Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện Tâm lý học

30/01/2024

(Tamly) - Căn cứ vào Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện Tâm lý học ra Quyết định số 07/QĐ-TLH ngày 30/01/2024 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Ngày 29/12/2023 Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ký quyết định số 1884/QĐ-kHXH về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho Viện Tâm lý học. Căn cứ vào Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/09/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC, Viện Tâm lý học ra Quyết định số 07/QĐ-TLH ngày 30/01/2024 về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Viện (xem file đính kèm).

Phạm Đào