Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Viện Tâm lý học

30/01/2024

(Tamly) - Ngày 30 tháng 01 năm 2024, Viện Tâm lý học đã ra quyết định số 06/QĐ-TLH về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Viện.

Theo Thông báo xét duyệt ngân sách năm 2022 số 2099/TB-KHXH ngày 29/09/2023 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, căn cứ vào Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC, Viện Tâm lý học đã ra quyết định số 06/QĐ-TLH ngày 30/01/2024 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Viện Tâm lý học (xem file đính kèm).

 

Phạm Đào