Tác động của nguồn lực tâm lý đến thái độ và hành vi trong công việc ở giảng viên đại học - Một góc nhìn tổng quan

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Giàu

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 12

Gần hai thập kỷ qua, nguồn lực tâm lý (Psychology Capital - PsyCap) là một trong những chủ đề được quan tâm nghiên cứu. Đầu tiên, vấn đề này được nghiên cứu ở những người lao động trong lĩnh vực kinh doanh, sau đó mở rộng sang các lĩnh vực khác như giáo dục, y tế, quân đội... Trong giáo dục, các nghiên cứu về nguồn lực tâm lý đã có nhưng vẫn còn sơ khai và đa phần tập trung vào tác động của nguồn lực tâm lý đến thái độ và hành vi trong công việc. Vì vậy, trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi mong muốn tìm hiểu về nội hàm khái niệm nguồn lực tâm lý và tóm tắt một số kết quả nghiên cứu về tác động của nguồn lực tâm lý đến thái độ và hành vi trong công việc ở giảng viên đại học. Thông qua việc phân tích và tổng hợp 63 tài liệu tìm được, kết quả cho thấy, nguồn lực tâm lý được định nghĩa với cấu trúc bốn thành phần: Sự hy vọng, Sự tự tin, Sự phục hồi và Sự lạc quan. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng chỉ ra tác động của nguồn lực tâm lý đến thái độ và hành vi trong công việc ở giảng viên đại học.

Tạp chí Tâm lý học số 12/2023

Các tạp chí khác năm 2023: