Ảnh hưởng của các yếu tố liên quan COVID-19 đến sức khỏe tâm thần của sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh sau nhiễm COVID-19

Tác giả: Minh Thị Lâm

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 12

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm hiểu mối liên quan dài hạn của COVID-19 với sức khỏe tâm thần của những sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiễm COVID-19. Dữ liệu được thu thập trực tuyến với bảng hỏi sức khỏe tâm thần tổng quát 12 item (GHQ-12) và các yếu tố liên quan đến COVID-19. Mẫu nghiên cứu gồm 843 sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có 508 người đã từng nhiễm COVID-19 trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến tháng 4/2023. Kết quả chỉ ra 77,8% sinh viên sau nhiễm COVID-19 có triệu chứng về vấn đề sức khỏe tâm thần. Trong đó, sinh viên có số lần nhiễm, nhiều mức độ nhiễm càng nặng, có người nhà nhiễm COVID-19 nặng là có mức độ đau khổ tâm lý cao hơn. Ý nghĩa của kết quả đối với việc quan tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần cho sinh viên đã được bàn luận.

Tạp chí Tâm lý học số 12/2023

Các tạp chí khác năm 2023: