Tổng quan về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em mồ côi

Tác giả: Lê Thị Hằng

Năm xuất bản: Năm 2023

Số xuất bản: Số 12

Sức khỏe tâm thần là trạng thái tâm lý trong đó cá nhân nhận ra khả năng của mình, có thể đương đầu với những căng thẳng bình thường của cuộc sống, có thể làm việc năng suất, hiệu quả và có thể đóng góp cho cộng đồng (WHO, 2001). Trong những năm gần đây, nghiên cứu về sức khỏe tâm thần trở nên khá phố biến bởi vai trò cũng như tầm quan trọng của nó đối với chất lượng cuộc sống của con người, trong đó, trẻ em mồ côi là đối tượng nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu bởi đây là nhóm trẻ yếu thế, chịu nhiều thiệt thòi cả về đời sống vật chất cũng như tinh thần. Bài viết này nhằm tổng quan các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của trẻ em mồ côi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tình trạng mồ côi của trẻ, một số đặc điểm nhân khẩu - xã hội, sự kỳ thị, phân biệt đối xử của cộng đồng và sự hỗ trợ xã hội có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe tâm thần ở trẻ em mồ côi.

Tạp chí Tâm lý học số 12/2023

Các tạp chí khác năm 2023: