Mục lục Tạp chí Tâm lý học số 1/2023

28/09/2023

MỤC LỤC Trang
LÃ THỊ THU THỦY - VÕ THỊ MINH TRÂN: Các yếu tố tác động đến stress ở cha mẹ có con rối loạn phổ tự kỷ trong bối cảnh giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19 3
PHAN THỊ MAI HƯƠNG - ĐOÀN VŨ THỊ HƯỜNG: Các thành phần của Chánh niệm - nghiên cứu trên mẫu thanh niên 17
NGUYỄN THỊ MAI LAN - TRẦN LỆ THANH - LÊ MINH THIỆN - ĐẬU NGUYỄN THANH BÌNH: Stress và tác động của yếu tố kinh tế đến mức độ stress của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 30
ĐẶNG THANH NGA: Ảnh hưởng của các yếu tố đến gắn kết với tổ chức của giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội 42
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA - ĐẶNG THỊ HOA - MAI VĂN HẢI - HOÀNG THỊ XUYẾN: Mức độ lo âu của người dân trong làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư ở Việt Nam 55
BÙI THỊ HỒNG THÁI - NGUYỄN THỊ THU TRANG - BÙI PHƯƠNG ANH - NGUYỄN THỊ HUYỀN - HÀ THỊ PHƯỢNG: Sự gắn kết với cha mẹ và cảm nhận thân mật trong mối quan hệ cặp đôi 67
MAI VĂN HẢI: Vài nét về sự hỗ trợ cộng đồng, đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe tâm thần của người dân trong đại dịch COVID-19  79
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ TÂM LÝ HỌC NĂM 2022 90
TÓM TẮT BÀI (TIẾNG ANH) 98