các chiến lược ứng phó với sức khỏe tâm thần của nhân viên y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đại dịch COVID-19, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các chiến lược ứng phó trong việc hỗ trợ các vấn đề về sức khỏe tâm thần của họ.

Tạp chí Tâm lý học số 12/2023

Các tạp chí khác năm 2023: